svéd-angol fordítás erre a szóra: planerade åtgärder

SV

"planerade åtgärder" angol fordítás

Példamondatok a(z) "planerade åtgärder".

Hasonló fordítások a(z) "planerade åtgärder" szóra angolul

planera ige
planerad melléknév
planerad ige
English
åtgärder főnév

Példamondatok a(z) "planerade åtgärder" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMan glömmer bort att det finns planerade strukturella åtgärder till 2006.
Forget that structural actions are planned up until the year 2006.
SwedishHar vi några lösningar och åtgärder planerade för nästa skede?
I wonder if we have any subsequent solutions and subsequent steps prepared?
SwedishMen rapportens slutsatser måste också leda till omedelbara och planerade åtgärder från kommissionens sida.
Its conclusions must, however, lead to immediate and planned action by the Commission.
SwedishFinns det en tidsplan för planerade åtgärder från kommissionen?
Is there a timescale for any intended Commission action?
SwedishDet fastställda datumet, dvs. den 1 januari 2003, för genomförande av planerade åtgärder ligger fortfarande fast.
The scheduled date of 1 January 2003 for implementation of the next steps remains feasible.
SwedishEn tillfällig marknadssituation får inte resultera i dessa planerade åtgärder med deras långsiktiga effekter.
A temporary market situation must not result in these planned measures with their long-term effects.
SwedishPå vilket sätt har kommissionen tagit med eller tänker ta med dessa områden i den planerade förteckningen över åtgärder?
How has the Commission included, or how is it thinking of including, these areas in the list of measures to be drawn up?
SwedishNio integrerade territoriella åtgärder är planerade som motsvarar de skyddade områden som ingår i Natura 2000-nätverket.
SwedishJag har redan nämnt planerade åtgärder för att stärka skyddet av barn och för att bekämpa diskriminering utanför arbetsplatsen.
I have already mentioned planned action to reinforce the protection of children and to fight discrimination outside the workplace.
SwedishMin fråga är därför: Vilka framtida åtgärder är planerade för att utvärdera effektiviteten och kvantifiera effekten av det ekonomiska stödet?
Therefore, my question is: What future measures are planned to evaluate the efficiency and quantify the effect of economic assistance?
SwedishDiskussionerna har bara pågått i ett år, och kommer genom kommissionens planerade åtgärder att pågå i ytterligare två-tre år.
We are still in the first year of the discussion, which will extend over another two or three years with the further measures planned by the Commission.
SwedishÖver en miljon sådana skador inträffar i EU varje år och jag är besviken över att det inte finns några planerade åtgärder i arbetsprogrammet för 2008.
There are over one million such injuries across the EU each year, and I am disappointed that there is no action planned in this 2008 work programme.
Swedish(SL) Jag vill säga några ord om kommissionens planerade åtgärder som jag läser om i media och som ett antal väljare även har påpekat för mig.
(SL) I would like to say a word about the planned Commission measures, which I read about in the media, and which some constituents have also pointed out to me.
SwedishFlera punkter som du tar upp i ditt betänkande ingår faktiskt i pågående och planerade åtgärder från kommissionens sida för att bekämpa våld mot kvinnor.
A number of points that you raise in the report are actually covered by ongoing and planned actions of the Commission on combating violence against women.
SwedishFör att ge kandidatländerna ännu större stöd i frågan, föreslog kommissionen förra året en mobilisering av ytterligare finansiella medel och talade om planerade åtgärder.
Last year, the Commission proposed mobilising additional funds and announced action plans in order to provide better support for candidates.
SwedishDessa planerade åtgärder kommer att bidra till att påskynda, förenkla och öka flexibiliteten vid utnyttjande av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden.
These planned measures will contribute to accelerating, simplifying and increasing the flexibility of the use of the Structural Funds and the Cohesion Funds.
SwedishTvå av de tio staterna har betydande arsenaler av antipersonella minor och har inga planerade åtgärder för att förstöra dem: det är Etiopien och Irak.
Two of the ten States Parties have significant arsenals of anti-personnel mines and do not envisage any measures for their destruction: they are Ethiopia and Iraq.
SwedishJag stöder helhjärtat förslaget att medlemsstaterna inbegriper de offentliga biblioteken i sina övergripande planerade åtgärder i avseende på informationssamhället.
I wholeheartedly support the proposal that Member States incorporate public libraries in their general initiatives concerning the information society.
Swedish(EN) Jag ställde denna fråga till kommissionsledamoten för att jag är medveten om att det finns många bra åtgärder planerade, och det vill jag tacka honom för.
I asked the Commissioner the question because I was aware that on the horizon there are some very good activities planned, and I wish to thank him for that.
SwedishVid detta tillfälle tillkännagav kommissionen att man skulle översända ett meddelande till parlamentet och rådet om de åtgärder man planerade på området.
On that occasion, the Commission announced that a communication to Parliament and the Council would be forwarded on the measures it intended to take in this area.

Más szótárak

Swedish
  • planerade åtgärder

A angol-magyar szótárban még több fordítást találhatsz.