svéd-angol fordítás erre a szóra: sammansättning

SV

"sammansättning" angol fordítás

volume_up
sammansättning {hímn. és nőn.}

SV sammansättning
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

sammansättning (és: egenskaper, kosmetika, natur, smink)
Belgiens politiska sammansättning innebär att landet oftast styrs av koalitionsregeringar.
Given its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Detta kommer att få stora konsekvenser för de europeiska välfärdsstaterna och för arbetsmarknadens sammansättning.
This will have major consequences for the European welfare states and for the make-up of the labour market.
Det är hög tid att göra en grundlig översyn av UNCHR:s sammansättning och dess röstningsförfaranden.
It is high time the make-up of the UNCHR, as well as its voting procedures, were subjected to a thorough overhaul.
sammansättning (és: inrättande)
volume_up
makeup {fn} (constitution)
Belgiens politiska sammansättning innebär att landet oftast styrs av koalitionsregeringar.
Given its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
Detta kommer att få stora konsekvenser för de europeiska välfärdsstaterna och för arbetsmarknadens sammansättning.
This will have major consequences for the European welfare states and for the make-up of the labour market.
Det är hög tid att göra en grundlig översyn av UNCHR:s sammansättning och dess röstningsförfaranden.
It is high time the make-up of the UNCHR, as well as its voting procedures, were subjected to a thorough overhaul.
Berlinavtalen är en kombination mellan den totala nivån och sammansättningen på utgifterna, de politiska reformerna och systemet med egna medel.
The Berlin agreements are a combination of the total level and the composition of spending, political reforms and the own resources system.
sammansättning
sammansättning (és: uppsats, förening, tavla, kompromiss)
Förändringarna av de europeiska institutionernas sammansättning måste ske i tid.
The composition of the European institutions must be changed in good time.
gemenskapsinstitutionernas sammansättning, roll och funktion
the composition, role and functioning of the institutions of the Union
Detta måste också bland annat bli synligt i kommissionens sammansättning.
This must also be visible inter alia in the composition of the Commission.
sammansättning (és: blandning, inhägnat område)
Vi vet, och det är ju också inlemmat i våra ändringsförslag, att det därför krävs en viss sammansättning också med nickel och koppar.
We know, and have taken account of this in our amendments, that is why a compound including nickel and copper is needed.
Huvuddelen av medlemsstaterna motsatte sig skyldigheten att genom märkningen ange en bestämd foderblandnings exakta sammansättning.
A majority of Member States were opposed to the obligation to indicate on the label the precise composition of a given compound feedingstuff.
Tyvärr är det just dessa som ofta förfalskas och ofta inte innehåller något verksamt ämne bortsett från socker och tablettens sammansättning.
Unfortunately, it is precisely these that are frequently counterfeited and often contain no active substance apart from sugar and the tablet compound.
sammansättning
sammansättning (és: sammanflätning)
sammansättning (és: utseende, struktur, lag, förordnande)
Detta utskott utvecklas mot att bli ett större organ inom Europaparlamentet och det kan inte fungera med dagens sammansättning.
This committee has developed into a major organ of Parliament and it cannot function with its present constitution.
När jag fick veta att det planerades en revidering av IASCF:s sammansättning beslutade jag därför att styrelseformerna skulle prioriteras.
That is why, when I learnt that a revision of the constitution of the IASCF was envisaged, I set as a priority the improvement of governance.
Vi har redan en konstitution i form av fördragen, såtillvida att de fastställer unionens ansvarsområden, dess förfaranden och institutionernas sammansättning och befogenheter.
We have a constitution already in the form of the Treaties, in so far as they lay down the competences of the Union, its procedures and the composition and powers of its institutions.
sammansättning (és: blandning, kombination, sammansmältning)
sammansättning (és: uppbyggnad, struktur)
Jag skulle vilja fråga er i dag om nästa kommissions sammansättning.
I would like to ask you today about the structure of the next Commission.
Italien är, med tanke på landets sammansättning, ett viktigt exempel för övriga medlemsstater.
Because of its structure, Italy is a country that can be taken as a very valid test case for other Member States.
Slutligen kommer som ni vet vårt stöd också att vara beroende av kommissionens nya sammansättning.
Lastly, our support will also depend, as you know, on the new structure of the Commission.
sammansättning (és: välling, formel, formulering, recept)
Jag hyser också vissa tvivel om kommissionens sammansättning.
I, too, have some doubts about the formula of the Commission.

2. nyelvészet

sammansättning

Szinonimák (svédül) a(z) sammansättning szóra:

sammansättning

Példamondatok a(z) "sammansättning" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMen kommissionens förslag beträffande dess sammansättning är överdrivet inskränkande.
But the Commission proposals relating to its membership are exceedingly limiting.
Swedish- I slutet av meddelandet om utskottens och delegationernas sammansättning
- At the end of the notice on the membership of committees and delegations
SwedishHerr ordförande, ni upprepade just att kommissionens sammansättning är balanserad.
Mr President, you said again just now that the Commission is balanced.
SwedishMen då borde också parlamentet få ta del av gruppens nya sammansättning.
But then Parliament should also be involved in the appointment of its new membership.
SwedishUtskottens sammansättning (tidsfrist för inlämning av ändringsförslag): se protokollet
Membership of committees (deadline for tabling amendments): see Minutes
SwedishNär det gäller presidiets sammansättning har man talat om att det saknas kvinnor.
With regard to the membership of the praesidium, there has been mention of the absence of women.
SwedishFörslag till beslut: Godkännande av kommissionen i dess nya sammansättning (B5-0227/2004)
Proposal for a decision: the Commission in its new form (B5-0227/2004)
SwedishVi har just röstat om utskottens och delegationernas sammansättning.
As far as the Annexes are concerned, you are indeed quite right.
SwedishNi talade om att ändra produkternas sammansättning.
Commissioner, you spoke about product reformulation.
SwedishMen är de globala finansmarknadernas sammansättning bestämd av Gud?
But is the complexion of global financial markets God-given?
SwedishDe interparlamentariska delegationernas sammansättning: se protokollet
Membership of interparliamentary delegations: see Minutes
SwedishVi måste sträva efter en öppnare process som påverkar dessa organs sammansättning.
We have to turn our minds to a more transparent process, one that influences the way these bodies are composed.
SwedishRådets sammansättning vilar naturligtvis på nationell grund.
The Council is, of course, composed on the basis of nationalities.
SwedishMot bakgrund av kommissionens nya sammansättning vill jag fråga:
The following questions are directed to the new Commission:
SwedishVad gäller kommissionens egen sammansättning, vill jag säga att ni har min grupps fulla stöd.
In respect of the formation of the Commission itself, I should say that you have my group's full support.
SwedishVi förväntar oss att rådet gör det på vägnar av dess sammansättning av stats- och regeringschefer!
That is what we expect the Council to do on behalf of the Council of Heads of State and of Government!
SwedishVi har nu en ny sammansättning av parlamentet, en ny kommission med många nya människor och nya tonfall.
Now there is a new Parliament and a new Commission with many new personalities and new emphases.
SwedishFrivillig ändring av livsmedelsprodukternas sammansättning kan ge resultat.
Voluntary reformulation can deliver results.
SwedishI sin sammansättning måste kommissionen, som vi redan har sagt, avspegla samtliga nationella perspektiv.
We must strongly oppose this idea, which seeks to overturn the balance crafted by the Convention.
SwedishUttalanden av talmannen (parlamentets sammansättning; ETA)
Statements by the President (membership of Parliament; ETA)