svéd-angol fordítás erre a szóra: planer på att

SV

"planer på att" angol fordítás

Példamondatok a(z) "planer på att".

Hasonló fordítások a(z) "planer på att" szóra angolul

melléknév
English
határozószó
English
prepozíció
att kötőszó
att járulékszó
English
ätt főnév

Példamondatok a(z) "planer på att" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFörst måste han avstå från sina planer att utveckla kemiska och biologiska vapen.
He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
SwedishHar kommissionen några planer att se över reglerna kring brandsäkerhet för möbler?
Is the Commission planning to revise the fire safety regulations for furniture?
SwedishDet finns planer att förlägga en undervattenskabel för el mellan Norge och Tyskland.
There are plans to lay an undersea electricity cable between Norway and Germany.
SwedishHar ni några planer att ytterligare öka konkurrensen inom roamingsektorn?
Do you have any plans to further stimulate competition in the roaming sector?
SwedishHar kommissionen några planer att införa någon eller några av dessa reformer?
Does the Commission have any plans to introduce any of those reforms?
SwedishDet finns inga planer att dra tillbaka detta förslag; det är mycket viktigt.
There is no intention to withdraw this proposal; it is very important.
SwedishHar kommissionen några planer att undersöka det förslagna biljettförsäljningssystemet?
Does the Commission have plans to investigate the proposed ticket sales operation?
Swedish(LT) Denna sommar tillkännagav Tyskland sina planer att öka livsmedelspriserna.
(LT) This summer Germany announced its plans to increase food prices.
SwedishFinns det planer att även tillhandahålla sådana tjänster till brottsoffer?
Are there similar plans to provide such services to victims of crimes?
SwedishKommissionen har inga planer att lägga fram förslag om företagsbeskattning.
The Commission has no plans to make proposals on corporate tax rates.
SwedishKommissionen har inga planer att inleda program för läkarundersökningar.
The Commission has no plans to initiate medical examination programmes.
SwedishDet är dock positivt att det redan finns planer att följa upp detta första år.
Mr President, we know that the citizens of Europe have less mobility than citizens elsewhere.
SwedishKommissionen har haft planer att täppa till detta kryphål i bolagsrätten.
For many years the European Commission has had plans to close this loophole in company law.
SwedishDet finns också planer att utvidga Schengenområdet till att omfatta Rumänien och Bulgarien.
There are also plans to extend the Schengen area to include Romania and Bulgaria.
SwedishFinns det några planer att förhandla om ett internationellt avtal, liknande PNR-avtalet?
Are there plans to negotiate an international agreement, similar to the PNR agreement?
Swedish—Finns det några planer att reformera eller ändra det nu gällande systemet?
—What system is used to redistribute the revenue generated from such fines to the Member States?
SwedishDet finns planer att införa lokala strategier i konfliktzoner 2011.
There are plans to introduce local strategies in conflict zones in 2011.
SwedishKommissionen har för närvarande inga planer att offentliggöra några ytterligare riktlinjer.
The Commission does not currently intend to publish any further guidelines.
SwedishTibet - planer att göra kinesiska till det huvudsakliga undervisningsspråket
Tibet - plans to make Chinese the main language of instruction
SwedishDet finns planer att utvisa invandrare till transitländer som inte är deras hemländer.
There are plans to deport migrants to transit countries which are not their home countries.

Más szótárak

Swedish
  • planer på att

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.