svéd-angol fordítás erre a szóra: nummer

SV

"nummer" angol fordítás

SV nummer
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

nummer (és: nr)
volume_up
no. {fn} [röv.] (number)
Nej, nummer ett var när jag skrattade åt något roligt.
No, one was when something really made me laugh.
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Please find enclosed invoice no. … for …
Slutligen så bör vi stödja ändringsförslag nummer 27, men inte ändringsförslag nummer 26.
Finally, we should support Amendment No 27, but not Amendment No 26.
nummer (és: tal, antal, brud, häfte)
Vi råkade ha nummer tre och nummer fyra," berättar vi för försökspersonen.
We happen to have number three and number four," we tell the subject.
Vi gav dem sen valet mellan nummer tre och nummer fyra.
We then gave them the choice between number three and number four.
I mitt land finns det i dag ett nummer och i Frankrike ett annat nummer.
In my country there is now one number and in France there is another one.
Ändringsförslag nummer 17 handlar om personalsidan.
Amendment No 17 deals with the issues of staffing.
Far Eastern Economic review berättar i sitt senaste nummer att reglerna för massdemonstrationer håller på att mjukas upp.
The latest issue of the Far Eastern Economic Review reports that there is a relaxation of the rules governing mass demonstrations under way.
Problem nummer två: Snabbhet och beslutsfattande i arbetet med framställningar.
The second problem I would like to mention concerns swift and decisive action on petitions. I am very involved in the Committee on Petitions' work on environmental issues.
nummer (és: post, punkt, artikel, sak)
Nästa punkt är kommissionens uttalande om avtal med Förenta staterna om PNR-nummer.
The next item is the Commission statement on the PNR Agreement with the United States.
Till varje datapost i denna tabell tillordnas via ett fält " Artikelnummer " den beställda artikelns nummer.
The number of the ordered item is assigned to each record in this table through an " Item-Number " field.
Den första gällde att rådets uttalande om läget i Guinea skulle placeras på föredragningslistan som punkt nummer två.
The first was for the Council statement on the situation in Guinea to be placed on the agenda as the second item.
nummer (és: åtgärd, handling, lag, gärning)
volume_up
act {fn}
Kommentar nummer två: inom ministerrådet har viktiga rättsakter antagits, men sedan händer ingenting.
My second point concerns the fact that important acts are adopted by the Council of Ministers, and then nothing happens.
Äkta make nummer fyra är hemma, och hans idé om att vara som en familj är att kritisera mig.
Husband number four's at home, and his idea of acting like a family is to criticize me.
Jag skulle bara vilja säga, herr talman, att man här tillämpar en märklig selektivitet, att man uppför sitt nummer och när numret är klart så går man iväg, och då har man spelat klart sitt spel.
I would just like to say, Mr President, that some strange selectivity is being practised here, that certain Members stage little acts and, after the act is finished, they leave and the game is over.
nummer (és: kopia, avskrift, exemplar, avbild)
Är det rimligt att man skall betala för ett nummer av Europeiska gemenskapernas tidning (EGT), som är mer än tre månader gammalt?
Is it reasonable that copies of the Official Journal of the EC which are more than three months old should have to be paid for?
nummer (és: förändring, attack, tjänst, form)
Denna järnväg ansluter till de stambanor som tillsammans utgör ett viktigt godsstråk inom norra Sverige och som i sin tur ansluter till den nordiska triangeln, rådets projekt nummer 12.
The railway is connected to those main lines that together make up an important goods route within northern Sweden and that, in turn, are connected to the Nordic Triangle, the Council’s Project 12.

2. színház

nummer
Vi råkade ha nummer tre och nummer fyra," berättar vi för försökspersonen.
We happen to have number three and number four," we tell the subject.
Vi gav dem sen valet mellan nummer tre och nummer fyra.
We then gave them the choice between number three and number four.
I mitt land finns det i dag ett nummer och i Frankrike ett annat nummer.
In my country there is now one number and in France there is another one.

