svéd-angol fordítás erre a szóra: produktpolitik

SV

"produktpolitik" angol fordítás

Példamondatok a(z) "produktpolitik".

Példamondatok a(z) "produktpolitik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSom jag ser det är detta direktiv ett bra exempel på en integrerad produktpolitik.
To my mind, this directive is a good example of integrated product politics.
SwedishDet är viktigt att vi fortsätter att arbeta med integrerad produktpolitik.
It is important that we continue to work with an Integrated Product Policy.
SwedishGenerellt sätt försöker vi lösa Europeiska unionens problem med hjälp av produktpolitik.
We generally try to resolve Europe's problems through product policy.
SwedishMed en integrerad produktpolitik strävar man efter att undvika risker av detta slag.
Integrated product policy aims to avoid risks of this kind.
SwedishDärför tycker jag inte heller att integrerad produktpolitik skall omfatta resursbaserade mål.
Nor, therefore, do I think that the Integrated Product Policy should embrace resource-based objectives.
SwedishDet ena handlar om integrerad produktpolitik.
The first revolves around an Integrated Product Policy.
SwedishDet är min bedömning att vi skall hantera problemen via integrerad produktpolitik och via de tematiska strategierna.
In my judgment, we must handle the problems via Integrated Product Policy and via the thematic strategies.
SwedishDet spelar ingen roll att vi börjar utarbeta en integrerad produktpolitik redan innan resursstrategin är färdig.
It is of no consequence that we are beginning to prepare an Integrated Product Policy even before the resource strategy is ready.
SwedishDärför tycker jag inte heller att integrerad produktpolitik skall omfatta resursbaserade mål.
Allow me to comment on a couple of important ones that show the link between the thematic strategies and this proposal, also mentioned by the rapporteur.
SwedishJag räknar med att kommissionen antar en heltäckande, högkvalitativ och säker produktpolitik som bygger på följande åtgärder.
I expect the Commission to adopt a comprehensive, high quality and safe product policy that is based on the following measures.
SwedishNaturen bryr sig inte om en integrerad produktpolitik från början till slut: för naturen är allting alltid början på något nytt.
Nature is not concerned about integrated product policy from start to finish: for nature, everything is always the start of something new.
SwedishNaturen bryr sig inte om en integrerad produktpolitik från början till slut: för naturen är allting alltid början på något nytt.
Nature provides a model for what a natural economic system of production is actually like, and what to aim for with an ecological product design.
SwedishFöreliggande betänkande, kompletterat med de förslag som antagits i utskottet, ger en bra ram för en ekologiskt inriktad produktpolitik.
The report before us, completed by the amendments adopted in Committee, provides a good framework for a product policy on ecological lines.
SwedishFör det andra vill jag understryka att jag inte anser att detta är rätt tillfälle att göra ett ramdirektiv om integrerad produktpolitik.
Secondly, I wish to emphasise that I do not believe that this is the right moment to prepare a framework directive on the Integrated Product Policy.
SwedishHur otåliga vi än är så tror jag att vi måste vänta litet och se hur olika aktörer kommer att tillämpa integrerad produktpolitik i praktiken.
However impatient we may be, I believe that we must wait a little and see how different actors apply the Integrated Product Policy in practice.
SwedishDe åtgärder som vidtas här måste tvärtom beakta miljöpåverkan under hela livscykeln med tillämpning av integrerad produktpolitik.
On the contrary, the measures taken here must take account of environmental effects throughout the life-cycle, with the Integrated Product Policy being applied.
SwedishDet är också viktigt för oss att vidta åtgärder för städernas utveckling, byggnader, användning av ny energiteknik och för en bättre produktpolitik.
It is also important for us to take action in connection with urban development, buildings, the use of new energy technologies and in respect of a better product policy.
SwedishFör det andra vill jag understryka att jag inte anser att detta är rätt tillfälle att göra ett ramdirektiv om integrerad produktpolitik.
I believe that the strategy on natural resources should include the general problems linked to the issue of how we are to break the link between economic growth and environmental damage.
SwedishJag kanske kan få vädja om att man i den vitbok om integrerad produktpolitik som kommer skall ta upp hela logistikkedjan.
I might perhaps be allowed to appeal for the forthcoming White Paper on Integrated Product Policy to address the whole of the logistical chain, something which did not feature in the Green Paper.
SwedishJag vill också peka på att precis som tidigare när vi behandlade grönboken om integrerad produktpolitik har vi också här stött åtgärder som gäller de små- och medelstora företagen.
I should also like to point out that, just as we did when we were considering the Green Paper on Integrated Product Policy, we have given our support here to measures applicable to SMEs.

Más szótárak

Swedish
  • produktpolitik

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.