SV typ
volume_up
{hím és nőnemű}

1. szleng

typ (és: kille, pingla, snygg tjej)
volume_up
cookie {fn} [Am.] [szl]
typ
volume_up
cooky {fn} [Am.] [szl]
I Safari och vissa andra webbläsare inaktiveras cookies från tredje part som standard. Se till att aktivera dem om du vill spara den typen av inställningar på Google.
In some browsers, like Safari, the default setting is not to allow third-party cookies; so check that these cookies are also enabled if you want to save such Google settings.

2. egyéb

typ (és: sätt, art, sort, slag)
Denna typ av uppsnyggad våldspresentation är verkligen extremt oroande.
This kind of sanitised presentation of violence is extremely worrying indeed.
Denna typ av bestämmelse är inte lämplig i ett direktiv om förslag till regelverk.
This kind of provision is not appropriate in a directive on a framework proposal.
Beredskapen för fortsatta insatser av denna typ måste vara stark.
There must be a great readiness to engage in continued operations of this kind.
typ (és: representant, art, sort, sats)
Här kan du markera kolumner och sedan tilldela dem en typ i kombinationsfältet Typ.
You can select various columns and assign them a type in the Type combo box.
Den typ av process, den typ av arbete som vi har framför oss är till sin natur progressiv.
The type of procedure, the type of work which we are building is progressive.
Den valfria parametern typ bestämmer typen av differensbildning.
The optional argument Type determines the type of difference calculation.
Talar vi om vilken typ av insatser som krävs för att de skall ge effekt?
Are we talking about the nature of the works required to provide water services?
Denna typ av mänsklig och miljömässig katastrof får inte inträffa.
A human and environmental disaster of this nature must never recur.
Men vi måste också vara medvetna om den typ av hot som vi har att göra med.
But we also need to be aware of the nature of the threat that we are dealing with.
typ (és: art, sort, slag, arten)
Kort sagt, det finns inget behov av denna typ av harmonisering på detta område.
In short, there is no need for harmonisation of this sort in this area.
Att säkerställa samförstånd i en fråga av denna typ kan vara extra svårt.
Consensus on an issue of this sort is extraordinarily difficult to secure.
Är detta den typ av demokrati som vi kan vara stolta över och vilja exportera?
Is this the sort of democracy that we can be proud of and want to export?
Du behöver inte en sådan typ som representant.
You don't need a character like this representing you.
Det beror på den politiska situationen, demokratiseringsnivån och typen av samhälle.
It depends on the political situation, the level of democratisation, the character of the society.
Utöver denna typ av redovisning skulle jag vilja se en mer positiv analys som skulle kunna vara löpande.
In addition to a report of this kind, I should like to see a more positive analysis which could be ongoing in character.
Dom är typ såna där nervösa kreatur som hoppar och slabbar överallt på dig.
They're just like these nervous creatures that jump and slobber all over you.
Den här bilden av Ted Joseph är från boken, och var hans, typ, fantombild av hur varelserna såg ut som Whitley Strieber hade beskrivit för honom.
This image by Ted Joseph was from that book, and was his, sort of, police sketch of what the creatures looked like that Whitley Strieber had described to him.
Att låta individen själv fatta denna typ av beslut överensstämmer med subsidiaritetsprincipen.
Leaving this kind of decision to the individual is consistent with the principle of subsidiarity.
Du kan markera dem var och en och därefter ändra deras typ och utfyllnadstecken eller radera dem.
You can select each individual tab stop to modify the type or leader, or to clear it.
Larry, you're a sick individual.
typ (és: märke, uttryck, bevis, fläck)
Det betänkande Randzio-Plath lägger fram, genom att föreslå denna typ av åtgärder, misstar sig på målet.
In proposing these kinds of measures, the report which Mrs Randzio-Plath has presented to us misses the mark.
Markera de andra rutorna i området Skapa från om du vill skapa förteckningen av alla objekt av en viss typ.
Mark the other check boxes under Create from if you want to create the index from all the objects of a certain type.
Denna typ av märkning, utan gemenskapsfinansiering, kommer att lägga en stor ekonomisk börda på får- och getuppfödare.
However, this sort of marking, without Community funding, will place a great financial burden on sheep and goat farmers.
typ (és: sort, slag, arten)
Jag är medveten om att Tibets stolta historia också håller på att skrivas om av samma typ av byråkrater.
I am aware that Tibet's proud history is also being rewritten by the same species of bureaucrat.
Ord för kön, typ, släkte, familj och art ligger alltså etymologiskt snubblande nära varandra.
The words for sex, type, race, family, and species, in other words, lie etymologically close enough to trip over each other.
Följaktligen är det mycket mer vittgående än förordningen, som endast berör en typ av fälla och endast täcker 13 arter.
Thus it is far more comprehensive than the regulation which deals with only one type of trap and covers for its external aspects only 13 species.
 Kommer man i dessa förslag att ta hänsyn till att gottgörelse på nationell nivå ofta är omöjlig på grund av den internationella karaktären hos denna typ av bedrägerier?
 Will the Commission consider preparing its own proposals to tackle this type of fraud given the clear evidence of a variety of such scams operating across the EU and affecting citizens of the EU?
Vi kommer att samla över en miljon, och nån dag, kommer vi praktiskt taget att ha prover - runt 500 frön - av varje typ av jordbruksgrödor som kan förvaras frysta i den här byggnaden.
We're going up to over a million, and someday we'll basically have samples -- about 500 seeds -- of every variety of agricultural crop that can be stored in a frozen state in this facility.

