svéd-angol fordítás erre a szóra: präglade av

SV

"präglade av" angol fordítás

Példamondatok a(z) "präglade av".

Hasonló fordítások a(z) "präglade av" szóra angolul

prägla ige
präglad melléknév
English
av határozószó
English
av prepozíció

Példamondatok a(z) "präglade av" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishAlla är smärtsamt präglade av kosovoalbanernas prövningar.
Mr President, everyone is deeply affected by the suffering of the Kosovar Albanians.
SwedishVi kommer att stå vid er sida och vara präglade av den konstruktiva förbindelse som ni nämnde.
We shall be at your side in that spirit of constructive rapport you mentioned.
SwedishHär finner man rika och industrialiserade enklaver omgivna av regioner präglade av stor fattigdom.
There are wealthy industrialised enclaves surrounded by regions with crippling poverty.
SwedishSlutligen kommer de europeiska finanserna kommande år att vara präglade av stora motsägelser.
Finally, in the coming years, Europe's finances will be characterised by a major inconsistency.
Swedishc) den drivs fram utan samråd med det civila samhället men med förfaranden präglade av egenmäktigt tvång,
c) is being imposed arbitrarily, rather than through consultation with civil society;
SwedishNi befinner er i ett extremt strikt system, även om era prognoser är präglade av sunt förnuft.
You have put yourselves inside an ultra-rigid system, even if your forecasts bear the stamp of common sense.
SwedishDå hördes tjusiga uttalanden och kraftfulla utfästelser präglade av välvilja, och luften var full av hopp.
Back then there were showy declarations and strong pledges of good will, and hope was in the air.
SwedishAllt detta kan naturligtvis också kopplas till handlingar präglade av desperation som kan leda till exempelvis terrorism.
All this can of course also be linked to desperate acts that can lead, for example to terrorism.
SwedishEn del av de starka orden, präglade av ilska och inslag av hat, tycker jag helt klart passerade gränsen för det tillåtna.
Moreover, some of the strong words, tinged with anger and a touch of hatred, seem to me to have clearly got out of hand.
SwedishOm de internationella förbindelserna är alltför präglade av Förenta staterna så beror det på EU:s otillräcklighet.
Commissioner, if there is too much of the United States in international relations, it is because Europe is indeed impotent.
SwedishOm vi här i kammaren diskuterar vad en ekonomisk verksamhet är, då är många ledamöter naturligtvis präglade av sin hembygd.
If we in this House discuss what an economic activity is, the thinking of a very large number of Members is shaped by their national origin.
Swedish., Moder Teresa och Desmond Tutu har drivits av religiöst präglade visioner.
Strong personalities, such as Martin Luther King Jr., Mother Teresa and Desmond Tutu have been driven by visions characterized by religion.
SwedishVi är fortfarande präglade av den sociala modellen från 1960-talet, det vill säga en modell som förutsätter full sysselsättning och många anställda.
Our thinking is still based on the social model of the 1960s, that is to say a model that assumes full employment and a large workforce.
SwedishHerr Lamy, era briefings med oss parlamentariker på morgnarna var präglade av öppenhet och av viljan att ta hänsyn även till våra åsikter.
Your morning briefings to us Members of Parliament, Commissioner Lamy, were characterised by openness and a willingness to take account of our views.
SwedishJag vill uppriktigt tacka föredraganden och skuggföredraganden Neil Parish för deras utmärkta och av samråd präglade arbete som har fört oss hit.
I would like to sincerely thank the rapporteur and the shadow rapporteur, Neil Parish, for the excellent and cooperative work they have done to bring us to this point.
SwedishDebatten om Rumäniens och Bulgariens anslutning till Schengenområdet har i detta sammanhang gett upphov till starka reaktioner präglade av pseudoargument och dubbelmoral.
In this context, the debate on Romania's and Bulgaria's accession to the Schengen area has provoked stark reactions motivated by pseudo-arguments and double standards.
SwedishI EU-länderna följer samarbetet mellan arbetsmarknadens parter - den sociala dialogen - mycket olika modeller som är präglade av olika traditioner och kulturer.
In the EU countries, cooperation between parties in the labour market - in other words, the social dialogue - follows very different models characterised by different traditions and cultures.
SwedishAllt för ofta ställs vi inför manipulerade eller dolda uppgifter, som underlättats genom system för att klassificera personal, från gammalmodiga arbetsstrukturer präglade av stereotyper.
All too often we encounter manipulated or hidden data, facilitated by systems for classifying personnel, from backward-looking working structures marked by stereotypes.
SwedishDet handlar om att ge stöd till Lamassoure-betänkandets förslag eller att gå tillbaka till Niceavtalet med dess godtycklighet och förhandlingar präglade av nationella motstridiga intressen.
We either support the proposals set out in the Lamassoure report or we go back to the Nice agreement with its arbitrariness and negotiations marked by conflicting national interests.

Más szótárak

Swedish
  • präglade av

Még több a angol-magyar szótárban.