SV täcka
volume_up
[täckte|har täckt] {ige}

Revisionsförklaringen förutsätts täcka allt ”ända ned till de avgiftspliktigas nivå”.
The statement of assurance is supposed to cover 'down to the level of taxpayers'.
EU: s forskningspolitik måste täcka investering i forskarnas arbetsvillkor.
European research policy must cover investment in the working conditions of researchers.
Flexibilitetsinstrumentet är avsett för att täcka oförutsedda utgifter.
The flexibility instrument is meant to cover unforeseen expenditure.
Jag vill även tacka Bourlanges som utformade strategin för detta betänkande.
I also want to thank Mr Bourlanges, who laid out the strategy for this report.
Jag tackar Koukiadis för att han gjorde vad som var rätt och lade fram sitt betänkande.
I thank Mr Koukiadis for doing the decent thing and laying down his report.
Gud förbjude att den brittiska krigsmakten blir beroende av att täcka sina behov av viktig krigsmateriel och stridsutrustning från källor under Bryssels kontroll.
Therefore, even if this cannot be laid down in a strictly legal sense, there should at least be a statement of intention to this effect somewhere.
Att överlåta ett antal fiskebåtar kommer inte att täcka de befintliga behoven.
Transferring a number of fishing boats will not meet existing needs.
Det inhemska utbudet kan inte täcka efterfrågan i Europa.
The indigenous supply cannot meet European demand.
De lokala yrkesfiskarnas fångster räcker så gott som aldrig för att täcka lokalsamhällets behov.
The catches made by local fishermen hardly ever suffice to meet the needs of the local community.
Hur skall egentligen tolv, om än prominenta, vetenskapsmän vid sidan om sin egentliga sysselsättning, dessutom kunna täcka hela fältet modern teknik på ett seriöst sätt?
How on earth can twelve scientists, even top-flight ones, seriously cover the whole field of modern technologies, alongside their main activity?
Avslutningsvis vill jag offentligt tacka Proinsias De Rossa för hans betänkande, tacka utskottet för framställningar och tacka kammaren för dess stöd.
I will keep on top of this situation, and remain very conscious of the need for me to act as a control mechanism in respect of the institutions, including the Commission.
Ändå är det denna gemensamma jordbrukspolitik vi i dag har att tacka för att vi fortfarande har ett jordbruk i Europa.
Despite that, it is because of that CAP that agriculture still exists today in Europe.
Varje kristen gemenskap som grundar sig på Bibeln vet att det inte går att täcka övergrepp mot kvinnor med barmhärtighetens slöja.
Any Christian denomination based on the Bible knows that abuse of women cannot be covered by the cloak of charity.
Med tanke på denna frågas särskilda betydelse måste debatten täcka hela skalan av olika system i de olika EU-medlemsstaterna.
Given the particular importance of this issue, the debate must encompass the broad range of different systems in the various EU Member States.
Den strategiska dialog som vi kommer att inleda med Brasilien ska vara omfattande och täcka allt från ekonomiska frågor och handel till energi och klimatförändringar.
The strategic dialogue that we will be establishing with Brazil is set to be all-encompassing - covering issues ranging from economics and trade to energy and climate change.
De gotiska katedralerna började byggas utifrån en liten romansk kyrka, som allt eftersom blev större och större för att till sist täcka den gamla delen av staden, precis som med katedralen i Wien.
Gothic cathedrals began as little Romanesque churches which were enlarged time and again until some of them encompassed the whole of an old city, as Vienna Cathedral does, for instance.
Egnos-systemet (European Geostationary Navigation Overlay Service) måste täcka hela EU, och bör utvidgas till norra, östra och sydöstra Europa.
The European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) system must cover the entire European Union, and should be extended to northern, eastern and south-eastern Europe.
Nu är vi där och petar på plåstret igen, och frågar oss om det är tillräckligt stort och starkt för att täcka såret.
. - Mr President, here we are again examining the sticking plaster and wondering if it is large enough and strong enough to cover the wound.
Varför försummar vi ” stora ” förnybara energikällor för att i stället täcka våra bergssluttningar med vindkraftverk och våra tak med solpaneler?
Why are we neglecting 'big ' renewables in favour of covering our hillsides with windmills and our roofs with solar panels?
Varför försummar vi ”stora” förnybara energikällor för att i stället täcka våra bergssluttningar med vindkraftverk och våra tak med solpaneler?
Why are we neglecting 'big' renewables in favour of covering our hillsides with windmills and our roofs with solar panels?
Jag ser därför inte något behov av att vi ska täcka våra tak och fält med potentiellt farligt avfall och lämna över avfallsutmaningen till framtida generationer.
I do not see any need, therefore, to cover our roofs and fields with potentially hazardous waste, shifting the disposal challenge to future generations.
Jag tackar därför Graça Moura för hans initiativ att göra en preliminär utvärdering.
I should therefore like to thank Mr Graça Moura for his initiative in drawing up an interim balance sheet.
Systemet med program, med tabeller, det system som under tjugo år har använts för att med olika konton täcka Europeiska unionens " utbetalningar " måste enligt mitt förmenande göras om i grunden.
In my view, the system of programmes and grids which has been used for twenty years to create new items in the outgoings section of the European Union balance sheet, needs to be completely revamped.
täcka (és: avskärma, skydda, värna)
täcka
täcka

