svéd-angol fordítás erre a szóra: produktionsprocess

SV

"produktionsprocess" angol fordítás

Példamondatok a(z) "produktionsprocess".

Példamondatok a(z) "produktionsprocess" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFör första gången kommer koldioxidkrav att kopplas till en produkt och en produktionsprocess.
For the first time, CO2 requirements will be linked to a product and to a production process.
SwedishMen det nya systemet tar också hänsyn till typen av produktionsprocess och vilka garantier som livsmedelsföretaget erbjuder.
However, the new system also takes account of the type of production process and the guarantees offered by the food business operator.
SwedishOm den inre marknaden fungerar som den ska, kan företagen anpassa sin produktionsprocess till de möjligheter som varje tillfälle bjuder.
The proper functioning of the internal market allows companies to adapt their productive process to the opportunities available on each occasion.
SwedishVidare behövs det specifik information och specifika instrument för att underbygga varje beslut som fattas på produktionsprocess-, lednings-, konstruktions- och konsumentnivå.
Furthermore, specific information and instruments are needed to influence each decision taken at production-process, management, design and consumer levels.
SwedishIndustrier som i sin produktionsprocess använder samförbränningsanläggningar har redan i många år framgångsrikt bemödat sig om höga normer för luftrening i förbränningen.
Industries which use coincineration plants in their production process have, for many years, successfully concerned themselves with achieving high air purity standards in incineration.
SwedishJag håller med föredraganden om att företag, vars produktionsprocess avger kvicksilver, bör vara ansvariga för att det förvaras säkert eller bortskaffas på ett miljömässigt hållbart sätt.
I agree with the rapporteur that manufacturers who produce mercury in the production process should be responsible for its safe storage or environmentally sustainable disposal.

Más szótárak

Swedish
  • produktionsprocess

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.