svéd-angol fordítás erre a szóra: utmärkande drag

SV

"utmärkande drag" angol fordítás

SV utmärkande drag
volume_up
{semlegesnem}

Rätten att avgöra vem som får resa in över en gräns och etablera sig på ett territorium är ett utmärkande drag hos självständiga stater.
Madam President, the right to determine who may cross your borders and settle on your territory is a defining attribute of statehood.
utmärkande drag (és: kännetecken)

Hasonló fordítások a(z) "utmärkande drag" szóra angolul

utmärkande melléknév
drag főnév
drag- melléknév
draga ige

Példamondatok a(z) "utmärkande drag" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag anser att en ombudsman behöver ha tre utmärkande drag för att utföra sitt arbete väl.
I believe that an ombudsman needs three characteristics in order to perform his duties well.
SwedishDet är ett utmärkande drag för vår europeiska samhällsmodell, och vi måste till varje pris rädda den.
This is a characteristic of our European social model, and we must protect it at all costs.
SwedishDet är första gången som jag här i parlamentet har hört en bekräftelse på dessa utmärkande drag.
This is the first time that I have heard in this House any confirmation of these characteristics.
SwedishEtt utmärkande drag för Österrike är att ungdomar kan delta i medborgarinitiativ från det att de har fyllt 16 år.
One special feature in Austria is that young people can take part in citizens' initiatives from the age of 16.
SwedishVi vill dock tillägga att oavsett vilken plan som antas och vad de än för med sig, måste den ha vissa utmärkande drag.
We would add however that whatever scheme is ultimately adopted, and by whatever means, it must have certain characteristics.
SwedishDet arbetsprogram som föreslagits har tre utmärkande drag: koncentration, öppenhet och sammanslutning i nätverk samt ?
Its work programme has three distinguishing characteristics: concentration, openness and networking, and consumer-orientation.
SwedishDet arbetsprogram som föreslagits har tre utmärkande drag: koncentration, öppenhet och sammanslutning i nätverk samt?
Its work programme has three distinguishing characteristics: concentration, openness and networking, and consumer-orientation.
SwedishEtt annat utmärkande drag för romerna är befolkningstillväxten. Samhället i stort åldras, men genom romernas starka befolkningsutveckling utgör de en allt större andel av samhället.
The Roma population has, moreover, displayed the typical trait of demographic growth.
SwedishSådana nya utmärkande drag och funktioner har också utvecklats som länkar samman registreringar och ansluter systemet till informationssystemet för viseringar.
New characteristics and functionalities have also been developed that interlink alerts and connect the system to the visa information system.
SwedishJag tillåter mig att framhålla det franska försäkringssystemets utmärkande drag, bl.a. att den ömsesidiga försäkringssektorn svarar för en god solidarisk förvaltning av vården.
I wish to highlight the uniqueness of the French insurance environment, in which the mutualist sector ensures good unified management of care.
SwedishDet är att de ifrågavarande sektorernas väldigt speciella karaktär krävde en lagstiftning som tog hänsyn till dessa egenskaper och utmärkande drag.
It is that the very specific characteristics of some of the sectors concerned required legislation that took these particular characteristics and needs into consideration.
Swedish. - (PT) Sammanhållningspolitiken är ett av Europeiska unionens utmärkande drag, en av dess stora framgångar och också en av vår gemenskaps stora lockelser.
in writing. - (PT) The cohesion policy is one of the distinctive trade marks of the European Union, one of its major successes and also one of the main attractions of our community.
SwedishDet jag vill är framför allt att hänsyn ska tas till särskilda geografiskt utmärkande drag, och ett område i synnerhet, vilket inte kommer att överraska er - öregionerna.
What I want, above all, is for consideration to be given to specific geographical characteristics, and one area in particular, which will of no surprise to you: the island regions.
SwedishSträvandena efter att uppnå en allt bättre kommunikation med samhället är ett utmärkande drag för demokratin, och har möjliggjorts genom 1900-talets revolution på telekommunikationsområdet.
The effort to achieve ever more perfect communication with society is a distinctive feature of democracy, and has been made possible by the 20th century revolution in telecommunications.