svéd-angol fordítás erre a szóra: pröva med

SV

"pröva med" angol fordítás

Példamondatok a(z) "pröva med".

Hasonló fordítások a(z) "pröva med" szóra angolul

pröva ige
med főnév
English
med határozószó
English
med prepozíció
English
med-
English
med. főnév
English
prova ige

Példamondatok a(z) "pröva med" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Swedish– Vi beslöt då att pröva med den lilla dosen acetylsalicylsyra, också det för första gången i världen.
“We decided to try a small dose of acetylsalicylic acid, another world first.
SwedishVi brukar säga i mitt land att om du tycker att det är dyrt med utbildning, prövamed okunnighet.
We have a saying in my country that if you think education is expensive, try ignorance.
SwedishOm det inte visas kan du pröva med att söka efter rubriken eller utdraget inom citattecken på Google.se.
If it doesn't, try searching Google.com for the title or snippet enclosed in quotation marks.
SwedishPröva med att inaktivera dina tillägg ett i taget för att se om något visst tillägg orsakar problemet.
Try disabling your extensions one by one to see if a particular extension is causing the problem.
SwedishOch anser ni inte att EG-domstolen också bör uppmanas att pröva avtalets förenlighet med lagstiftningen?
And do you not think that the Court of Justice should also be asked to rule on the legality of that agreement?
SwedishOm dessa program inte löser problemet kan du pröva med avancerade felsökningsprogram som HijackThis.
If the suggested programs don't resolve the problem, you might want to try an advanced troubleshooting program such as HijackThis.
SwedishOm det inte visas någon CAPTCHA-bild eller om den visas om och om igen kan du pröva med följande i tur och ordning:
If you don't see a CAPTCHA image or if you continue to encounter the CAPTCHA over and over, try these steps in order:
SwedishOm du omdirigeras till en felsida eller en annan resultatsida, kan du pröva med att uppdatera sidan eller gå tillbaka till Googles startsida.
The algorithm may not be confident that any particular set of results will be relevant to your search.
SwedishOm det inte går att lösa problemet med något av dessa program kan du pröva med ett avancerat felsökningsprogram som HijackThis.
If these programs don't resolve the problem, you might want to try an advanced troubleshooting program such as HijackThis.
SwedishOm ditt land eller din operatör inte finns på vår lista med operatörer som stöds kanske du behöver pröva med en väns telefon eller en annan operatör.
If your country or carrier is not on our list of supported carriers, you might want to try a friend's phone on another carrier.
SwedishAlla kommissionsledamöter kommer hit, så att vi får tillfälle att höra vad de har att säga och pröva dem, och det med rätta.
All of the commissioners come here, first so that we can listen to what they have to say and then so that we can subject them to scrutiny, and rightly so.
SwedishDet kan fungera på individnivå, och jag uppmuntrar er alla att pröva med era elever, Men jag uppmuntrar också alla i publiken att testa själva.
Now that can work well for an individual learner, and I encourage, one, for you to do it with your kids, but I also encourage everyone in the audience to do it yourself.
SwedishRådet vill understryka att man kommer att pröva det meddelandet med hänsyn till alla de relevanta aspekterna i slutsatserna från Europeiska rådet i Wien.
The Council would however like to emphasise that when examining this communication it will take into account all relevant aspects of the conclusions of the Vienna Council.
SwedishSpanien bad dessutom kommissionen officiellt den 14 februari att pröva importförbudets förenlighet med WTO-avtalet och i förekommande fall överklaga i Genève.
On 14 February, Spain also officially asked the Commission to check if the import ban was compatible with the WTO agreement and, if necessary, to file an objection in Geneva.
SwedishVi kanske för en gångs skull ska pröva en alternativ väg med differentierade, olika lösningar som tar hänsyn till de olika förutsättningarna, men som också uppnår resultat.
Perhaps, for once, we should try the alternative route of differentiated, varied solutions, which takes account of the different situations, but then also achieves results.

Más szótárak

Swedish
  • pröva med

Még több a angol-magyar szótárban.