svéd-angol fordítás erre a szóra: vara försiktig med

SV

"vara försiktig med" angol fordítás

SV

vara försiktig med {ige}

volume_up
vara försiktig med
vara försiktig med (és: spara, sköta om, vårda, nära)

Hasonló fordítások a(z) "vara försiktig med" szóra angolul

vara főnév
vara ige
försiktig melléknév
med főnév
English
med határozószó
English
med prepozíció
English
med-
English
med. főnév
English
våra névmás
English

Példamondatok a(z) "vara försiktig med" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVidare anser jag att man även i Europa bör vara försiktig med att tillämpa livsmedelshjälp.
In addition, Europe must, in my view, also be cautious when it provides food aid.
SwedishMan måste också vara försiktig med införandet sociala kriterier och miljökriterier.
In addition, the introduction of social and environmental criteria must be handled with care.
SwedishDärför skall man vara försiktig med den stora mångfald som finns.
Therefore, we should be a little cautious about the existing great diversity.
SwedishJag råder er emellertid att vara försiktig med vad ni säger, för allt har ett svar.
So be careful what you say because everything has an answer.
SwedishDenna plan skall träda i kraft 2005, men jag menar att man bör vara försiktig med tidtabellen.
This plan is due to come into force in 2005. I would urge caution concerning the timetable.
SwedishDärför måste man vara försiktig med gigantiska informationsnät.
For this reason we need to be cautious about huge information networks.
SwedishMan bör därför vara försiktig med att göra livsmedel till en internationell handelsvara som andra.
We should therefore be careful in making food an international trade commodity like any other.
SwedishNu måste man förstås vara försiktig med att dra sådana paralleller.
Now of course, one has to be careful making such parallels.
SwedishMan måste vara försiktig med raserande, mekaniska tekniker där man inte tar hänsyn till den mänskliga naturen.
We must be careful with devastating mechanical technologies that have no consideration for human nature.
SwedishPå känsliga områden som finansiella förbindelser inom EU bör man vara försiktig med att använda sådana uttryck.
In delicate areas such as financial relations within the EU such terminology, should be used circumspectly.
SwedishMan måste vara försiktig med vem man skjuter på.
You have to be careful about who you're shooting at.
SwedishVi anser att man bör vara försiktig med de definitiva slutsatserna om tillämpningen av förordning 2080.
We believe that caution should be exercised in formulating the final conclusions regarding the application of Regulation 2080.
SwedishMan måste vara försiktig med jordekorrar.
You gotta be careful with them chipmunks.
SwedishEU är den största bidragsgivaren när det gäller utlandsbistånd, men man måste vara försiktig med sanktioner.
The EU is the largest contributor to overseas development aid, but it must act with wisdom and prudence when it comes to sanctions.
SwedishJag skall vara försiktig med att kommentera tidningsartiklar, även om de gäller gemenskapsdokument som jag i dag inte har full kännedom om.
I shall refrain from commenting on press articles concerning Community documents with which I am not familiar at the present time.
SwedishMin personliga strategi i samband med detta har alltid varit att man måste vara försiktig med dramatiska antydningar eller dramatiska anklagelser.
My personal strategy in this connection has always been that one must be very careful about dramatic insinuations or dramatic accusations.
SwedishMin personliga strategi i samband med detta har alltid varit att man måste vara försiktig med dramatiska antydningar eller dramatiska anklagelser.
. – Honourable Member, this is a particularly serious and painful topic and, as you know, the Commission has been intensively concerned with it for years.
SwedishFtalater är ju en grupp kemikalier som det finns alla skäl att vara försiktig med, inte minst i samband med leksaker, men även mer allmänt.
Phthalates are, of course, a group of chemicals there is every possible reason for being on guard against, not only in connection with toys but also more generally.
SwedishJag vill också upprepa Olle Schmidts rekommendation att man bör vara försiktig med fortsatta räntehöjningar för att inte skada den ekonomiska tillväxten.
Indeed, I would also echo Mr Schmidt's recommendation that caution should be taken regarding further interest rate rises so as not to endanger economic growth.
SwedishJag skulle i dag vara försiktig med att hävda att det här initiativet inte hade någon som helst koppling till extremistorganisationer eller hade något med politisk provokation att göra.
I would be cautious today in claiming that this initiative had no connection whatsoever with extremist organisations or with political provocation.