Szinonimák (svédül) a(z) täcka szóra:

täcka

Példamondatok a(z) "täcka" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet handlar inte om att täcka det europeiska området med en ridå av särställningar.
It is not a question of covering the European area with a patchwork of statutes.
SwedishDe nya avgifterna har införts av vissa länder för att just täcka dessa differenser.
The new charges were introduced by some countries to make up for this difference.
SwedishSträvan efter att täcka kostnader måste alltid harmoniseras med de sociala målen.
The efforts to recover costs can and must in all cases be harmonised with social goals.
SwedishLokalt kan vi sluta att täcka över översvämmad mark och våtmarker med betong.
Locally, we can stop covering flood plain and water meadows with concrete.
SwedishHälsovarningar kommer att täcka 40 procent av paketets framsida och 50 procent av baksidan.
Health warnings will take up 40% of the front of the packet and 50% of the back.
SwedishVi talar om bankernas giftiga tillgångar och om hur vi måste täcka dem.
We are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
SwedishLagren var så stora att de skulle täcka hela världens efterfrågan i två år.
The stockpiles were so high that they would last worldwide for two years.
SwedishDet bör fungera som ett paraply och täcka alla tänkbara samarbetsområden.
It should work as an umbrella, covering all possible fields of cooperation.
SwedishVidare kan ett begränsat bidrag lämnas för att täcka domstolens huvudsakliga kostnader.
We can also make a limited contribution to covering the Court's main costs.
SwedishHälsovarningar kommer att täcka 40 procent av paketets framsida och 50 procent av baksidan.
Health warnings will take up 40 % of the front of the packet and 50 % of the back.
SwedishDe nya avgifterna har införts av vissa länder för att just täcka dessa differenser.
But this compensation payment is often below the cost of distribution.
SwedishTurins gator var täcka av röda affischer med den olympiska sloganen: Här bor passion.
The streets of Turin were covered with red posters announcing the slogan of the Olympics.
SwedishEU: s framtida asylförfarande kommer därför att täcka alla som vill utvandra.
An EU Member State must be able to conduct a generous refugee policy if it wishes to do so.
SwedishOch tjugo år senare kan den tanken täcka dessa behov i ännu mindre grad.
And twenty years later this idea can respond to these needs so much less.
SwedishMan hoppas att EU ska bidra till att täcka utgifterna för flyttningen av denna tillverkning.
It is hoping to get European money to help pay for moving this production.
SwedishMöjligheten att använda skatteintäkter för att täcka underskottet har inte helt uteslutits.
The possibility of using tax revenue to clear the deficit has not been totally excluded.
SwedishI stället för att täcka det demokratiska underskottet ökar den det.
Instead of making good the democratic deficit, it is increasing the democratic deficit.
SwedishEuropeiska yrkesutbildningsstiftelsen måste förbereda sig ordentligt för att täcka Meda-länder.
The European Training Foundation must prepare adequately for covering MEDA countries.
SwedishAtt den skall täcka 18 procent är ett vettigt mål, och det är också vad kommissionen kräver.
An 18 % target is sensible and this also has the Commission's support.
SwedishDessa medel kommer förhoppningsvis att till viss del bidra till att täcka dessa kostnader.
This money will hopefully go some way towards covering those costs.