svéd-angol fordítás erre a szóra: partner till

SV

"partner till" angol fordítás

Példamondatok a(z) "partner till".

Hasonló fordítások a(z) "partner till" szóra angolul

partner főnév
till melléknév
English
till határozószó
English
till prepozíció
till névmás
English
...till névmás
English

Példamondatok a(z) "partner till" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishLandet har på så sätt förbrukat sin rätt att vara partner till Europeiska unionen.
It has therefore abrogated the right to be a partner of the European Union.
SwedishEnbart en sådan kommission kan vara en jämbördig och lämplig partner till parlamentet.
Only that sort of Commission will be a worthy and fitting partner for Parliament.
SwedishTurkiet är ett stort land och en första rangens partner till Europeiska unionen.
. (FR) Turkey is a great nation and a key partner of the European Union.
SwedishAtt säga det är att göra offret och skarprättaren till jämbördiga partner i dialogen.
To say that is to make victim and executioner equal partners in dialogue.
SwedishKommissionär Frits Bolkestein frågar oss vilket budskap vi vill förmedla till våra partner.
Commissioner Bolkestein asks us what message we wish to send out to our partners.
SwedishKanada är en god vän och en viktig partner till EU.
Mr President, Baroness Ashton, Canada is a good friend and an important partner of the EU.
SwedishSom viktig partner till Egypten vore det här lämpligt att lägga fram starka protester.
As an important partner of Egypt's, we should protest emphatically against these abuses.
SwedishTurkiet är ett stort land och en första rangens partner till Europeiska unionen.
Turkey is a great nation and a key partner of the European Union.
SwedishHar Europa den politiska viljan att någonsin utvecklas till en partner med Förenta staterna?
Does it have the political will ever to emerge as a partner with the United States?
SwedishVi måste ta hänsyn till vad som är acceptabelt för våra partner - och till vilket pris.
We have to take account of what is acceptable to our trade partners - and at what price.
SwedishSom viktig partner till Egypten vore det här lämpligt att lägga fram starka protester.
As an important partner of Egypt' s, we should protest emphatically against these abuses.
SwedishTurkiet bör bli en privilegierad partner till Europeiska unionen, men inte en medlemsstat.
Turkey should become a privileged partner of the European Union, but not a Member State.
SwedishNär det gäller de internationella förbindelserna är Tunisien en nära och pålitlig partner till EU.
In international relations, Tunisia is close and a reliable partner for the EU.
SwedishEtt, sitt vid bordet Två, gör din partner till en riktig partner Och tre -- gå inte förrän du går.
Two, make your partner a real partner. And three, don't leave before you leave.
SwedishEgypten är en viktig ekonomisk partner och handelspartner till EU.
(PL) Mr President, Egypt is an important economic and commercial partner of the European Union.
Swedish"Vi har ett livslångt känslomässigt och ekonomiskt åtagande till vår partner Asian Elephant."
"We have a lifelong emotional and financial commitment to our Asian Elephant partners."
SwedishDärför signalerar vi vår oro till en partner, en bundsförvant, en vän.
Therefore, we signal our concern to a partner, an ally, and a friend.
SwedishI resolutionen beskrivs Ryssland ofta som en central partner till EU.
Russia is often described in the document as a key partner of the EU.
SwedishDe är ofta gifta, de är ofta mycket trogna mot sina partner och är mödrar till barn.
They are often married, they are very often faithful to their partners and are mothers of children.
SwedishEuropeiska unionen måste skapa närmare band till dess partner, däribland Ryssland och Kina.
The European Union must create closer ties with its partners, which include Russia and China.

Más szótárak

Swedish
  • partner till

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.