svéd-angol fordítás erre a szóra: tjäna

SV

"tjäna" angol fordítás

SV tjäna
volume_up
[tjänade|har tjänat] {ige}

1. általános

tjäna (és: arbeta för, arbeta hos)
volume_up
to serve [served|served] {i.} (work for a person or a country)
Till att börja med finns marknaden till för att tjäna oss - vi finns inte till för att tjäna marknaden.
First, the market is there to serve us; we are not here to serve the market.
Detta kommer att tjäna som grundval för diskussionerna om den framtida strategin.
This will serve as a basis for the discussions on the future strategy.
Den beryktade nya ekonomin kommer inte att tjäna arbetstagarnas intressen.
The much-vaunted new economy will certainly not serve the interests of the workers.
Det viktiga verkar vara om man kan tjäna på det och på vilket sätt.
What seems to be of prime importance is how much a Member will earn and what for.
Aldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar på att göra gott.
Companies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
Det innebär att det blir väldigt svårt för människor att tjäna sitt uppehälle.
This makes it very difficult for people to earn a living.
tjäna (és: , vara, tillverka, skapa)
Han har dessutom märkt att han faktiskt kommer att tjäna ännu mer pengar.
And a bonus he's discovering is he's actually going to make even more money.
Dessa vill tjäna pengar genom att tvinga andra att ofrivilligt utföra sexuella tjänster.
These seek to make money by forcing others into providing involuntary sexual services.
Det är inte bara fråga om jordbrukare som inte klarar att tjäna sitt levebröd.
It is not just a question of farmers failing to make a living.
Solvens II kommer att medföra ett system för försäkringsindustrin som kan tjäna som modell för liknande reformer internationellt.
Solvency II will bring about a regime for the insurance industry that can serve as a model for similar reforms internationally.
Landet ropar efter kvinnor i maktpositioner, som skulle tjäna som förebilder och få till stånd en förändring i de traditionella tänkesätten.
The country is crying out for women in positions of power, who will serve as models and bring about a change in traditional ways of thinking.
Jag hoppas att detta meddelande på samma sätt som en vitbok skall tjäna som ett viktig underlag för en genomgripande debatt om hur vi skall förverkliga ett Europa i frihet, säkerhet och rättvisa.
I hope that this report, like a White Paper, will serve as an important basis for a full debate on how we are to bring about a Europe that is characterized by freedom, safety and justice.
tjäna (és: underordna sig)

2. közgazdaságtan

tjäna (és: inbringa)
Solvens II kommer att medföra ett system för försäkringsindustrin som kan tjäna som modell för liknande reformer internationellt.
Solvency II will bring about a regime for the insurance industry that can serve as a model for similar reforms internationally.
Landet ropar efter kvinnor i maktpositioner, som skulle tjäna som förebilder och få till stånd en förändring i de traditionella tänkesätten.
The country is crying out for women in positions of power, who will serve as models and bring about a change in traditional ways of thinking.
Jag hoppas att detta meddelande på samma sätt som en vitbok skall tjäna som ett viktig underlag för en genomgripande debatt om hur vi skall förverkliga ett Europa i frihet, säkerhet och rättvisa.
I hope that this report, like a White Paper, will serve as an important basis for a full debate on how we are to bring about a Europe that is characterized by freedom, safety and justice.

3. pénzügy: "netto"

Denna omröstning måste därför enbart tjäna som en tydlig signal.
All that this vote must therefore do is to send out a clear signal.
Europa har allt att tjäna på att vara tydligt i denna fråga.
Europe has everything to gain from being clear on this matter.
Om vi ska kunna tjäna medborgarnas intressen måste vi ha anpassade förfaranden med tydliga regler och ansvarsområden för alla.
Streamlined procedures with clear rules and responsibilities for all are essential to serve the true interests of citizens.

Szinonimák (svédül) a(z) tjäna szóra:

tjäna

Példamondatok a(z) "tjäna" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKommissionen behöver inte använda boken som ett medel för att tjäna in kostnaderna.
The Commission does not need to use the book as a means of recovering its costs.
SwedishVi får inte tjäna krigsherrarna, må vara de med diamanter eller de med olja.
We cannot work with the warlords, whether they are involved in diamonds or oil.
SwedishÄnnu en gång avslöjas Europeiska unionens iver när det gäller att tjäna storfinansen.
Yet again we see the European Union's devotion to the interests of big business.
SwedishDetta borde ha omfattat en omfördelning som skulle kunna tjäna som exempel för 2013.
This would have involved a redistribution that would have set an example for 2013.
SwedishDet finns fantastiska möjligheter att tjäna pengar på utvecklingen av Natura 2000.
There are splendid opportunities for money-making in the development of Natura 2000.
SwedishNär du har fått ditt utgivar-ID kan du begära aktiva annonser och börja tjäna pengar.
Once you have your publisher ID you can request live ads and start earning money.
SwedishVi kan inte längre tolerera dem som förstör liv genom att tjäna pengar på missbrukare.
We can no longer tolerate the people who ruin lives by making money from addicts.
SwedishDetta måste också tjäna som en källa till inspiration i denna svåra tid för Europa.
This must also be a source of inspiration at this difficult time for Europe.
SwedishDetta får dock inte tjäna som ursäkt för att inte tillämpa EU:s regler om upphandling.
However, this must not be an excuse for not applying the EU procurement rules.
SwedishInnovation innebär att tjäna pengar, en kunskapsprodukt eller ett kunskapsbevis.
Innovation involves making money, a product or a licence from knowledge.
SwedishOm det närmare samarbetet bara skulle tjäna det syftet, skulle det ändå vara användbart.
If it only served this purpose, closer cooperation would already be very useful.
SwedishKort sagt: vad kan en väpnad armé tjäna till om det inte finns någon form av politik?
In short, what purpose can an armed force have in the absence of any policy?
SwedishDetta får dock inte tjäna som ursäkt för att inte tillämpa EU: s regler om upphandling.
However, this must not be an excuse for not applying the EU procurement rules.
SwedishRiktlinjen från 1986 borde tjäna en harmonisering av de nationella föreskrifterna.
The 1986 directive was intended to help to harmonize national provisions.
SwedishDet bör inriktas på att tjäna allmänheten genom ett brett tillämpningsområde.
It should be geared towards serving the public through its broad range of applications.
SwedishEtt exempel kan enligt min mening tjäna som bevis för det omfattande hyckleriet.
In my opinion, an example suffices to demonstrate the extent of the hypocrisy that exists.
SwedishEn värld där den enda målsättningen är att tjäna pengar kommer inte att prioritera detta.
A world where making money is the sole objective will not see this as a priority.
SwedishAnalysen av våra framgångar kan också tjäna som inspiration för våra framtida strategier.
Analysis of our successes could also be useful for inspiring our future strategies.
SwedishVår debatt om detta ämne bör tjäna som referenspunkt för kommissionen och rådet.
Our debate on this issue should act as a reference point for the Commission and the Council.
SwedishDet finns mycket pengar att tjäna på det, men enligt min åsikt måste konsumenterna skyddas.
Much money is to be made from it but, in my opinion, consumers must be protected.