svéd-angol fordítás erre a szóra: sammanställd

SV

"sammanställd" angol fordítás

SV sammanställd
volume_up
{melléknév}

sammanställd
Det som redovisas nedan är ett urval med avseende på fotbollsplaner, ytterligare dokumentation finns sammanställd här.
The below are a selection for soccer fields, additional documentation is compiled here.
Det som redovisas nedan är ett urval med avseende på gummiasfalt, ytterligare dokumentation finns sammanställd här.
What is presented below is a sample for rubber asphalt, additional documentation is compiled here.
sammanställd
Efter en så katastrofal händelse som Fukushima kräver frågan om framtiden för en så känslig sektor som kärnenergi mer än en snabbt sammanställd resolution.
After such a disastrous event as Fukushima, the question of the future of a sector as sensitive as nuclear energy requires more than a hastily put together resolution.

Példamondatok a(z) "sammanställd" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSammanställd av University of Queensland och University of Western Sydney.
Produced by the University of Queensland and University of Western Sydney.
SwedishI förslaget föreskrivs också att medlemsstaterna skall framställa dessa uppgifter i sammanställd form.
The proposal also makes provision for Member States to produce such data in aggregated form.
SwedishÅrsbokslut och sammanställd redovisning måste vara föremål för effektiv och grundlig revision.
   . Annual accounts and consolidated accounts must be subject to efficient and thorough auditing.
SwedishKrav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (
Disclosure requirements for medium-sized companies and obligation to draw up consolidated accounts (
Swedish1999 års budget avslutar en anmärkningsvärd process av kvalitativ och kvantitativ sammanställd redovisning.
The 1999 budget concludes a remarkable process of qualitative and quantitative consolidation.
SwedishGenomförande av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (
Implementation of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts (
SwedishAnvändningsstatistik innehåller sammanställd information som inställningar, knappklick och minnesanvändning.
Usage statistics contain aggregated information such as preferences, button clicks, and memory usage.
SwedishLagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (kommissionensgenomförandebefogenheter) (omröstning)
Statutory audit of annual accounts and consolidated accounts (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
SwedishGenomförande av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (kortfattad redogörelse)
Implementation of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts (short presentation)
SwedishI förslaget föreskrivs också att medlemsstaterna skall framställa dessa uppgifter i sammanställd form.
Exactly which new data are to be collected and what is to be aggregated from these and existing data will be specified by an implementing regulation.
SwedishKrav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning - Redovisningsskyldigheter för medelstora företag (debatt)
Disclosure requirements for medium-sized companies and obligation to draw up consolidated accounts - Accounting requirements as regards medium-sized companies (debate)
SwedishUnder trojkans senaste besök i Algeriet den 24 april 2001 presenterades en sammanställd förteckning över trettio gamla eller nya fall för de algeriska myndigheterna.
During the troika's most recent visit to Algiers on 24 April 2001, the Algerian authorities were presented with a consolidated list of thirty old and new cases.
SwedishOch, Rothley, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har krävt att den omvända bevisbörda, som är sammanställd i detta patentdirektiv, inte skall äga rum i denna version.
And, Mr Rothley, the Committee on Agriculture also called for removal from the draft Directive of the clause on reversal of the burden of proof.
SwedishHur bemanningen är sammanställd.
That also includes the quality of that Port State control; not just the technical side of things, but also the human factor, such as the way in which the crew is set up.
SwedishJag röstade för Bert Doorns betänkande om genomförande av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning.
Mr President, I voted in favour of Mr Doorn's report on implementation of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts.
SwedishVi behöver bättre statistik över kärnenergi, samlad och sammanställd på EU-nivå, och statistiken måste behandlas mycket snabbare så att vi får tidig feedback.
We need improved statistics on nuclear energy, collected and collated at European level, and we need these statistics to be processed much more quickly so that we have early feedback.
Swedish(DE) Nästa punkt är en kortfattad redogörelse för betänkandet av Bert Doorn om genomförande av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning.
The next item is a short presentation of the report by Mr Doorn on implementation of Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts.
SwedishHan har utvecklat en vision som är teoretiskt bra sammanställd, men som ändå är mycket praktisk och som egentligen är mer praktisk än vad kommissionen själv har lagt fram tidigare.
He has developed a vision that is well constructed theoretically but which is still very practical and in fact more practical than that which the Commission itself had previously put forward.