svéd-angol fordítás erre a szóra: nedåtgående

SV

"nedåtgående" angol fordítás

SV nedåtgående
volume_up
{melléknév}

1. általános

nedåtgående
Den är på nedåtgående, och jag tror att den kommer att fortsätta neråt.
It's been declining and I believe it will continue to decline.
En sak måste dock vara tydlig: de finansiella marknaderna bevakar noga hur medlemsstaterna hanterar sina budgetar i en nedåtgående ekonomi.
Let one thing be clear, however: the financial markets are closely watching the Member States in terms of how they are dealing with their budgets in a declining economy.
Vi måste betona, som ni sade, behovet av en rättvis och skälig resursfördelning samtidigt som vi har kvar en prioritering av fattigare områden och regioner på nedåtgående.
We have to stress, as you said, the need for a fair and equitable distribution of resources while retaining priority for poorer areas and declining regions.
nedåtgående (és: avgående, dyster, nedåt, borta)
Vi kan som världsgemenskap inte, med tanke på 11 september, längre acceptera den här nedåtgående spiralen.
For we as the world community, in the light of 11 September, can no longer afford to be dragged down in this continual downward spiral.
Vi har nu fått ett fruktansvärt framtidsperspektiv med insolvensfall, konkurser, förstatliganden, omfattande välfärdssänkningar och nedåtgående börskurvor.
We are now left with an appalling vista of insolvency, bankruptcies, nationalisations, the massive destruction of wealth, and stock market write-down.
I Irland är fårsektorn på nedåtgående. Många farmare lämnar näringen, och dessa åtgärder och kostnader är därför ovälkomna i det här skedet.
In Ireland, the sheep sector is melting down, with many farmers exiting the industry and therefore the imposition of these measures and costs on this sector at this time is unwelcome.

2. pénzügy

nedåtgående

3. technika

nedåtgående

Szinonimák (svédül) a(z) nedåtgående szóra:

nedåtgående

Példamondatok a(z) "nedåtgående" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVi hotas av en global nedåtgående spiral som vi varken kan eller vill acceptera.
We are threatened by a global downward spiral, which we cannot and will not accept.
SwedishKonkurrensen leder till en hänsynslös nedåtgående spiral i fråga om arbetsvillkor.
Competition leads to a ruthless race to the bottom in terms of working conditions.
SwedishGlasålbestånden tilltar och avtar, även om trenden totalt sett är nedåtgående.
Stocks of elvers wax and wane even if there is a downward overall decline.
SwedishRäddningspaketen kunde bara hejda den nedåtgående spiralen på kort sikt.
The rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
SwedishNi talade om de åtgärder som ni har vidtagit för att stoppa den nedåtgående prisspiralen.
You talked about the measures you have taken to stop the downward spiral of prices.
SwedishVi har en nedåtgående spiral, en negativ spiral, och det är mycket farligt.
We have a downward spiral, a negative spiral, which is a dangerous one.
SwedishOm vi inte gör något åt det kommer de här länderna att fortsätta i en nedåtgående spiral.
If we do nothing, the countries will remain trapped in a downward spiral.
SwedishÄr kommissionen medveten om den nedåtgående trenden inom Europas största industri, turismen?
Does the Commission recognise the downward trend in Europe's largest industry, tourism?
SwedishJag vill ifrågasätta åsikten att fiske är en sektor i nedåtgående.
I take issue with the reference to fisheries being a sector in decline.
SwedishVi ser nu en nedåtgående spiral mot den oacceptabla nivå som råder i de nya medlemsstaterna.
The spiral is now tending downwards towards the unacceptable level in the new Member States.
SwedishEn strategi med en nedåtgående harmonisering är därför helt uteslutet.
A 'race to the bottom' approach is therefore clearly excluded.
SwedishDetta kommer definitivt inte att vara en nedåtgående harmonisering.
This issue will definitely not be 'raced to the bottom'.
SwedishOm de är utom räckhåll hamnar man i en nedåtgående spiral mot fattigdom och oftast även mot döden.
If they are beyond you, you are in a downward spiral to poverty and, more often than not, to death.
SwedishSärskilt oroande är den nedåtgående trenden när det gäller åldern på de barn som utsätts för detta.
What is very worrying is the downward trend in the age of children who are victims of this procedure.
SwedishDen nedåtgående vägen har fortsatt under de senaste två åren.
That downward path has continued during the last two years.
SwedishPrincipen om ursprungsland innebär i stället att vi riskerar en nedåtgående spiral för de sociala rättigheterna i Europa.
These are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
SwedishDe politiska partierna utgör de två stridande sidorna, och de drar ner landet i en nedåtgående spiral.
Political parties play the role of warring sides and are pulling the country into a downward spiral.
SwedishPriserna på skaldjur fortsätter sin nedåtgående spiral.
Prices of shell fish are continuing to spiral downwards.
SwedishVår prioritering måste vara att göra allt som står i vår makt för att förhindra en nedåtgående spiral som slutar i recession.
Our priority must be to do everything we can to prevent a downward spiral into recession.
SwedishDenna minskning varierar från medlemsstat till medlemsstat, men vi har helt säkert en nedåtgående trend inom EU.
This decrease varies from Member State to Member State but we there is certainly a downtrend across the EU.