SV verk
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

verk (és: handling, dåd, gärning, avtal)
verk (és: uppgift, jobb, arbete, insats)
Nästa verk är en ljudkänslig installation som vi tillgivet kallar "Pygméerna".
The next work is a sound-sensitive installation that we affectionately call "The Pygmies."
Detta förslag är inte djävulens verk, inte heller ett byråkratiskt monster.
This proposal is no work of the devil, nor is it a bureaucratic monster.
Detta är Marla Olmstead som gjorde de flesta av sina verk vid tre års ålder.
This is Marla Olmstead who did most of her work when she was three years old.
Ska vi kanske skilja mellan litterära verk och vetenskapliga eller akademiska verk?
Should we perhaps distinguish between literary works and scientific or academic works?
Anonyma verk är verk som det saknas upphovsrättsinnehavare till.
Orphan works are works for which the copyright owner cannot be found.
Avtalet kompletterar Bern-konventionen, när det gäller litterära verk.
The agreement complements the Berne Convention in regard to literary works.
Det kommer att uppstå helt nya förhållanden där man verkar för ett multilateralt agerande.
There will be a whole new environment pushing towards multilateral action.
Alla dessa åtgärdsinriktade seminarier håller alltså i själva verket på att genomföras.
So all these action-oriented seminars are actually in the process of taking place.
Det som hände vid lunchtid i dag var ett verk av dem som är för lata för att stanna kvar tills sammanträdet är avslutat.
What happened at noon today was the action of those who are too lazy to stick it out right through to the end of the sitting.
Fängelset i Guantánamo Bay var ett nödvändigt verk av Förenta staterna vid tillfället i fråga.
Mr President, the prison at Guantánamo Bay was a necessary creation of the United States at the time.
Vilket inflytande vill vi att våra verk och vårt skapande ska ha?
What influence do we want for our works and our creation?
Att skapa regionala block destabiliserar i själva verket den globala säkerheten.
In fact, the creation of regional blocs destabilises global security.
verk
Kommissionen har i själva verket redan agerat för att komma till rätta med problemet.
Indeed, the Commission has already done a great deal of work in an effort to resolve this problem.
Nu verkar det som att ansträngningarna att bidra till en fredsprocess genom att gå in i en genomtänkt dialog fungerar.
Now the effort to be instrumental in a peace process by engaging in a deliberate dialogue seems to be working.
I själva verket måste de största ansträngningarna för att förbättra miljösituationen sättas in före anslutningen.
In fact the greatest efforts to improve the environment must be made prior to accession.
Det verkar finnas ett förslag om att EU skall medverka i arbetet med planen.
Nevertheless, the existence of the settlements also makes the establishment of a viable state impossible.
Effekten av vad som verkar ha varit en massexplosion av ammoniumnitrat kändes långt utanför anläggningens gränser.
The effects of what seems to have been a mass explosion of ammonium nitrate were felt far outside the establishment's boundaries.
Förslaget till beslut om inrättandet, organisation och verksamhet av och vid det europeiska rekryteringskontoret verkar bryta mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
The draft decision concerning the establishment, organisation and functioning of the European Recruitment Office would seem to breach the Charter of Fundamental Rights.
verk
volume_up
mill {fn} (industry, foundry, etc)
Det verkar som om kvarnen mal, om än långsamt.
The mill turns slowly, but I believe it turns all the same.
verk (és: stycke, del, ackord, mynt)
Vi använde stenläggningen som rutnät för vårt lilla verk.
We used the stone plates as a grid for our little piece.
Ställ verket som mr Winkler hatar vid öppna spisen.
Stevens, bring that piece downstairs and try it again next to the fireplace.
För inte så länge sedan mottog jag på mitt kontor en papperslapp som i själva verket var en inventeringslista.
Not long ago I received in my office a piece of paper which was in effect an inventory check.

2. üzleti: "statligt"

Szinonimák (svédül) a(z) verk szóra:

verk

Példamondatok a(z) "verk" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKan vi godta lobbyisternas verk som en realitet, som endast tjänar deras behov?
Can we accept the lobbyists' product as a reality, which only serves their needs?
SwedishJag tror att vi måste göra som Roland i Ludovico Ariostos verk Den rasande Roland.
I feel that we should emulate Orlando in Ludovico Ariosto's opera 'Orlando Furioso'.
SwedishOch på detta, Roth-Behrendt, bygger ju det verk, som du var så stolt över.
And that, Mrs RothBerendt, is the basis of the achievement you were so proud of.
SwedishJag tror att vi måste göra som Roland i Ludovico Ariostos verk Den rasande Roland.
I feel that we should emulate Orlando in Ludovico Ariosto's opera 'Orlando Furioso '.
SwedishJag ser att dina ögon dras till vad jag hoppas ska bli kronan på mitt verk.
Ah, I see your eye is drawn to what I hope will one day be my crowning achievement.
SwedishJag skulle vilja börja med mitt allra första verk som jag kallar "Farbror-telefonen".
I'd like to begin with my very first object, which I call "The Uncle Phone."
SwedishBörserna är inte affärsdrivande verk, och de skall inte få något monopol.
Exchanges are not public utilities and they should not be granted a monopoly.
SwedishDet var Google som skannade in miljontals upphovsrättsligt skyddade verk från hela världen.
It was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
SwedishVi har självklart en mycket stark önskan att fullfölja detta verk tillsammans med er.
We of course look forward most keenly to continuing this task with you.
SwedishVår generation har inte rätten att rasera tidigare generationers verk.
Our generation does not have the right to undo the achievements of prior generations.
Swedish(Skratt) Vilket är den favoritmening jag sätter på andra plats i Alfred Kinseys samlade verk.
(Laughter) Which is my second favorite line in the entire oeuvre of Alfred Kinsey.
SwedishEn rad stölder av stora cigarettpartier bekräftas vara IRA: s verk.
Organised crime has become the main source of income and wealth for Sinn Féin/ IRA.
SwedishI ert verk - om jag får kalla det så - nämner ni en plötslig förtroendekris.
In your composition - if I may put it that way - you mention a 'sudden crisis of confidence'.
SwedishI direktivet ”Television utan gränser” anges vad ett verk inte är.
The ‘Television without Frontiers’ Directive indicates what it is not.
SwedishSyftet med rekommendationen är enbart att reglera försäljningen av musikaliska verk på nätet.
The Commission's recommendation seeks merely to regulate the online sale of music recordings.
SwedishMen samtidigt trodde jag inte heller att den var slumpens verk.
At the same time, however, I did not think it was the result of chance.
SwedishI direktivet ” Television utan gränser ” anges vad ett verk inte är.
We must also encourage European content to be shown on television.
SwedishKommer en förlängning att öka den kulturella mångfalden och underlätta tillkomsten av nya verk?
Will an extension increase cultural diversity and facilitate the writing of new compositions?
SwedishDessa resolutioner är mörkermännens hycklande och tanklösa verk.
These resolutions are a hypocritical, blind and obscurantist chore.
SwedishUtvidgningen av EU måste vara ett gemensamt verk av EU, medlemsstaterna och deras regioner.
EU enlargement can be achieved only by the EU, the Member States and their regions working together.