svéd-angol fordítás erre a szóra: löfte


Erre gondoltál: loft
SV

"löfte" angol fordítás

SV löfte
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

löfte (és: förespegling)
Anthony Atala: Till slut är ändå det löfte som regenerativ medicin ger ändå ett enda löfte.
Anthony Atala: See, at the end of the day, the promise of regenerative medicine is a single promise.
Ett löfte om hjälp med finansieringen hade utfästs av EU och det löftet måste hållas.
A promise of funding had been made by the EU and that promise had to be kept.
Tyvärr syns det inget spår av detta löfte i arbetsprogrammet.
Unfortunately, there is no trace of this promise in the work programme.
Vi ger löfte efter löfte, till exempel i millenniedeklarationen.
We give pledge after pledge, for example in the millennium declaration.
Jag tror att den svenske rådsordföranden här har ytterligare ett löfte att infria.
I believe the Swedish Presidency still has a pledge to honour in this respect.
Det är ett fint löfte, men tyvärr gäller det inte för Nederländerna.
This is an excellent pledge, but unfortunately, it does not apply to the Netherlands.
Detta var ett tydligt löfte som Europeiska unionen gav till AVS-länderna.
This was a clear undertaking given to the ACP countries by the European Union.
Kommer hon att avge ett löfte om en förstärkt insats för att öka allmänhetens...
Will she give an undertaking that more efforts will be made to increase public...
Jag hoppas att kommissionären håller med om det och i kväll ger ett konkret löfte.
I hope that the Commissioner agrees with this and will give a positive undertaking here this evening.
löfte (és: bud, underrättelse, besked, ord)
Rådet har faktiskt brutit sitt löfte genom att vägra detta nu i den här budgeten.
In fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget.
Vi gav vårt löfte i Berlin 2002 och vi måste hålla vad vi lovat.
We gave our word in Berlin in 2002 and we must keep our word.
Låt oss hoppas att han håller sitt löfte och gör detta.
Let us hope he keeps to his word and does that.
It is about an engagement of the European Union.

2. üzleti

löfte (és: förpliktelse)
Jag anser slutligen att man borde avkräva Europaparlamentet ett löfte.
Finally, I believe that the European Parliament should ask for a commitment.
President Pervez Musharrafs löfte att bekämpa terrorism måste också välkomnas.
President Musharraf's commitment to the fight against terrorism is also to be welcomed.
Jag välkomnar kommissionärens löfte om att undersöka dessa och andra faktorer.
I welcome the commitment of the Commissioner to look at all these and other factors.

Szinonimák (svédül) a(z) löfte szóra:

löfte

Példamondatok a(z) "löfte" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVårt löfte för 2007 bör vara att se till att vi aldrig får låta det hända igen.
Our resolve for 2007 should be to ensure that we will never see that occur again.
SwedishPresident Pervez Musharrafs löfte att bekämpa terrorism måste också välkomnas.
The Council Presidency will support this, and so, I am sure will the Commission.
SwedishVi räknar också med att ni håller det löfte ni gav kammaren i detta hänseende.
We also expect you to keep the promises you made to the House in this regard.
SwedishDen lovade oss att den skulle minska sina koldioxidutsläpp och svek sedan sitt löfte.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
SwedishRedan i september fick jag löfte om att det skulle finnas en nederländsk kanal i januari.
I was promised back in September that there would be a Dutch channel by January.
SwedishVarje gång som han har lovat att göra något så har han i alla fall hållit sitt löfte.
In any case, each time that he has committed himself to do something, he has done it.
Swedish   – Ledamöterna kommer att kräva att ni håller detta mycket viktiga löfte.
   – The Members will hold you to that statement, which is very important.
SwedishVi fick löfte om att ett nytt datorsystem skulle stänga till alla kryphål.
We were promised that a new computer system would close all the loopholes.
SwedishDetta löfte gagnar tillverkarna såväl som konsumenterna och i synnerhet miljön.
This declaration helps manufacturers as well as consumers and in particular the environment.
SwedishJag hoppas att ni kommer att kunna hålla ert ord med detta löfte, herr premiärminister.
I hope that you will be able to deliver on those promises, Prime Minister.
SwedishEtt exempel på att ett vackert löfte inte automatiskt kommer att leda till ett gott resultat.
This is an illustration of empty pledges not necessarily leading to good results.
SwedishMen vi behöver initiativkraftig hjälp, och det är vad Ebnerbetänkandet ger löfte om.
But we need proactive help and that is what the Ebner report promises.
SwedishOm det inte går just nu, så tar jag gärna emot ett löfte om ett skriftligt svar.
If it cannot be given now, I would be glad of an assurance that it will be provided in writing.
SwedishEU har gett löfte om ett stöd på 1 miljard euro för handelsåtgärder till 2010.
The EU has pledged EUR 1 billion of aid for trade measures by 2010.
SwedishJag tog upp detta i går och fick ett löfte om att detta skulle åtgärdas.
I raised it yesterday and I was promised the matter would be dealt with.
SwedishJag vill gärna tacka för Solanas löfte om att alla upplysningar kommer att offentliggöras.
I should like to thank Mr Solana for promising that all information will be published.
Swedish– Ledamöterna kommer att kräva att ni håller detta mycket viktiga löfte.
   – I am quite aware that you put a question to the President-in-Office of the Council.
SwedishKommissionär Reding, som är ansvarig för kommunikationen, har redan gett löfte om det.
Commissioner Reding, who is responsible for communications, has already given the go-ahead.
SwedishLitauen har hållit sitt löfte och stängt den första reaktorn vid den avtalade tidpunkten.
To start with Ignalina, the second reactor at that plant should be closed by end of 2009.
SwedishTrots löfte är kränkningarna i till exempel Alfanjurt fortfarande inte undersökta.
Despite the pledges made, violations in, for example, Alfanyurt have still not been investigated.