svéd-angol fordítás erre a szóra: sammanställa

SV

"sammanställa" angol fordítás

SV sammanställa
volume_up
{ige}

sammanställa (és: kompilera)
Kunde ni utifrån detta sammanställa ett nytt reformpaket för rådets del?
Could you compile a new package of reforms from this on behalf of the Council?
Innan du kan sammanställa en animation, måste du först rita alla enskilda bilder.
To compile an animation, all individual pictures must be drawn first.
Men inte bara för att sammanställa statistik, väl?
But surely not just to compile statistics?
sammanställa
Vi måste undvika att gå i fällan och rätt och slätt sammanställa tjugofem nationella debatter; det som vi behöver är en riktig europeisk debatt.
We must avoid falling into the trap of simply juxtaposing twenty-five national debates; what we need is a real European debate.

Példamondatok a(z) "sammanställa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet kommer att bli en utmaning att sammanställa nästa års budget.
(FI) Madam President, it will be a challenging task to draft next year's budget.
SwedishDet är inte för sent att sammanställa ett omstruktureringspaket för industrin.
It is not too late to put together a restructuring package for the industry.
SwedishVi måste sammanställa en briljant politik som ersätter dagens stelbenthet.
We must combine the transparent policies and get away from the present rigidity.
SwedishJag har, som Françoise Grossetête konstaterat, försökt sammanställa olika synpunkter.
I have tried, as Mrs Grossêtete has said, to bring together various opinions.
SwedishÄven Världshälsoorganisationen kommer att sammanställa en rapport i ämnet inom kort.
The World Health Organisation will also issue a report on the subject in the near future.
SwedishDet har varit ett nöje att sammanställa det här betänkandet, av två skäl.
   .   Mr President, it has been a pleasure to draft this report for two reasons.
SwedishDet är för sent att upprätta strategier och sammanställa åtgärdsprogram.
The time for devising strategies and drafting action programmes is over.
SwedishSom ni förmodligen känner till hade vi också bett Europol att sammanställa en rapport i frågan.
As you will know, we had also asked Europol to draw up a report on this issue.
SwedishKommissionen skall sammanställa regelbundna rapporter om genomförandet av förordningen.
Regular reports on the implementation of the regulation are to be compiled by the Commission.
SwedishJag hoppas att det kommer att finnas samma samarbetsvilja när vi ska sammanställa 2011 års budget.
I hope we will see the same spirit of cooperation when we draw up the 2011 budget.
SwedishDet skumma förfarandet för att sammanställa resultatet föranleder till och med misstankar om valfusk.
The murky process of compiling the results even raises the suspicion of fraud.
SwedishOch det betyder till dess att vår slutrapport, som vi nu håller på att sammanställa, lagts fram.
To the end means until our final report, which we are presently compiling, is submitted.
SwedishKommissionen kommer att sammanställa en översikt över den viktigaste utvecklingen i medlemsstaterna.
The Commission will draw up a summary of the main developments in the Member States.
SwedishFör det första vill jag gratulera Holmes till hans utmärkta arbete med att sammanställa detta betänkande.
Firstly, I congratulate Mr Holmes on his excellent work in compiling this report.
SwedishDäri föreskrivs att kommissionen skall sammanställa en rättslig ram för miljöavtal.
Here, it is prescribed that the Commission is to compose a legal framework for environmental agreements.
SwedishSyftet med en administrativ utredning är att sammanställa uppgifter till den förordnande myndigheten.
The aim of an administrative inquiry is to establish facts for the appointing authority.
SwedishKommissionen har därför uppmanat gruppen att sammanställa en plan för sin kommande verksamhet.
The Commission has therefore urged the group to put together a plan for their forthcoming work.
SwedishKommissionen kommer att sammanställa ett stödpaket som motsvarar omfattningen av vårt ansvar.
The Commission will put together a funding package that reflects the scale of our responsibility.
SwedishDet är ett stort arbete att sammanställa rapporten och tabellerna.
It is a lot of work to put together the report and the tables.
SwedishÅ andra sidan kan jag verkligen sammanställa en lista över vad som har åstadkommits under de senaste fyra åren.
On the other hand, I am indeed able to list the achievements of the last four years.