svéd-angol fordítás erre a szóra: stötande

SV

"stötande" angol fordítás

SV

stötande {melléknév}

volume_up
Som standard ersätts stötande ord med asterisker (*) vid röstigenkänning.
By default, recognitions containing offensive words are replaced with asterisks (*).
Dessa skillnader kan emellertid tolkas som känsliga eller till och med stötande.
However, these differences may be interpreted as sensitive or even offensive.
Att skattesubventionera en dylik arbetsmarknad är enligt vår mening direkt stötande.
To tax-subsidise such a labour market is in our opinion downright offensive.
stötande (és: olycklig)
Det föreföll mig ytterligt stötande att använda lagen som en mekanism för att visa på gillande eller ogillande.
It seemed to me utterly invidious to use the law as a mechanism to signal approval or disapproval.
Att utsätta ett land för påtryckningar för att det skall ta steg tillbaka i sin miljöpolitik är djupt stötande.
To subject a country to pressure to make it take a step backwards in its environmental policy is highly objectionable.
Det skulle kanske vara bättre för Nigel Farage om han avsade sig sitt uppdrag, om han finner Europeiska unionen och Europaparlamentet så stötande.
It would perhaps be better for Mr Farage to relinquish his mandate if he finds the European Union and the European Parliament so objectionable.
stötande (és: slående)

Szinonimák (svédül) a(z) stötande szóra:

stötande

Példamondatok a(z) "stötande" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDessa skillnader kan emellertid tolkas som känsliga eller till och med stötande.
However, these differences may be interpreted as sensitive or even offensive.
SwedishAtt skattesubventionera en dylik arbetsmarknad är enligt vår mening direkt stötande.
To tax-subsidise such a labour market is in our opinion downright offensive.
SwedishSom standard ersätts stötande ord med asterisker (*) vid röstigenkänning.
By default, recognitions containing offensive words are replaced with asterisks (*).
SwedishJag tycker att detta citat speglar en överhetsattityd som är stötande.
I think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.
SwedishDe beslutar vad som är alltför stötande, alltför provokativt för oss att se.
They decide what is too offensive or too provocative for you to see.
SwedishDu måste erkänna att det är lite stötande första gången man ser honom.
I mean, you gotta admit, when you first meet him, it is kind of jarring.
SwedishDet är emellertid ur moralisk synpunkt som er hållning är mest stötande.
It is in moral terms, however, that your attitude is most repugnant.
SwedishAnvänd länken Flagga som stötande intill en recension om du vill rapportera att den är olämplig.
You can use the Flag as inappropriate link next to a review to report it as inappropriate.
SwedishFourniretaffären är ett bedrövande och stötande exempel på detta.
The Fourniret affair is a distressing and painful example of this.
SwedishKvinnor drabbas ideligen av orättvisa och stötande domar.
Women are repeatedly the victims of unjust and offensive court verdicts.
SwedishVälj Alternativ för röstigenkänning på menyn som visas och avmarkera sedan Blockera stötande ord.
Select Voice recognition options from the menu that appears, then deselect Block offensive words.
SwedishJag finner det ytterst stötande att reducera föredragandens roll till en ansvarsskyldighet.
I find it really shocking that the role of the rapporteur should be reduced to a duty of responsibility.
SwedishKandidaternas svar var många gånger uppgjorda på förhand och uttrycktes i stötande allmänna ordalag.
The candidates' answers were often agreed in advance, and were couched in indecently general terms.
SwedishDet skulle vara stötande och det skulle gå emot den fasta politiska viljan hos den nordirländska befolkningen.
That would offend and it would defy the settled political will of Northern Ireland's people.
SwedishTyvärr har några mycket viktiga bilder bedömts vara för målande eller stötande för att vi ska få se dem.
Unfortunately, some very important images are deemed too graphic or disturbing for us to see them.
SwedishDet ligger något ytterst stötande i all handel med mänskliga kroppsdelar eller vävnader.
   Mr President, there is something highly obnoxious about any trade in human body parts or tissue.
SwedishVi får höra att syftet med detta är att undvika att rätten missbrukas eller förhindra att ett stötande språkbruk används.
We are told that this is to avert abuses by the right or stop use of offensive language.
SwedishDet föreföll mig ytterligt stötande att använda lagen som en mekanism för att visa på gillande eller ogillande.
It seemed to me utterly invidious to use the law as a mechanism to signal approval or disapproval.
SwedishDetta är desto mer stötande med tanke på att lagen kom till utan att premiärministern ens rådfrågades.
This is all the more shocking, given that this law came about without the Prime Minister even being consulted.
SwedishDet finns två lösningar som är särskilt stötande i detta avseende.
I do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.