svéd-angol fordítás erre a szóra: tillintetgöra

SV

"tillintetgöra" angol fordítás

SV tillintetgöra
volume_up
{ige}

1. általános

tillintetgöra (és: upplösa, utplåna, annullera, upphäva)
tillintetgöra (és: krossa, splittra, undertrycka, pressa)
tillintetgöra (és: knäcka, krossa, förstöra, avliva)
Har ni någon aning om hur många jobb en sådan här lag skulle tillintetgöra?
Do you have any idea how many jobs a law like this would destroy?
Jag förstår inte varför Monica Frassoni tidigare sa att det skulle tillintetgöra utskottet för framställningar.
I do not understand why Ms Frassoni said earlier that would destroy the Petitions Committee.
Det första är att dela upp jordbrukarna i stora och små, och att tillintetgöra deras sammanhållning i fackföreningar.
The first is to divide farmers into large and small and destroy their unity in the trade unions.
tillintetgöra (és: släcka, utplåna, utrota, kväva)
tillintetgöra (és: döda, avliva, mörda, slå ihjäl)
tillintetgöra (és: avveckla, betala, undanröja, utrota)
tillintetgöra (és: upphäva, göra ogjord)

2. átvitt értelemben

tillintetgöra (és: krossa, besegra, omintetgöra)

Példamondatok a(z) "tillintetgöra" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDärför används dödsstraffet oftast för att tillintetgöra statens fiender.
And so capital punishment is most often used for the extermination of opponents of the state.
SwedishHar ni någon aning om hur många jobb en sådan här lag skulle tillintetgöra?
My third and final point is that it is very important to have clear labels and better information.
SwedishInte alla krig syftar till att tillintetgöra förloraren och en nation kan ödeläggas utan krig.
Not every war aims to exterminate the losing side, and a nation can be destroyed without war.
SwedishDet är framför allt ett kraftfullt politiskt verktyg för att tillintetgöra nationernas självständighet.
It is above all a powerful political tool for destroying the independence of nations.
SwedishVi är emot den här pakten eftersom vi inte vill tillintetgöra arbetstagare, pensionärer och arbetslösa.
We are against this pact, because we do not want to exterminate workers, pensioners and the unemployed.
SwedishAtt ändra mig nu skulle tillintetgöra allt som jag har sagt att jag står för i mitt land de senaste 37 åren.
To change now would make a lie of everything I have said I stood for in my country for the past 37 years.
SwedishDe politiska partierna förvägrar varandra existensberättigande och skulle helst vilja tillintetgöra varandra för gott.
The political parties deny each other’s right of existence and would ideally like to annihilate one another for good.
SwedishAtt säga att en safe harbor måste vara tillgänglig innan vi fastslår att den är adekvat är det samma som att tillintetgöra denna.
To say that the Safe Harbour must be operative before we pass judgement on its adequacy will lead to its collapse.
SwedishOm de bara fortsätter att kräva mer från EU utan att bidra med något själva riskerar de – inte vi – att tillintetgöra den här förhandlingsrundan.
If they continue merely to ask for more from Europe without paying into the pot themselves, they – not we – risk destroying this round.
SwedishMen motpolen finns också, arbetstagar- och gräsrotsrörelserna i allmänhet, vilka har makten att tillintetgöra dessa planer genom att samlas och kämpa.
However, there is also the other pole, the workers’ and grass-roots movement in general, which has the power, by rallying and fighting, to ruin these plans.
SwedishAtt redan nu meddela att det endast kommer att bli en politisk förklaring, är detsamma som att i förväg tillintetgöra arbetsgruppens ansträngningar.
Announcing at this stage that this is to be nothing more than a political declaration is tantamount to wiping out in advance the hard work of the working party.
SwedishDen får aldrig tjäna som förevändning för att tillintetgöra den politiska oppositionen, åsidosätta de mänskliga rättigheterna eller begränsa de medborgerliga fri- och rättigheterna.
It must never serve as a pretext for annihilating the political opposition, riding roughshod over human rights or restricting civil liberties.
SwedishDetta slags framsteg kommer också att hjälpa till i arbetet med att tillintetgöra extremism och fanatism, eftersom de senare tenderar att blomstra där fattigdom och okunnighet råder.
Progress of this kind will also help to defeat extremism and fanaticism, because the latter tend to flourish wherever there is poverty and ignorance.
SwedishAtt straffa smugglarna hårdare, tillintetgöra kriminella nätverk och bereda väg för ytterligare samarbete mellan stater, är utan tvekan mål som måste uppnås.
Punishing the smugglers more severely, dismantling the criminal rings, and paving the way for further cooperation among States are undoubtedly objectives that must be attained.
SwedishDetta slags framsteg kommer också att hjälpa till i arbetet med att tillintetgöra extremism och fanatism, eftersom de senare tenderar att blomstra där fattigdom och okunnighet råder.
Combating terrorism and the mafias involved in illegal immigration more effectively is a further challenge facing the region, as is the fight against corruption.
SwedishElles ändringsförslag 16 är enligt min åsikt fullt förenliga med kriterierna och inte på något sätt ett försök att tillintetgöra Turkiets önskan om medlemskap.
In the long term, however, I believe that if the barriers to Turkey ’ s accession went away or were removed, it would be in the interests of the Union.
SwedishFrån och med nu måste Europeiska unionen även koncentrera sig på att identifiera, spåra och tillintetgöra dessa mördarideologier, vilka utgör grunden för den terrorism vi har i dag.
From now on the European Union must also concentrate on identifying, following the trail, and dismantling these murderous ideologies that form the basis of terrorism today.
SwedishGärningsmännen är naturligtvis den turkiska regimen, vilken anser varje vänstersympatisör, varje kommunist och varje kurd vara en förmodad terrorist och försöker att tillintetgöra honom.
The perpetrator here is, of course, the Turkish regime which, a priori, sees every left-winger, every Communist and every Kurd as a terrorist, whom it then tries to eliminate.
SwedishI båda dessa länder är statens hela uppbyggnad och metoden att förtrycka människor inriktad på att tillintetgöra kristendomen - både katolska kyrkan och protestantiska grupper.
In both countries, the entire structure of the state and the apparatus of repression has been directed at the destruction of Christianity - of both the Catholic Church and Protestant groups.