svéd-angol fordítás erre a szóra: normal

SV

"normal" angol fordítás

EN

"normal" svéd fordítás

SV normal
volume_up
{melléknév}

normal (és: vanlig, typisk, regelrätt)
Situationen i Tibet är inte normal - nej, enligt omröstningen är den normal.
The situation in Tibet is not normal - no, we have voted that it is normal.
Enligt min åsikt är en sådan diskussion i kollegiet normal, helt normal.
In my opinion, such a debate within the College is normal, absolutely normal.
Sett ur det perspektivet är självständighetsförklaringen en normal process.
In this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.
This needs to become a regular practice.
I " normalt " läge behandlas jokertecknen som vanliga tecken.
In " normal " mode, the wildcard characters are processed like regular characters.
Förutom missbruken genom den normala finansiella sektorn är det främst välgörenhet som är den populäraste jaktmarken för internationella terrorister.
Apart from the abuses via the regular financial sector, it is mainly charities that are the favourite hunting ground for international terrorists.
Detta är en normal praxis i Spanien och gör att vi kan utnyttja våra knappa resurser mycket bättre.
This is standard practice in Spain and it allows us to derive much more benefit from our scarce resources.
Eventuellt kan det finnas flera, men det som behövs är nog bättre normal lagstiftning i stället för nya specialförfaranden.
Perhaps more could be found, but what is needed is better standard legislation rather than new special procedures.
Jag betonar behovet av normal personalutbildning så att avdelningen verkligen kan motsvara EU:s behov.
I wish to stress the need for standard training for staff so that we can really have a professional service which meets the EU's needs.
normal (és: medfödd, given, oäkta, naturlig)
Det är ett mycket farligt prejudikat och mot all form av normal rättvisa.
This is a very dangerous precedent against all forms of natural justice.
Your curiosity's perfectly natural.
I Finland och i Sverige är skogarna den normala livsmiljön.
In Finland and Sweden the forest is the normal natural environment.

Szinonimák (svédül) a(z) normal szóra:

normal

Szinonimák (angolul) a(z) normal szóra:

normal

Példamondatok a(z) "normal" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKompensationsprincipen bör bli en normal del i planeringsproceduren.
The principle of compensation should be a routine part of the planning procedure.
SwedishNormal fiskeverksamhet kan inte återupptas utan hjälp utifrån och investeringar.
Most of the fishing in the area is carried out by thousands of small boats of around 4.8 m in length.
SwedishDen kommer dock att nå normal verksamhetsnivå 2011, och detsamma bör gälla bekämpandet av krisen.
It should go at cruising speed by 2011, as should anti-crisis delivery.
Swedishinte är riktigt normal? och de ansvariga blir befordrade.
The person in question is said to be 'not right in the head' and those responsible are promoted.
Swedishinte är riktigt normal? och de ansvariga blir befordrade.
The person in question is said to be 'not right in the head ' and those responsible are promoted.
SwedishOerhört viktig för människors hälsa och en normal livsföring.
Why should such a product be taken out of the seas and then given away?
SwedishInvandrare har alltmer blivit en normal del av de europeiska samhällena.
   Mr President, immigrant populations have increasingly become part and parcel of European societies.
SwedishParlamentet har uppnått ungefär hälften av vad vi ville uppnå: det får man kalla en normal framgång.
Parliament has achieved more or less half of what we set out to achieve: straightforward success.
SwedishHan betalar 3 200 euro i moms till de österrikiska skattemyndigheterna (20 %, normal österrikisk momssats).
He pays 3 200 euros VAT to the Austrian tax authorities (20%, the going rate of VAT in Austria).
SwedishNär han hör att vi har blivit räddade blir han normal igen.
He hears we're rescued, he'll snap right out of it.
Swedishnormal? efterklokhet.
We should not be attempting 20:20 hindsight.
Swedishnormal? efterklokhet.
We should not be attempting 20:20 hindsight.
SwedishDet har blivit normal praxis att så inte är fallet.
It has been common practice for that not to happen.
SwedishDet är tragiskt - annars verkar han nästan normal.
Because at other times, he seems almost rational.
SwedishNär den brottsliga bluffen upptäcktes drog ingen av dem den slutsats som skulle ha varit normal, nämligen att avgå.
Even when their deception was discovered, neither of them drew the obvious conclusion, namely resignation.
SwedishI EU:s arkitektur har kommissionen en roll som i mångt och mycket påminner om regeringens i en normal stat.
In the architecture of the European Union, the Commission's role is akin to that of government in a typical State.
SwedishDärför att jag måste tro att han kan bli normal igen.
Because I have to believe he could come back.
SwedishOm markören står inmatningsklar i normal text, öppnar du dialogrutan Fältkommandon genom att dubbelklicka i det här fältet.
When the cursor is positioned within text, you can double-click this field to open the Fields dialog.
SwedishEnligt kommissionen gällde det inte en normal myndighetsuppgift utan en ekonomisk verksamhet.
A number of years ago the Commission brought action against the Netherlands regarding the toll for the tunnel under the Dordtse Kil.
SwedishMed kommandot Upphäv förteckning på en förtecknings snabbmeny gör du t.ex. om en innehållsförteckning till normal text.
The command Remove Index contained in the context menu of an index converts a table of contents to text, for example.