svéd-angol fordítás erre a szóra: upprepade gånger

SV

"upprepade gånger" angol fordítás

EN

SV upprepade gånger
volume_up
{határozószó}

upprepade gånger (és: ofta, många gånger, i många fall)
Barn som upprepade gånger blir vittne till våld i hemmet accepterar ofta våld som en naturlig form av beteende.
Children who repeatedly witness domestic violence often accept violence as a normal form of behaviour.
Vi skulle vilja veta hur ni tänker gå till väga med dessa problem, som vi har diskuterat här upprepade gånger.
We want to know how you intend to approach these various problems which we have so often discussed?
Men de maffiabossar som alltid lyckas komma undan, har upprepade gånger lyckats smita undan sitt ansvar.
However, the masterminds behind the scenes who, historically, have time and again managed to avoid prosecution, have often been able to avoid all responsibility as well.
upprepade gånger (és: alltför, helt och hållet, över, noggrant)
volume_up
over {hsz}
Avslutningsvis har det upprepade gånger hävdats att allmänheten inte är intresserad av en konstitution.
The product we have – the new European Constitution – is a very good one, and we must win people over to it.
Vad gäller de mänskliga rättigheterna har parlamentet uttryckt sin åsikt upprepade gånger under årens lopp.
On the subject of human rights, this House has clearly expressed its views time and again over the years.
Det jag har att säga har sagts upprepade gånger av mina kolleger.
(FR) Madam President, Commissioner, what I have to say has been said many times over by my fellow Members.

Hasonló fordítások a(z) "upprepade gånger" szóra angolul

upprepa ige
upprepad melléknév
English
gånger prepozíció
English

Példamondatok a(z) "upprepade gånger" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDärför har kommissionen upprepade gånger uppmanat Kina att granska dessa domar.
The Commission has therefore repeatedly urged China to review these sentences.
SwedishOch ändå, upprepade gånger, ser man folk som gör försök mot placebo fortfarande.
And yet, repeatedly, you consistently see people doing trials still against placebo.
SwedishMajoriteten i denna kammare har också upprepade gånger förkastat denna Tobinskatt.
The majority in this House has therefore repeatedly rejected the Tobin Taxes.
SwedishMedan arbetet har fortskridit har dock parlamentet upprepade gånger krävt en översyn.
However, as we have moved on, Parliament has called repeatedly for a revision.
SwedishVi har upprepade gånger sagt att ett partnerskap är önskvärt och nödvändigt.
We have said time and again that this partnership is desirable and necessary.
SwedishOffer för sexuella förbrytare bör inte längre förpliktas att vittna upprepade gånger.
Also, victims of sex crimes should no longer be forced to repeatedly give evidence.
SwedishParlamentet har upprepade gånger hävdat att vi behöver ett ansvarsfullt ekonomiskt styre.
Parliament had repeatedly argued that we needed responsible economic governance.
SwedishJag har gjort samma precisering upprepade gånger, men det verkar vara en svår sak.
I have done so a number of times but it seems that there is still some misunderstanding.
SwedishEU har upprepade gånger framhållit att man inte kan godta praxisen med straffrihet.
The EU has said on many occasions said that the practice of impunity is not acceptable.
SwedishUpprepade gånger har det påpekats att fiskmjöl inte innebär någon risk för TSE.
It is repeatedly pointed out that there is no TSE risk from fishmeal.
SwedishEU har upprepade gånger konstaterat att man står bakom en sådan process.
The EU has repeatedly stated that it stands ready to support such a process.
SwedishTibet, vars sak har tagits upp upprepade gånger här i kammaren, är trots allt inte Kina.
After all, Tibet, whose cause has repeatedly been raised in this House, is not China.
SwedishSom Benita Ferrero-Waldner upprepade gånger har sagt krävs det ett positivt samarbete.
As Mrs Ferrero-Waldner repeatedly says, positive cooperation is required.
SwedishJag tror att vi har diskuterat den frågan upprepade gånger i ert utskott.
We have, I think, discussed this issue in committee on numerous occasions.
SwedishNi hänvisade upprepade gånger till pressen som sätts på den europeiska bilindustrin.
You repeatedly referred to the pressure being applied to the European automotive industry.
SwedishNassauer har upprepade gånger klargjort detta för den socialdemokratiska gruppen.
Mr Nassauer made that clear more than once to the Socialist Group.
SwedishSlutligen, förbudet mot asbest har tagits upp upprepade gånger av olika talare.
Lastly, the ban on asbestos has been mentioned several times and by several different speakers.
SwedishDetta parlament har upprepade gånger förklarat sig vara för ett avskaffande av alla kärnvapen.
Several times, Parliament has come out in favour of an end to nuclear weapons.
SwedishPartner med intresse för att arbeta upprepade gånger i diverse CDT projekt.
Partner with interest to repeatedly collaborate with CDT in projects.
SwedishDe har upprepade gånger förnekat förekomsten av handlingar som sedan dyker upp offentligt.
They repeatedly deny the existence of documents, copies of which later appear in public.