svéd-angol fordítás erre a szóra: sammanställer

SV

"sammanställer" angol fordítás

SV sammanställer
volume_up
{ige}

sammanställer (és: snitsar)

Példamondatok a(z) "sammanställer" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishOckså här föreslår jag att man sammanställer en svart lista över sådana företag.
Here too, I propose the compilation of a blacklist of such businesses.
SwedishVi granskar källorna och sammanställer all information som verkar höra till samma uppgifter.
To help avoid confusion, make sure your business information is unique.
SwedishSedan sammanställer vi alltsammans i Lissaboninstitutet och skickar runt det i unionen.
Then we put everything together at the Lisbon Institute and send it around the European Union.
SwedishJag är rädd för att vi otillbörligt begränsar den här frågan om vi inte sammanställer en resolution.
I fear that if we put off making a resolution, we will unduly restrict this matter.
SwedishVi kommer att ta hänsyn till dem när vi sammanställer vårt meddelande.
We will take them into account when we prepare our communication.
SwedishDet finns en EU-arbetsgrupp för mänskliga rättigheter i Islamabad som regelbundet sammanställer rapporter.
There is an EU working group on human rights in Islamabad which produces regular reports.
SwedishI detta sammanhang anser jag att det är irrelevant vilket kontor som sammanställer kontroller och resultat.
In this context, I consider it irrelevant which office deals with bringing together checks and results.
SwedishDet tar inte hänsyn till att det blivit allt vanligare att konsumenterna själva sammanställer sina semesterresor.
It does not consider consumers self-packaging their holidays, and that has become increasingly the trend.
SwedishI detta flerradstextfält sammanställer Du påskriften.
Enter the text you want to display on the label.
SwedishJag hoppas att rådet noga beaktar parlamentets ståndpunkt när det sammanställer EU:s nya ”svarta lista”.
I hope that the Council takes the position of the Parliament well into account when compiling the new EU 'blacklist'.
SwedishI själva verket är det så att samtliga myndigheter och statliga företag i Hrodna-länet sammanställer listor över anställda polacker.
These lists are then sent to ideological organisations with links to the local authorities.
SwedishVi sammanställer inte bara en resolution.
We are not just drawing up a resolution.
SwedishHär sammanställer Du uppgifterna om mottagaren.
SwedishEurostat sammanställer inte uppgifterna.
SwedishOm ni sammanställer en rapport skulle den möjligtvis kunna avge ett yttrande, men den skulle knappast skriva en utvärderingsrapport.
If you draw up a report, it could, if need be, provide an appraisal of it, but it will not do an evaluation report.
SwedishErt betänkande har därför kommit mycket lägligt, och det kommer att vara till stor hjälp för oss när vi sammanställer dessa förslag.
Your report has therefore come at a very opportune time, and will be of great help to us in drafting these proposals.
SwedishMen jag tillåter mig att påpeka att det är gruppordförandena som sammanställer föredragningslistan, inte presidiet.
I might take the liberty of pointing out, however, that it is the Conference of Presidents which draws up the agenda and not the Bureau.
SwedishBiblioteket mäter sin verksamhet och skickar varje år in uppgifter till Kungliga Biblioteket som sammanställer i biblioteksstatistiken.
The Library measure their activities and submit annual data to the Royal Library, which compiles the library statistics.
SwedishÄnnu värre, i mina ögon, är den förolämpande hänvisningen till det arbete som de tjänstemän utför som sammanställer arbetslöshetssiffrorna.
Even worse to my mind has been the slighting reference to the work of the officials who prepare employment statistics.
SwedishMen om man jämför det här med andra data så utför du i praktiken det som FBI-agenter gör när de sammanställer data.
But if you can cross-reference this with the other data, then you're basically replaying the roll of the FBI agent and putting it all together.