svéd-angol fordítás erre a szóra: osund

SV

"osund" angol fordítás

SV osund
volume_up
{melléknév}

osund (és: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {mn}
Detta är en mycket osund företeelse och ger tillskott i partiernas kassa.
This is a very bad phenomenon and it goes back to party treasuries.

Példamondatok a(z) "osund" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDetta har drivit många andra flygbolag in i en osund konkurrenssituation.
This has driven many other airlines into an unhealthily competitive situation.
SwedishDe måste harmoniseras på EU-nivå för att undvika effekterna av en osund konkurrens.
They need to be harmonised at European Union level in order to avoid the effects of unhealthy competition.
SwedishPrivatisering skulle kunna resultera i en osund personalpolitik som skadar förtroendet för posten.
Privatisation might result in an unsound staffing policy, which will damage confidence in the post office.
SwedishInte desto mindre var det en osund del av förfarandet.
Nonetheless, it was an unhealthy part of the procedure.
SwedishAtt EU-fartygens fångstmängder i tredjeländers vatten inte begränsas är en skadlig och osund trend.
The tendency not to put a ceiling on how much EU vessels may catch in the waters of third countries is damaging and wrong.
SwedishÖverbudgetering är en osund budgetpraxis, och det är viktigt att den helt försvinner från EU:s budget.
Over-budgeting is an unsound budgeting practice, and it is important that it should disappear completely from the EU' s budget.
SwedishÖverbudgetering är en osund budgetpraxis, och det är viktigt att den helt försvinner från EU: s budget.
Over-budgeting is an unsound budgeting practice, and it is important that it should disappear completely from the EU's budget.
SwedishOsund holding-verksamhet är ju ingalunda ett avslutat kapitel, och tyvärr inte bara i det före detta DDR.
This mismanagement of holdings has by no means come to an end and, unfortunately, it is not just happening in the former GDR.
SwedishDet har en enkel förklaring, nämligen den erfarenhet jag fick i samband med osund holding-verksamhet i DDR.
It is for a quite simple reason, and that is the experience I have had with the mismanagement of holdings in the former GDR.
SwedishSäkrandet av transport av kärnavfall är ju ingenting annat än behandlingen av ett symptom på en allmän osund utveckling.
The safety or otherwise of nuclear waste transport is nothing more than the treatment of a symptom of unsafe development.
SwedishDet skapar en rent surrealistisk och osund förskjutning mellan medlemsstaternas lagstiftning och tillämpning.
That leads to a truly surreal and unhealthy mismatch between what the laws of the Member States say and the way in which they are implemented.
SwedishMigrationspolitiken är osund.
Swedish(SK) Jag vill påpeka att variationer i inflationstakten till stor del beror på strukturella faktorer, och inte på en osund politik.
(SK) I would like to emphasise that variations in the rate of inflation are largely the result of structural factors, not unsound policies.
SwedishDen fria marknadsekonomin har inte stoppat en osund vana som orsakar hundratusentals dödsfall och som kostar skattebetalarna flera miljarder.
The free market economy has not stopped an unhealthy habit which causes hundreds of thousands of deaths and costs taxpayers billions.
SwedishDet beror på en osund jordbrukspolitik, som gör att små familjejordbruk går i konkurs och att fler människor behöver livsmedelsbistånd.
It is the effect of unsound agricultural policy, which causes the bankruptcy of family smallholdings and increases the number of people who need food aid.
SwedishMinnesförlusten beträffande detta är osund och hindrar en reflektion över våra egna misstag som jag hittills i debatten om krisen pinsamt nog har saknat.
Conveniently forgetting that is unhealthy, and stops us from reflecting on our own mistakes, something I have found sadly lacking in our debate on the crisis so far.
SwedishDumpning genom osund skattekonkurrens, då syftet är att komma undan skatt, måste åtgärdas också genom regler på EU-nivå, under förutsättning att det gäller minimiregler.
However, dumping through unfair tax competition where the aim is to avoid paying tax should be tackled by means of European rules, provided minimum rules are applied.
SwedishDet var dessutom väldigt viktigt för oss att arbetstagarnas rättigheter främjades och att vi därigenom förhindrar en osund konkurrens mellan medlemsstaternas socialförsäkringssystem.
It was very important for us to have ensured that the rights of employees were advanced, thereby averting an unhealthy competition between the social systems of the Member States.
SwedishJag hade förberett ett helt annat anförande, men kommissionsledamotens tanke att vi måste inrikta oss på frågorna om en osund livsstil i Östersjöregionen fängslade mig.
- (LT) Mr President, I was prepared for a completely different speech, but I am captivated by the Commissioner's idea that we must focus on the issues of an unhealthy lifestyle in the Baltic region.