svéd-angol fordítás erre a szóra: upprop

SV

"upprop" angol fordítás

SV upprop
volume_up
{semlegesnem}

Även om han skrev detta för tusentals år sedan är hans upprop fortfarande ytterst aktuellt.
Even though he wrote that thousands of years ago, his appeal is still extremely topical.
Instämmer kommissionen med Thalys upprop om att i mån av möjlighet inte resa?
Does the Commission agree with Thalys’s appeal to passengers not to travel if they can avoid doing so?
Instämmer kommissionen med Eurostars upprop om att inte resa mellan Bryssel och London?
Does the Commission agree with Eurostar’s appeal to passengers not to travel between Brussels and London?
upprop
Det finns tio omröstningar genom upprop för det här specifika sammanträdet.
There are ten roll-call votes for this particular session.
På sidan 11 borde mitt namn stå bredvid Macartneys som avstående i omröstningen genom upprop.
On page 11, my name should be alongside Mr Macartney's as abstaining in the roll-call vote.
På min grupps vägnar ber jag er att genomföra den slutliga omröstningen om Lampedusaresolutionen genom upprop.
On behalf of my group, I ask you to conduct the final vote on the Lampedusa resolution by roll call.
upprop (és: krav, telefonsamtal, fordran, rop)
Det finns tio omröstningar genom upprop för det här specifika sammanträdet.
There are ten roll-call votes for this particular session.
På sidan 11 borde mitt namn stå bredvid Macartneys som avstående i omröstningen genom upprop.
On page 11, my name should be alongside Mr Macartney's as abstaining in the roll-call vote.
Vi litar på att ni kommer att hörsamma detta upprop: ni har kapacitet att göra det.
We are confident that you will respond to that call: you have the capacity to do so.

Példamondatok a(z) "upprop" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishEtt upprop om att lämna in förslag för att förverkliga dessa mål kommer att gå ut i mars i år.
Proposals as to how to realise these objectives will be invited in March this year.
SwedishÅterigen kommer vi att sätta igång brådskande upprop för konsekvenserna av vår brist på handling i dag.
Again we will issue emergency appeals for the consequences of our inaction today.
SwedishJag visste inte förrän idag att ordförandens roll är att hålla upprop som i ett klassrum.
I did not know that the chair's role was to carry unnecessary policing, as if we were at school.
SwedishDen andra är ett politiskt upprop som vi enligt min åsikt inte tar på tillräckligt stort allvar.
The second is a political challenge which, in my view, we are not taking seriously enough.
SwedishNärmare 38 000 människor har skrivit på ett EU-omfattande upprop för att motsätta sig att han blir president.
Nearly thirty-eight thousand people have signed a Europe-wide petition opposing his presidency.
SwedishEuropaparlamentet har gått ut med ett upprop om ett internationellt totalförbud mot saluföring av blåfenad tonfisk.
Parliament recently called for a total international ban on the marketing of bluefin tuna.
SwedishDet är därför upprop för större truppåtagande och logistiskt stöd behöver beaktas av andra europeiska nationer.
That is why calls for more troop commitments and logistical support need to be heeded by other European nations.
SwedishAngående: Europeiskt upprop om livmodershalscancer
Subject: European Cervical Cancer Manifesto
SwedishI förra veckan gjorde forskare som arbetar med datorsimulering i ett uttalande i Reading ett upprop om behovet av superdatorer.
Last week, in their declaration at Reading, climate simulators appealed for a need for supercomputers.
SwedishKlagomålet om allmänt upprop till mord har inte behandlats av den bulgariska åklagarmyndigheten sedan juni.
The complaint has not been processed by the Bulgarian public prosecutor's office since June owing to public incitement to murder.
SwedishEtthundrafyrtiotusen människor har undertecknat ett upprop på Internet där man kräver utbildningsministerns avgång.
One hundred and forty thousand people have signed an Internet petition calling for the dismissal of the Minister for Education.
SwedishTill följd av händelserna i Dover framförde Europeiska rådet i Feira ett nytt upprop om en snabb åtgärd från Europeiska unionen.
Following the events in Dover, the Feira European Council called once again for rapid action by the European Union.
SwedishJag kommer att citera ett avsnitt i detta upprop som, enligt min åsikt, sammanfattar den vilja vi måste visa i den här processen.
I will quote a section of this manifesto which, in my opinion, sums up the will which we have to apply to this process.
SwedishJag ber kollegerna att skriva under ett upprop som jag skickar runt och som även andra intellektuella européer har skrivit under.
I would ask the Members to sign a petition which I am circulating, which also bears the signatures of other European intellectuals.
SwedishJag skulle vilja tillägga att jag var en av dem som skrev på ett upprop mot den sträckning som muren följer, framför allt vid Abu Dis.
I would like to add that I was one of those that signed a petition against the line the wall follows, in particular at Abu Dis.
SwedishAv världen omkring oss har vi lärt oss att man inte ska förvänta sig alltför mycket från humanitära upprop, särskilt under perioder av recession.
The world around us teaches us not to expect too much from humanitarian appeals, especially during periods of recession.
SwedishI denna uttalades stöd för ett återställande av den allmänna ordningen och utfärdades ett upprop om att inom 48 timmar återlämna alla rövade vapen.
This pledged support for the restoration of public order and called for people to surrender looted weapons within 48 hours.
SwedishDet skulle således vara ett stort misstag att inta en ironisk eller likgiltig hållning inför det upprop som just har riktats till unionen.
I will perhaps make some of you laugh by referring, to this end, to the European social forum which has just taken place in the region of Paris.
Swedish560 organisationer från 67 olika länder har gått samman och i ett gemensamt upprop krävt att man får insyn, större öppenhet, friare diskussioner och medverkan från det civila samhället.
They want greater transparency and openness, more free debate and the involvement of civil society.
SwedishStödjer det tyska ordförandeskapet detta upprop och om så är fallet vad kommer det att göra för att programmet genomförs på ett effektivt sätt i hela EU?
Does the German Presidency support this manifesto and if so how will it work to ensure its effective implementation throughout the EU?