3. divat és öltözködés

nummer
Nummer två: vi har nått en detaljerad överenskommelse om den framtida stabilitetsmekanismens storlek, omfattning och funktionssätt och om en förbättring av den tillfälliga fonden.
Number two: we reached a detailed agreement on the size, scope and mode of operation for the future Stability Mechanism and on improving the temporary facility.
Mina fiskare har sannerligen allvarliga problem med en del av dessa ändringsförslag, exempelvis ändringsförslag nummer 11, som är ganska avgörande för föreskriften om två nät och för maskstorlekar.
My fishermen certainly have grave problems with certain of those amendments, for example, Amendment No 11, which is quite crucial on the two-net rule and on mesh size.

Szinonimák (svédül) a(z) nummer szóra:

nummer

Példamondatok a(z) "nummer" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishÄndringsförslag nummer 18.c omnämner möjligheten till viss extern finansiering.
Amendment No 18(c) mentions the possibility of outside sources of funding.
Swedish(Skratt) Nummer två: spendera så mycket av ditt liv som möjligt i fängelse.
(Laughter) Second: spend as much of your life in prison as you possibly can.
SwedishNummer tre, den här övningen kallar jag att insupa, och det är en härlig övning.
Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise.
SwedishDet är fråga nummer 18, om språkanvändningen inom de europeiska institutionerna.
This is question No 18 about language use in the European institutions.
SwedishDagens skriftliga förklaring nummer 10 har godkänts med kraftfull och positiv majoritet.
Today's written declaration 10 has been passed with a strong and positive majority.
SwedishExempel nummer ett: de nya europeiska fördragen kommer snart att undertecknas i Lissabon.
First example: the text of the new European treaties will soon be signed in Lisbon.
SwedishFråga nummer två: vad skall vi ge boskapen för proteintillskott att äta?
A further question is what we should feed to cattle as a protein supplement.
SwedishHerr ordförande, jag kommer nu till ändringsförslag nummer 6 som avser artikel 3.
Mr President, I now come to Amendment No 6, which concerns Article 3.
SwedishFrågorna nummer 23 till 43, som inte kunde behandlas, kommer att besvaras skriftligen.
As questions Nos 23 to 43 were not taken, they will be the subject of written answers.
SwedishTanke nummer två: kostnadsfördelningen mellan medlemsstaterna och unionen.
The second point is the splitting of the costs between the Member States and the Union.
SwedishSlutligen så är ändringsförslag nummer 17, avseende personalrekryteringen, inte godtagbart.
Finally, Amendment No 17, relating to recruitment of staff, is not acceptable.
SwedishEtt ändringsförslag, nummer 14, uppmanar till och med till åtgärder på gemenskapsnivå!
One amendment, Amendment 14, even encourages actions at Community level!
SwedishOm dessa nummer inte stämmer...... så ska det bli intressant och se ditt nästa trix.
If these are the wrong numbers...... it' ll be interesting to see what your next trick is.
SwedishEtt ändringsförslag, nummer 14, uppmanar till och med till åtgärder på gemenskapsnivå!
One amendment, Amendment 14, even encourages actions at Community level!
SwedishTill en början godtar vi däremot ändringsförslagen nummer 5, 11 och 15.
On the other hand, we do in principle accept Amendments Nos 5, 11, and 15.
SwedishKan jag bara få ta upp en ordningsfråga innan jag behandlar fråga nummer ett?
Mr President, can I just make a procedural point before I take up question one?
SwedishDärför kommer vår grupp att stödja fyra ändringsförslag, nämligen nummer 2, 26, 27 och 28.
Therefore, our group will be supporting four amendments, namely Nos 2, 26, 27 and 28.
SwedishUnionens målsättning nummer två var att förbättra förvaltningen av globaliseringen.
The EU' s second goal is to improve the governance of globalisation.
SwedishVåra ändringsförslag nummer 4, 11 och 12 upprepar helt det etiska ändringsförslaget.
Our Amendments Nos 4, 11 and 12 restate the ethics amendment in full.
SwedishAlla dessa speciella europeiska nummer kommer naturligtvis att ersätta de nationella numren.
All these special European numbers will replace national numbers, of course.