svéd-angol fordítás erre a szóra: okänd


Erre gondoltál: ökänd
SV

"okänd" angol fordítás

SV okänd
volume_up
{melléknév}

okänd
Plötsligt kände han sig, av ännu okänd anledning, tvungen att lämna flygplanet.
Suddenly, for reasons as yet unknown, he felt the need to leave the aeroplane.
Det vetenskapliga planet först och främst: denna sjukdom beror på en okänd verksam kraft.
On the scientific level, first of all this disease is due to an unknown agent.
För medborgarna är unionen avlägsen och okänd, även om de anser sig behöva den.
For them, the Union is distant and unknown, even though they feel that they need it.
okänd (és: skamlig)
okänd (és: mörk, dunkel, obemärkt, otydlig)
Dessutom hör Laos hemma i den ökända raden av länder där de allvarligaste kränkningarna av religionsfriheten äger rum.
As such, Laos features on the obscure list of countries that commit serious breaches in respect of freedom of religion.
okänd (és: främmande)
Ändå är verksamheten, enligt mig, underskattad och alltför okänd hos allmänheten.
Yet this activity is underestimated, in my opinion and too unfamiliar to the public.
T.ex. behöver lärlingarna själva förberedelse, bl.a. bli medvetna om hälso- och säkerhetsriskerna i en ny och okänd miljö.
For example, the trainees themselves need preparation, including an awareness of the health and safety risks in a new and unfamiliar environment.
Och om människor flyttar till urbana, okända, betongmiljöer så kan de också bli hjälpta i förväg av socialt stöd som redan väntar genom SMS-kunskap.
And if people are migrating into urban, unfamiliar, concrete environments, they can also be helped in anticipation with social supporters ready and waiting for them based on SMS knowledge.

Szinonimák (svédül) a(z) okänd szóra:

okänd

Példamondatok a(z) "okänd" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishHan skall inte utsättas för önskemålen från en för honom eventuellt okänd byråkrati.
He must not be burdened with the demands of a bureaucracy that he may find quite alien.
SwedishKärnreaktorn i Fukushima drabbades av en hittills okänd kombination av katastrofer.
The nuclear reactor of Fukushima was hit by an unprecedented combination of catastrophes.
SwedishOm det är en okänd princip för Barón Crespo så tycker jag synd om honom.
If that is an alien concept to Mr Barón Crespo, then I am sorry for him.
Swedishgenom ett fönster och riskera livet för att rädda en okänd katt?
Would your wife crawl out on the ledge of a building to rescue a cat?
SwedishDet verkar faktiskt som om här finns en mycket betydelsefull okänd faktor.
It does seem to me that this is a very serious puzzle.
SwedishNetscape har stött på en okänd form av certifikat.
Netscape has encountered an unsupported type of certificate.
SwedishVi befinner oss i okänd terräng och behöver skaffa oss en ny plan, så det svaret är faktiskt lite tilltalande.
I actually have some sympathy for that, in so far as we are in new territory and new plans need to be made.
SwedishDet är alltså inte en avlägsen och okänd myndighet som beslutar, utan en myndighet som är nära medborgarna.
It is not, therefore, a remote and ill-known entity which will decide, but an authority close to its citizens.
SwedishDetta är en utmaning för alla, och den kräver ekonomiska och sociala reformer i en hittills okänd omfattning.
This is a challenge for everybody that requires a process of economic and social reform on an unprecedented scale.
SwedishVilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att få bukt med problemet med farliga produkter av okänd härkomst?
What action will the Commission take to tackle the problem of dangerous products of unidentified source?
SwedishDetta är en utmaning för alla, och den kräver ekonomiska och sociala reformer i en hittills okänd omfattning.
In any event, I would like to point out that the European Union has supported China's integration into the world economy.
SwedishIngen känns okänd, de är inte de "andra."
Nobody seems alien. ~~~ They're not "other."
SwedishHerr talman, detta betänkande öppnar en okänd väg för den europeiska politiken, nämligen vägen för kvinnornas bidrag till freden.
Mr President, this report opens up new territory in European policy, that of women's ' contribution to peace.
SwedishOm du får en chokladask från en okänd person med posten, skulle du då öppna asken och sluka chokladen utan minsta tvekan?
If a random person sends you a box of chocolates in the mail, would you open it and scarf it down without any hesitation?
SwedishMänniskor lider i tysthet och deras begåvning och talang är okänd till och med för dem själva på grund av dessa dolda funktionshinder.
People suffer in silence with their gifts and talents hidden even from themselves by these hidden disabilities.
SwedishVarning: okänd teckenuppsättning: `
Warning: unrecognized character set: `
SwedishFrankrike måste ta sin del av ansvaret för detta, för den attityden är inte okänd hos oss, men vi är inte ensamma.
France must take on its share of the responsibility for this, because it is no stranger to that kind of attitude, but it is not the only one.
SwedishDetta var okänd mark, men Europeiska unionen har gjort vad som krävs för att hantera riskerna för den finansiella stabiliteten.
This was uncharted territory, but the European Union has been doing what is necessary to address the risks to financial stability.
SwedishDenna aspekt av ärendet är okänd, men den är rik på erfarenheter om hur de europeiska institutionerna fungerar idag.
This aspect of the dossier remains misunderstood, but it teaches us a great deal on the manner in which European institutions currently operate.
SwedishLänder inom EU - och det inbegriper oss - ingriper i en hittills okänd skala med rökförbud i medborgarnas privatbostäder.
Countries in the EU - and that includes us - are intervening on an unprecedented scale, with their smoking bans, in citizens' private habits.