svéd-angol fordítás erre a szóra: professionellt sätt

SV

"professionellt sätt" angol fordítás

Példamondatok a(z) "professionellt sätt".

Hasonló fordítások a(z) "professionellt sätt" szóra angolul

professionellt határozószó
professionell melléknév
sätt főnév
sätt ige
English
sätta ige
satt melléknév
sitta ige

Példamondatok a(z) "professionellt sätt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDen har företrätt kvinnors intressen på ett skickligt och professionellt sätt.
It has represented the interests of women with competence and professionalism.
SwedishDenna uppgift har du också utfört på ett mycket professionellt och övertygande sätt.
This task, too, you have performed very professionally and convincingly.
SwedishFör det andra måste bra projekt upprättas och utvecklas på ett professionellt och förståndigt sätt.
Secondly, good projects must be set up and developed in a professional and intelligent manner.
SwedishJag vill även nämna Philippe Léglise-Costa, som ledde detta initiativ på ett mycket professionellt sätt.
I too would like to mention Mr Léglise-Costa, who led this initiative with great professionalism.
SwedishDessa kontaktpunkter kommer alltså att kunna arbeta på ett mer strukturerat och professionellt sätt.
These points of contact will thus be able to work in a more structured and more professional fashion.
SwedishDå måste det göras på ett professionellt och effektivt sätt.
It must, then, be done in a professional and efficient way.
SwedishDet är bara en produktion som utförs på ett seriöst och professionellt sätt som kan överleva på marknaden.
Twenty years ago, the scandal caused by the use of methanol in wine production served as a warning to us.
SwedishDet är bara en produktion som utförs på ett seriöst och professionellt sätt som kan överleva på marknaden.
Only a production process that is carried out seriously and professionally can last the course in the market.
SwedishJag anser vidare att det är viktigt att poängtera att EBRD sköts på ett professionellt och effektivt sätt.
I also believe it is important to emphasise that the EBRD should be managed in a professional and efficient way.
SwedishDet visade sig också att den som skall vara ordförande i ett sådant fall måste ta sig an det på ett verkligt professionellt sätt.
It also appears that being president requires a truly professional approach in such circumstances.
SwedishDet är både brådskande och nödvändigt att Europa organiserar sig på ett professionellt sätt, framför allt i rättsliga frågor.
It is both urgent and necessary for Europe, especially in terms of judicial matters, to organise itself professionally.
SwedishFörutsatt att den genomförs på ett professionellt och öppet sätt är regionalpolitiken utan tvekan en stark pelare i EU.
Provided it is implemented in a professional and transparent manner, regional policy easily proves itself to be a strong pillar of the EU.
SwedishAtt på ett professionellt sätt muntligt och skriftligt presentera olika sorters material är en alltmer eftertraktad egenskap på arbetsmarknaden.
To make a presentation in a professional manner both orally and in writing, is a knowledge which is sought after in the labor market.
SwedishVi behöver vara mycket försiktiga när vi talar om kampen mot terrorismen, och vi måste göra detta på ett mycket professionellt och försiktigt sätt.
We have to be very careful when we talk about the fight against terrorism and we have to do it in a very professional and very careful way.
SwedishDet tyska ordförandeskapet utförde en del utmärkt förberedande arbete, och det portugisiska ordförandeskapet avslutade det på ett professionellt sätt.
Some excellent preparatory work was carried out by the German Presidency, and the Portuguese Presidency completed it in a professional manner.
SwedishErfarenheten visar att där medlemsstaterna behandlar asylansökningar på ett objektivt, professionellt sätt, skapas ingen masseffekt, långt därifrån.
Experience shows that where Member States handle asylum requests in an objective, professional way, no beacon effect has been created, far from it.
SwedishMed tanke på den förestående utvidgningen av unionen måste vi lägga i en högre växel om vi vill bygga ut den inre marknaden på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.
Pending the Union's enlargement, we must shift up a gear if we want to develop the internal market in a professionally responsible manner.
SwedishMed tanke på den förestående utvidgningen av unionen måste vi lägga i en högre växel om vi vill bygga ut den inre marknaden på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.
Pending the Union' s enlargement, we must shift up a gear if we want to develop the internal market in a professionally responsible manner.
SwedishVi skulle kunna vara beredda att hantera förberedelserna av sådana fall på ett professionellt sätt och därigenom underlätta arbetet för utskottet för framställningar.
We would be ready to handle the preparation of such cases in a professional way and thereby facilitate the work of the Committee on Petitions.
SwedishSka vi använda denna handbok, eller ska vi använda andra liknande åtgärder, för att se till att återuppbyggnaden av Haiti genomförs på ett professionellt sätt?
Are we going to use this handbook, or are we going to use similar measures, to ensure that the reconstruction effort in Haiti is professionally carried out?

Más szótárak

Swedish
  • professionellt sätt

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.