svéd-angol fordítás erre a szóra: vad beträffar

SV

"vad beträffar" angol fordítás

EN

SV vad beträffar
volume_up
{határozószó}

vad beträffar (és: när det gäller, angående)
Vad beträffar djurförsök har kommissionen och parlamentet samma målsättningar.
As regards animal testing, the aims of the Commission and the Parliament are the same.
Vad beträffar Nabucco-ledningen finns det förstås sådana förklaringar.
As regards the Nabucco pipeline, of course there are explanations like that.
Vad beträffar strukturfonderna. Vi anser att N+2-bestämmelsen måste tillämpas.
As regards the structural funds, we think that the N+2 rule must be applied.

Hasonló fordítások a(z) "vad beträffar" szóra angolul

vad főnév
vad határozószó
English
vad névmás
English
vad indulatszó
English
beträffa ige
väd főnév
English
våd főnév
English

Példamondatok a(z) "vad beträffar" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishUnder tiden har vi nått en första framgång vad bensolhalten i bensin beträffar.
Since then, we have achieved the first success with the benzene content of petrol.
SwedishVad beträffar rapporten och siffrorna för 2005 ska de ha lämnats in före årets slut.
As to the report and the figures for 2005, they are due by the end of this year.
SwedishVad mig beträffar är det möjligt med en europeisk sådan, inklusive ryssarna.
To my mind, these should as far as possible be European, including the Russians.
SwedishVad beträffar den begäran som har förts fram kan jag inte annat än att hålla med.
Mr President, I have put a very pertinent question to the Italian presidency.
SwedishVad mig beträffar har jag aldrig ansett att dessa 190 miljoner euro bör frysas.
As far as I am concerned, I have never felt that this 190 million should be frozen.
SwedishVad beträffar Albanien är resolutionen faktiskt inte riktad till kommissionen.
With regard to Albania, the resolution is not actually directed to the Commission.
SwedishVad oss beträffar är det inte en fråga om antingen eller, utan en fråga om både och.
As far as we are concerned, it is not a question of either/or, but of both/and.
SwedishDet är också ett stort steg framåt vad beträffar främjande av kvinnligt företagande.
It also takes a big step forward in terms of promoting female entrepreneurship.
SwedishVad beträffar de aktuella ändringsförslagen, skulle jag vilja säga följande.
In relation now to the specific amendments, I should like to say the following.
SwedishVad beträffar hopkopplingen av övergångsfrister, så kommer den att ske automatiskt.
As far as linking transition periods is concerned, this happens automatically.
SwedishVad den rättsliga ramen beträffar, anser jag att denna sektor rymmer en paradox.
With regard to the legal framework, I believe that there is a paradox in this sector.
SwedishVad Förenta staterna beträffar så har våra förbindelser en helt annan karaktär.
In the case of the United States, our links are of a quite different nature.
SwedishDjurens välbefinnande är en synnerligen viktig fråga vad transporterna beträffar.
Animal welfare is an exceedingly important matter, as far as transport is concerned.
SwedishVad beträffar de ändringsförslag som har lagts fram av Casaca, kan vi stödja dem alla.
In relation to the amendments proposed by Mr Casaca, we can support all of them.
SwedishVad socialisterna beträffar är stabilitet ett allmänintresse som måste försvaras.
As far as Socialists are concerned, stability is a public good that must be defended.
SwedishVad beträffar stålindustrin ställdes de gällande reglerna upp den 18 december 1996.
The rules pertaining to the steel industry were drawn up on 18 December 1996.
SwedishVad beträffar det här konkreta avtalet har vi använt ett balanserat handlingssätt.
As far as this concrete agreement is concerned, we have adopted a balanced approach.
SwedishVad mig beträffar kan det till slut även innebära att finansieringen upphör.
This may, as far as I am concerned, eventually lead to the cutting off of funding.
SwedishVad mig beträffar anser jag inte att vi borde vara dogmatiska i denna fråga.
As far as I am concerned, I do not think we should be dogmatic on this matter.
SwedishVad mig beträffar, och vad oss beträffar, borde valet vara mycket tydligt.
As far as I am concerned, as far as we are concerned, the choice should be clear.