3. "sort, kategori"

Tobinskatten är en typ av skatt på finansiella transaktioner som har föreslagits.
The Tobin tax is one model of a financial transaction tax which has been proposed.
Vilken typ av företagsstyrning vill vi ha för EU: s sociala modell?
What type of corporate governance do we want for our social model in Europe?
Vilken typ av företagsstyrning vill vi ha för EU:s sociala modell?
What type of corporate governance do we want for our social model in Europe?

4. nyomda

typ (és: stil)
I denna artikel fastställs att kommissionen kan skicka ett brev av denna typ innan man för ärendet vidare.
Provision is made in that Article for sending a letter of this type prior to the actual institution of the proceedings.
I min skrivelse förklaras ståndpunkten med avseende på slam, och där ges den typ av försäkran som ni tidigare eftersökte i ert anförande.
I have sent a copy of the letter to a number of Members and I will ensure that a copy is sent to you.
Det anges särskilt att det skall skickas ett brev av denna typ och att ett svar skall inges inom en tvåmånadersperiod.
It provides specifically for the sending of a letter of this type and it also specifically calls for a response within a period of two months.
typ
volume_up
mold {fn} [Am.]

5. köznyelvi

typ (és: förbannelse, individ)
volume_up
cuss {fn} [szl]
En annonsör som t.ex. säljer fotbollar kan nå kunder via båda typerna av annonser.
For example, an advertiser selling footballs could reach customers through both types of advertising.
I den här rapporten kan du se hur lång tid det tar att omvandla besökare till kunder och i längden vilken typ av innehåll du måste skapa för att nå tilltänkta kunder.
This report helps you understand how long it takes to convert your visitors into customers and, by extension, the kind of content you need to create in order to reach your prospects.
I den här rapporten kan du se hur många besök det tar att omvandla besökare till kunder och i längden vilken typ av innehåll du måste skapa för att nå dina tilltänkta kunder.
This report helps you understand how many visits it takes to convert your visitors into customers and, by extension, the kind of content you need to create in order to reach your prospects.

6. nyomda, átvitt értelemben

typ
volume_up
mould {fn} [GB] [átv.]

Példamondatok a(z) "typ" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishTror ni att man med uttalanden av denna typ kan främja kampen mot terrorismen?
Do you think that statements like that will further the fight against terrorism?
SwedishDenna typ av initiativ uppmärksammades i slutsatserna efter toppmötet i Lissabon.
These kinds of initiatives were recognised in the conclusions of the Lisbon summit.
SwedishDenna typ av argument är oacceptabla på ett sådant allvarligt och känsligt område.
Arguments such as this are unacceptable in such a serious and sensitive area.
SwedishVi - parlamentet - har ingen formell roll då det rör sig om denna typ av avtal.
We, the Parliament, have no formal rule in relation to agreements like this.
Swedish(SL) Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att denna typ av olyckor inträffar.
(SL) We have to do everything we can to prevent such accidents from happening.
SwedishUngern hanterar inte denna typ av aggression på rätt sätt och landet måste fördömas.
This aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
SwedishAlla länder har någon typ av familjeförmåner, men belopp och villkor skiljer sig åt.
All countries offer some family benefits but amounts and conditions differ widely.
SwedishVi måste koncentrera oss på att få den här transaktionen fri från all typ av störning.
Our efforts must be concentrated on ensuring that this transition goes smoothly.
SwedishJag har inte fått något svar och inte heller sett någon lista av denna typ.
I have not had any response concerning this matter nor have I seen any such list.
SwedishBristen på jämställdhet minskar i ett kunskapssamhälle eller en ny typ av ekonomi.
Inequalities become narrower in a knowledge society or new form of economy.
SwedishMer än hälften av de hithörande medlen från kommissionen gäller denna typ av affärer.
More than half the relevant Commission resources will go to such transactions.
SwedishMånga gånger har också fantasin en viktig roll att spela i denna typ av situationer.
Often, the imagination also has an important part to play in such situations.
SwedishJag anser att även denna typ av frågor måste ingå i alla halvtidsöversyner.
I think that we must include issues such as those too in any mid-term review.
Swedish[Önskar Frankrike verkligen spela rollen som ”likgiltig typ”? Det återstår att se.]
France has yet to convince us that it takes its responsibilities seriously.
SwedishDom är typ såna där nervösa kreatur som hoppar och slabbar överallt på dig.
They're just like these nervous creatures that jump and slobber all over you.
SwedishOch täckt över det med en bakåtvänd keps, och, typ, förväntar sig att imponera?
And cover it up with a backwards cap, and, like, we're expected to swoon?
SwedishMed den här funktionen definierar du kapitelnumreringens typ och utseende.
Use this function to define the format and appearance of an outline numbering.
SwedishDetta är ett brott mot EG-fördraget som kräver denna typ av budgetkontroll.
This is a violation of the EC Treaty, which requires independent financial control.
SwedishDessutom finns det dussintals kryphål i lagstiftningen om denna typ av reklam.
Furthermore, there are dozens of loopholes in the legal framework of such advertising.
SwedishJag anser att rådet har fel i att inaktiv arbetstid är en typ av ledighet.
I think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.