svéd-angol fordítás erre a szóra: vårda


Erre gondoltál: varda
SV

"vårda" angol fordítás

Det är de lokala fiskarna man måste vårda sig om.
It is the local fishermen one needs to look after.
(CS) Vildmarken och dess mångfald är en gåva och dyrgrip som mänskligheten bör vårda, inte bara i Europeiska unionen.
(CS) Wilderness and its diversity represent a gift and treasure that humanity should look after not just in the European Union.
När man har något ovärderligt att vårda får man inte kompromissa om de ekonomiska förutsättningarna för det man vårdar och de åtgärder man vidtar.
So when you have something which is priceless to look after, it is unacceptable to make comprises as regards the economic dimension of what you have to look after and the measures you take.
Vi måste vårda och investera i det, så att vi kan förverkliga partnerskapets fulla potential.
We need to nurture and invest in it, so that we realise its full potential.
Vi måste vårda dem för de står för innovationer.
We must nurture these small- and medium-sized enterprises because they deliver innovation.
Det gäller nu att vårda denna ömtåliga planta vid Buenos Aires-mötet i december.
We have nurtured a delicate plant; let us now ensure that we tend it in Buenos Aires in December.
Du blöder ers höghet låt mig vårda dig....
You bleed free my lord, May i tend to your wound?
Det gäller nu att vårda denna ömtåliga planta vid Buenos Aires-mötet i december.
We have nurtured a delicate plant; let us now ensure that we tend it in Buenos Aires in December.
Mycket ofta har det varit det personliga intresset att vårda och värna naturen som har givit en rik biologisk variation.
The desire of individuals to tend and protect nature has often led to rich biological variation.
Vi måste göra allt vi kan för att spåra, behandla och vårda människor med cancer.
We must do all we can to detect, treat and care for people with cancer.
I ett typiskt utvecklingsland kostar det lika mycket att vårda en aids-patient under ett år, som det kostar att utbilda tio lågstadieelever under ett år.
In a typical developing country it costs as much to treat one AIDS patient for a year as it does to educate ten primary school students for a year.
Det som är bråttom nu är att gräva fram de sista överlevande - om det finns några kvar - begrava de döda, ge de levande mat, distribuera vatten, vårda, operera och bygga upp.
The urgency now is to dig out the last survivors - if there are any left - to bury the dead, to feed the living, to distribute water, to treat, to operate and to rebuild.
Om vi menar allvar med att vårda våra värden och vill försvara dem måste detta ändras.
If we sincerely cherish our values and want to defend them, this situation must change.
Hur kan polisen förväntas vårda våra demokratiska rättigheter i EU om de inte själva har samma rättigheter som andra EU-medborgare?
How can the police be expected to cherish our EU democratic rights if they do not have the same rights as other EU citizens?

Szinonimák (svédül) a(z) vårda szóra:

vårda

Példamondatok a(z) "vårda" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet beslutet måste vi vårda, och jag hoppas att det även kommer att genomföras.
We must prize this decision, and I hope that it will be implemented effectively.
SwedishEn stor fråga är hur vi skall vårda landsbygden och hålla den mer levande.
One major question is that of how we care for rural areas and keep them alive.
SwedishDet betyder att genom att röka betalar rökaren kostnaden för att vårda sin cancer.
In other words, by smoking, the smoker is paying for the cost of his own cancer treatment.
SwedishDetta beror ofta på de avbrott som görs i yrkeskarriären för att vårda barn eller äldre släktingar.
This is often due to career breaks taken to care for children or elderly relatives.
SwedishMan börjar mera fästa uppmärksamhet på förebyggande hälsovård i stället för att bara vårda dem som är sjuka.
More attention starts to be paid to preventing, rather than merely curing, illness.
SwedishMen vi måste göra allt för att vårda regionala språk och minoritetsspråk i Europeiska unionen.
But we must do all we can to safeguard the regional and lesser-used languages of the European Union.
SwedishFör det första så skulle jag vårda min nya höft.
First of all, I am going to take such good care of this new hip.
SwedishDet är positivt att Europeiska unionen hjälper utvecklingsländerna att vårda deras hälsa.
It is a good thing that the European Union should help the developing countries take care of their populations ' health.
SwedishDet är positivt att Europeiska unionen hjälper utvecklingsländerna att vårda deras hälsa.
(FR) It is a good thing that the European Union should help the developing countries take care of their populations' health.
SwedishDet betyder att genom att röka betalar rökaren kostnaden för att vårda sin cancer.
People have said that it is inconsistent to allocate a billion to tobacco farming and then pay out for the campaign against tobacco.
SwedishDet gäller därför att vårda den kontakt som vi har med Ryssland och utveckla den på dessa båda områden.
It is a matter, therefore, of cultivating the contact we have with Russia and developing it in both these areas.
SwedishEtt europeiskt, multinationellt sammansatt gränsskydd vore ett förnuftigt sätt att här vårda en ömsesidig solidaritet.
A European multinational border police would be a sensible way of cultivating mutual solidarity here.
SwedishJag ser hållbar utveckling som en konkret form av Guds uppdrag till mänskligheten att vårda och bevara jorden.
I see sustainable development as an embodiment of the task that God has set mankind to dress and keep the earth.
SwedishFör det andra reparera de materiella skador som uppstått, vårda deras minne och arbeta för att rättvisa skipas.
Secondly, repairing the material damage caused, fostering their memory and working to ensure that justice is done.
SwedishMän och kvinnor som frivilligt fattar beslut att vårda sjuka familjemedlemmar bör få ekonomisk kompensation.
Women and men who voluntarily make the decision to care for sick family members should receive financial compensation.
SwedishParlamentet spelade en viktig roll när det gällde att vårda barnet till dess tonårstid, och jag vill framföra min tacksamhet.
Parliament played a major role in bringing the child to adolescence, and I wish to express my gratitude.
SwedishVisst bör vi vårda vårt kulturarv.
Of course we must safeguard our heritage.
SwedishBetänkandet är ett viktigt steg i rätt riktning för att vårda våra maritima resurser och se till att de används på ett hållbart sätt.
It is a useful step in the right direction towards caring for, and the sustainable use of, our maritime resource.
SwedishDärför måste nu frågan om gränserna för Europeiska unionen besvaras, och sedan kan vi vårda vår goda grannsämja!
That is why we need to resolve the question of the borders of the European Union now, and only then can we try to act as good neighbours.
SwedishI Swaziland har skolgången bland flickor sjunkit med 36 procent på grund av att de måste vårda sina aidssjuka föräldrar.
In Swaziland, school attendance among girls has decreased by 36% because they have to care for their parents who are sick with AIDS.