svéd-angol fordítás erre a szóra: uppsikt

SV

"uppsikt" angol fordítás

volume_up
uppsikt {hímn. és nőn.}

SV uppsikt
volume_up
{hím és nőnemű}

uppsikt (és: armbandsur, klocka, vakt, bevakning)
Därför ber vi kommissionen att fortsätta hålla noggrann uppsikt över vad som sker.
Therefore, we would ask the Commission to keep that close watch on what is going to happen.
Under min uppsikt kommer vi att göra det på det rätta sättet, eller så gör vi det inte alls.
On my watch we will do it the right way or we will not do it all.
Vi måste hålla noga uppsikt över våra återhämtningsåtgärder, särskilt som arbetslösheten fortfarande ökar.
We must keep a close watch on our recovery measures, especially with unemployment still rising.
Vi kommer inte att tillåta dem att fastställa sina egna kapitalavgifter, men vi skulle komma misstänkt nära detta om vi inte håller noga uppsikt över deras interna system.
We are not allowing them to set their own capital charges but we would be getting suspiciously close to that if we did not keep a close eye on their internal systems.
Detta innebär att en medlemsstat i Europeiska unionen kommer att stå under Turkiets uppsikt.
This means that a Member State of the European Union will be under the guardianship of Turkey.

Szinonimák (svédül) a(z) uppsikt szóra:

uppsikt

Példamondatok a(z) "uppsikt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishUppsikt över vapenhandeln och en bättre kontroll av medierna är väsentligt i detta ärende.
Control of the arms trade and improved media control are essential in this.
SwedishJag vill betona att det är absolut nödvändigt att ha uppsikt över hatets förkunnare.
Let me stress that there must be surveillance of the preachers of hate: that is a necessity.
SwedishReglerna som jag talar om är under konstant uppsikt av kulturen. ~~~ Vi blir ständigt rättade.
Now the rules that I'm talking about are constantly being monitored by the culture.
SwedishSituationen i kärnkraftverken kan således hållas under kontinuerlig uppsikt.
In this way, the situation with regard to nuclear power plants can be monitored continuously.
SwedishVi får en bättre uppsikt, och vi får en tidsbegränsning av de enskilda tillåtelserna.
We are to have better monitoring, and we are to see time limits placed upon individual authorisations.
SwedishHan simmar inte så bra och det är lite för tidigt...... för honom att vara här ute utan uppsikt.
He isn't a good swimmer, and it's a little too soon... for him to be out here unsupervised.
SwedishJag tror inte att trupperna i Irak kan ha uppsikt över de fredsbevarande insatserna i landet.
I do not believe that the troops in Iraq can oversee the peacekeeping efforts in that country.
SwedishFör det andra anser vi att det måste vara kommissionen som har uppsikt över den ekonomiska styrningen.
Secondly, we believe that the Commission must be the one to oversee this economic governance.
SwedishDetta innebär att en medlemsstat i Europeiska unionen kommer att stå under Turkiets uppsikt.
They voted against a particular plan which would not have brought peace or reunification to the island.
SwedishVietnam tillämpar fortfarande begränsningar för medierna och håller Internetanvändare under sträng uppsikt.
Vietnam still restricts the press and tightly oversees internet users.
SwedishI Skottland orsakas 41 procent av alla dödsfall i samband med bränder av cigaretter som lämnats utan uppsikt.
In Scotland, 41 % of fire deaths are caused by unattended cigarettes.
SwedishVi måste se till att denna händelse nu hålls under uppsikt.
We must ensure that this incident is now kept under control.
SwedishVi har hållit nu under en tid hållit Georgien under uppsikt.
We have been keeping an eye on Georgia for some time now.
SwedishVi kan inte förbjuda derivat, men vi måste också se till att de blir föremål för uppsikt och kontroll.
We cannot prohibit derivatives, but we must see to it that they are subject to supervision and control.
SwedishDet borde garantera att enstaka, ekonomiskt livskraftiga industrier kan hållas under uppsikt i en medlemsstat.
This should ensure that one-off, economically-vital industries can be looked after in a Member State.
SwedishJag anser dock att kommissionen kan räkna med att vi i framtiden kommer att hålla en mycket noggrannare uppsikt.
However, I think the Commission can assume that, in future, we will be watching much more carefully.
SwedishEgentligen är jag lite ledsen att Kostunica säger att allt inte skall göras under uppsikt av EU.
To tell the truth, I am a little saddened that Mr Kostuníca has said it will all happen without supervision by the EU.
SwedishUngdomar kommer enbart att kunna delta i sportsammanhang under uppsikt av sina tränare och föräldrar.
Young people will be able to take part in sporting pursuits only under the supervision of their trainers and parents.
SwedishDe håller uppsikt över lägret, inte över skogen.
They're gonna be watching the compound, not the woods.
SwedishDet är emellertid riktigt att vi har problemen under noggrann uppsikt och att vi måste lösa dem på rätt sätt.
What is true is that we are paying close attention to the problems to which we need to find the right solutions.