svéd-angol fordítás erre a szóra: utsikt

SV

"utsikt" angol fordítás

volume_up
utsikt {hímn. és nőn.}

SV utsikt
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

Det kan också förhindras med hjälp av en realistisk utsikt till medlemskap.
A realistic perspective of membership can also prevent this.
Vi får inte underminera EU-utsikterna, som är grunden för säkerhet och stabilitet i regionen.
We should not undermine the EU perspective, which is the foundation of security and stability in the region.
Ändrade perspektiv, utsikter till anslutning, assimilationskapacitet – det är just vad det handlar om.
Change of perspective, prospects for accession, capacity to assimilate – that is precisely what it is all about.
Det finns ingen utsikt till en öppning 2014 enligt parlamentets krav.
There is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
Det rör sig om en utsikt som kan utgöra ett alternativ på medellång sikt även för andra länder.
This is a prospect which can also constitute a medium-term alternative in other cases.
För det tredje ställer en sådan politik medlemskap i utsikt för länder som strävar efter det.
Thirdly, such a policy offers the prospect of membership to countries which are trying to achieve it.
utsikt (és: vy, åsikt, synpunkt, uppfattning)
Det är lättare att arbeta under jorden om man tror att det finns en utsikt.
Makes it easier to work underground, thinking there's a view.
Gillar du att rulla nerför stigar med vidunderlig utsikt är rallarstigen perfekt.
If you like to roll down trails with breathtaking views the Rallarstigen are perfect.
What a beautiful view, Mr. Burgundy.
utsikt (és: ansikte, synpunkt, utseende, bild)
Vi måste samarbeta för att trappa ned spänningen och ge diplomatin en utsikt att lyckas.
We have to work together to de-escalate the tension and to give diplomacy a chance.
På grund av att de är sämre gynnade områden, har omstruktureringsåtgärderna mycket små utsikter att lyckas.
Because they are disadvantaged areas, restructuring activities stand very little chance of success.
Och så länge det systemet tillämpas är våra utsikter att uppnå målet hållbar utveckling mycket små.
And while this practice is in use, the chances of achieving our goals concerning sustainable development are very slim.
Det är knappast någon munter utsikt eftersom både problem och rädsla finns i dagens Europa.
This is without doubt hardly a cheerful outlook, as today in Europe, problems and fears exist.
Jag måste erkänna att utsikterna inte är optimistiska.
I must confess that the outlook is not optimistic.
Utsikterna för den europeiska ekonomin förblir goda.
The outlook for the European economy is still good.
Det står med andra ord klart att denna möjlighet bör ställas i utsikt när dessa mål framkommer, blir starka och delas av dem, men även delas av oss.
It is therefore clear that this possibility must be conferred where these goals are identified and consolidated and are shared by ourselves as well as the countries involved.

2. építészet

utsikt

Szinonimák (svédül) a(z) utsikt szóra:

utsikt

Példamondatok a(z) "utsikt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishGillar du att rulla nerför stigar med vidunderlig utsikt är rallarstigen perfekt.
If you like to roll down trails with breathtaking views the Rallarstigen are perfect.
SwedishSpridningen av kärnvapen i östra Asien utgör en skrämmande utsikt.
The proliferation of nuclear weapons in east Asia opens up an appalling vista.
SwedishKabel-X-tekniken ska också testas på markytan och personal från Utsikt Nät ska utbildas.
The Kable-X technology will also be tested on the surface, and workers from Utsikt Nät will be trained.
SwedishDen förhandlingsväg som vi kan hjälpa till med är den framgångsväg som båda parter har någon utsikt att vinna på.
They are in a minority and will never be able to achieve their aims through violence.
SwedishDen erbjöd en ram för och en utsikt till ett enat Europa.
It offered a framework and prospects for a unified Europe.
SwedishJag ska säga att detta är en blygsam utsikt.
And I should say, I think this is a rather modest prediction.
SwedishI den nuvarande vitboken ställer ni i utsikt att dessa kommittéer skall offentliggöras i slutet av året.
In the White Paper before us, you promise that details of these bodies will be published by the end of the year.
SwedishVilka finansieringssystem inom gemenskapen kan ställas i utsikt för att förbättra driften av de godkända skolorna?
What kind of Community funding systems could be envisaged to improve the running of the accredited schools?
SwedishDessutom har Europeiska unionen ställt medlemskap i utsikt i många år och det har gjorts grundläggande lagändringar.
It is the geopolitical benefits of the accession of these countries that are the deciding factor for me however.
SwedishSammanhållning inom regionen och mellan städerna, ett gott styre och flernivåstyre har bäst utsikt att lyckas.
Cohesion between the region and between the cities, good governance and multi-level governance offer the best prospects.
SwedishEtt antal frågor har nu tagits upp och förslag lagts fram, i utsikt om att vi skall diskutera politisk ansvarighet.
I also want to thank the Court of Auditors for its reports, on which our work has been founded, as well as the Commission and you, Commissioner.
SwedishKommissionen har ställt i utsikt för oss att vissa saker skall göras som ett svar på dessa frågor.
In essence, we are demanding high standards in building work and elsewhere, but it is equally important to make improvements to the way in which people use tunnels.
SwedishÅtskilliga av de beslut som ställts i utsikt har blivit uppskjutna, på vissa områden har man uppnått kompromisser som inte är tillräckligt bra.
Many of the decisions foreshadowed have been deferred, and in a number of areas unsatisfactory compromises have been reached.
SwedishFör vattensporterna och för Londons ansikte utåt är detta en hemsk situation, och de tävlande kommer att bo med utsikt över en av dessa översvämningar.
For water sports and for the image of London, this is a terrible situation, and the athletes’ village will overlook one of these overflows.
SwedishSom alla andra väntar jag fortfarande på de miljontals arbetstillfällen som precis samma ekonomer ställde i utsikt när euron infördes.
Along with everyone else, I am still waiting for the millions of jobs that those self-same economists promised us would be created when the euro was introduced.
SwedishVad gäller sysselsättningspolitiken förväntar jag mig fortfarande mer av den ekonomiska tillväxt som ställts i utsikt och av uppsvinget än av handlingsplanerna på papperet.
As far as employment policy is concerned, I expect more from the promised economic recovery, from the upswing, than from the action plans on paper.
SwedishJag tänker också på handels- och samarbetsavtalet som redan har ställts i utsikt för Serbien om de skulle hålla sig till rekommendationerna i Gonzálezrapporten.
I am also thinking of the trade and cooperation agreement which was offered to Serbia at the time, if they were to keep to the recommendations in the Gonzales report.
SwedishGenom att detta slås fast som ett långsiktigt mål är det självklart att det krävs långsiktigt bärkraftiga pensionssystem som ställer en viss minimiinkomst i utsikt för arbetstagarna.
By setting this threshold as a long-term goal, it is obvious that sustainable pension systems are necessary to offer certain minimum prospects to workers.
SwedishVi har ställt i utsikt mer finansiering - 4 miljoner euro genom 2008 års instrument för stöd inför anslutningen och 2 miljoner euro genom 2009 års instrument för stöd inför anslutningen.
We have envisaged further funding -EUR 4 million under the 2008 Instrument for Pre-Accession, and EUR 2 million under the 2009 Instrument for Pre-Accession.