svéd-angol fordítás erre a szóra: produktion

SV

"produktion" angol fordítás

volume_up
produktion {hímn. és nőn.}

SV produktion
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

produktion (és: odling, utveckling, växt, storlek)
Det minskar i sin tur produktion och tillväxt samt därmed också innovationerna.
This in turn reduces production and growth, and therefore also innovation.
De resurser som används till att stödja denna produktion har ökat kraftigt.
There has been a huge growth in the amount of money being used to support this production.
Ni talade om kvinnors medverkan för att öka produktion och tillväxt.
You talked about how women can help in increasing production and growth.
produktion (és: tillverkning)
Mercedes skulle alltså absolut kunna ha produktion i Brasilien.
Mercedes should by all means manufacture in Brazil.
Produktion och användning av biologiska vapen brukade vara staternas privilegium.
(NL) Mr President, the manufacture and use of biological weapons used to be the preserve of states.
Produktion, lagring och användning av minor är fortfarande ett brott.
It is now a crime to manufacture, store and deploy landmines.
produktion (és: avkastning, kraft, prestation, utmatning)
Över 95 procent av Southamptonanläggningens produktion går på export.
Over 95 % of the output of the Southampton plant is exported.
Omkring 30 procent av kvinnornas ekonomiska produktion redovisas inte ens.
Around 30% of women’s economic output is not even accounted for.
Omkring 40 procent av vår konstnärliga produktion i Europa är påverkade av anonymitet.
Around 40% of our artistic output in Europe is affected by orphanhood.
Den enda nyheten är att produktion inte är ett krav.
The only change is that farmers are not required to produce.
För det första: Behöver Europeiska unionen en egen produktion av nötfrukter?
First, does the European Union need to produce its own nuts?
Endast de stora tillverkarna som har en storskalig produktion av motorer kan tjäna på detta.
Only the big manufacturers who produce a wide range of engines can benefit from this.
produktion (és: utbyte, avkastning, vinst, behållning)
Under samma tidsperiod har produktionen minskat med 35 % eftersom minskade arealer har gett upphov till minskad avkastning.
Production plummeted by 35 % over the same period because yield drops were added to surface area reductions.
Det består snarare av skillnaden mellan en normal avkastning och den faktiska avkastningen på den finansierade produktionen.
Rather, it would consist of the difference between the normal yield and the actual yield from the financed production.
Exempelvis kommer i framtiden också elektroniska uppgifter och elektroniskt underlag att utnyttjas, där uppgifter om produktion och produkttyper framgår.
In future, therefore, electronic data and documents will be subjected to scrutiny, yielding data on production and on the type of produce.

2. "tillverkning av varor"

Likaså gynnar frikopplingen extensiv produktion till nackdel för arbetsintensiv produktion.
In the same way it favours extensive production to the detriment of labour-intensive production.
Människor vill ha etiska normer för produktion, och de vill ha ekologiska normer för produktion.
People want ethical standards in production; they also want ecological standards in production.
begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna,
limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;

Szinonimák (svédül) a(z) produktion szóra:

produktion

Példamondatok a(z) "produktion" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVår produktion av elektricitet baseras som bekant på ett antal olika energikällor.
We rely on different energy sources for producing electricity to our national grid.
SwedishDet handlar om ett land som har dolt sin produktion av kärnvapen för världssamfundet.
Today it has clearly misled world opinion, making contradictory statements.
SwedishStödordningen för produktion av betsocker är en självfinansierande ordning.
The system for producing sugar from sugar beet is a self-financing system.
SwedishÄr ett TV-sänt panelprogram en audivisuell produktion och hur sprids det?
Is a television show a piece of audiovisual work and how is it circulated?
SwedishEn produktion hålls igång som både är dålig för folkhälsan och olönsam.
An industry is being maintained which is both harmful to public health and unprofitable.
SwedishDet är de som utlöser denna produktion och skadorna på barnen.
They are responsible for its being produced and for the harm it causes children.
SwedishInte konstigt att vi har tvingat så mycket produktion till Fjärran östern!
Little wonder we have driven so much manufacturing to the Far East!
SwedishEn produktion av varor med kvalitet och specifikt ursprung är ett konkret svar på det.
Products of designated origin with specific qualities are a concrete response to this problem.
SwedishVi måste hjälpa AVS-länderna att utveckla en varaktig produktion.
Austria and Finland promised to complete the reform by the end of the year.
SwedishProduktion av livsmedel och grödor för energialstring var gemensam praxis under århundraden.
Producing food and crops for the generation of energy was common practice for centuries.
SwedishDen uppnår full produktion först tio år efter det att den planterats.
Doing away with tobacco growing seems to be part of some hidden agenda.
SwedishVilken produktion är så billig att den kan konkurrera med detta?
Besides, who will be bothered by this restriction on imports from the east?
SwedishDet är tvetydigheten i ett antal ändringsförslag som behandlar virtuell produktion.
What concerns us is the ambiguity of a certain number of amendments dealing with virtual products.
SwedishTrots detta måste vi skydda de europeiska jordbrukarnas särskilda produktion.
The distinctive nature of European farmers must be protected.
SwedishFör det första behöver vi stimulera EU: s produktion vad gäller kvalitet och specialisering.
However, that does not mean that we can accept cut-price compromises.
SwedishI en verklig ekologisk produktion skulle jag inte godkänna dylika undantag.
On a genuine organic farm I would not approve such exceptions.
SwedishFörlorad produktion och avveckling inom dessa sektorer får dramatiska ekonomiska konsekvenser.
Transitional periods of between 15 and 17 years are therefore involved.
SwedishEndast det material som tillhör den tredje kategorin skall få användas vid produktion av djurfoder.
Only those in the third category are to be permitted as ingredients in animal fodder.
SwedishMen vi bör ge ett mer exakt svar på frågan: ” Vad är en europeisk produktion?
This new report is a further step in the right direction.
SwedishEn modell som står i motsats till den amerikanska jordbruksmodellen, som grundas på intensiv produktion.
It is a model that stands against the American model of intensive agriculture.