svéd-angol fordítás erre a szóra: låta stå

SV

"låta stå" angol fordítás

SV låta stå
volume_up
{ige}

låta stå (és: lämna, överge, avsegla, lägga)

Hasonló fordítások a(z) "låta stå" szóra angolul

låta ige
stå ige
sta határozószó

Példamondatok a(z) "låta stå" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishTill dessa personer säger jag att de inte borde låta teknikaliteter stå i vägen.
To these people I would say that they should not let technicalities stand in the way.
SwedishFöredraganden har gjort helt rätt i att låta barnets behov stå i centrum för betänkandet.
The rapporteur correctly placed the needs of the child at the heart of this report.
SwedishTrots detta anser jag att vi gjorde rätt i att inte låta detta stå i vägen för en överenskommelse.
Even so, I think we were right not to let this stand in the way of an agreement.
SwedishAtt låta dem stå fast fram till 2013 är ett minimum av säkerhet som vi är skyldiga våra jordbrukare.
Keeping them stable until 2013 is the minimum of certainty we owe to our farmers.
SwedishJag kan inte låta det påståendet få stå oemotsagt.
Mr President, ladies and gentlemen, I thank you for this lively debate.
SwedishRoberto Antonione har lovat – och jag uppskattar betydelsen av det – att låta frågan stå öppen.
Mr Antonione has made a commitment – and I appreciate the significance of this – to keep the matter open.
SwedishDärför bör medlemsstaterna låta biståndet stå oförändrat.
Therefore Member States should maintain the status quo.
SwedishJag kan inte låta det påståendet få stå oemotsagt.
I cannot allow that assertion to go unchallenged.
SwedishFöreställningen om att man däremot skulle kunna lägga till det under rubrik 7 och låta rubrik 4 stå som den är går inte att genomföra.
The idea that heading 7 could be added to in this way and heading 4 left alone, is not workable.
SwedishVi måste låta våra olikheter stå utanför.
We must keep our differences out of the equation.
SwedishAvslutningsvis, kära kolleger, är det lämpligt att på nytt låta FN stå i centrum av de internationella förhandlingarna.
Finally, ladies and gentlemen, the UN must be restored to its place at the centre of the international negotiating mechanism.
SwedishDet tyska ordförandeskapets ord, som uttrycker vad de försökt göra är inte tillräckliga och det måste vi låta stå väldigt klart.
It is not enough for the German Presidency to merely tell us what they have tried to do, and this must be very clear.
SwedishVi förväntar oss att det luxemburgska ordförandeskapet, liksom det brittiska, skall låta denna fråga stå kvar överst på dagordningen.
We expect the Luxembourg presidency, and indeed the UK presidency, to maintain this issue at the top of the agenda.
SwedishVi förväntar oss att det luxemburgska ordförandeskapet, liksom det brittiska, skall låta denna fråga stå kvar överst på dagordningen.
It is my hope and desire that, if this route is embarked upon, a solution acceptable to everyone will be arrived at.
SwedishDet finns moraliska, sociala, rättsliga, ekonomiska och förnuftsmässiga skäl till att låta en bra hälsopolitik stå i dess centrum.
There is a moral, social, legal and economic case and a commonsense case for good public health policies to be at its heart.
SwedishOm den starkaste kan ta allt för sig och låta den svagare stå med tomma händer, då är det något grundläggande som är fel.
If the principle 'the survival of the fittest' applies, leaving the weakest with nothing, then there is something fundamentally wrong.
SwedishOm den starkaste kan ta allt för sig och låta den svagare stå med tomma händer, då är det något grundläggande som är fel.
If the principle 'the survival of the fittest ' applies, leaving the weakest with nothing, then there is something fundamentally wrong.
SwedishJag bör tillägga att jag verkligen uppskattar Europaparlamentets åtagande att låta hiv/aids stå kvar på den politiska dagordningen.
I should add that I appreciate very much the European Parliament's commitment in keeping HIV/AIDS high on the political agenda.
SwedishHittills har vi nöjt oss med att låta den stå kvar i den amerikanska stadgan och endast vidta åtgärder om den verkligen genomförs.
Up to now we have been content to let it stay on the American statute book and only to take action if it is actually implemented.
SwedishDet innehåller en hänvisning till tröskeln för visumavslag, vilket utgör grund för att fortsätta med att låta länder stå utanför undantaget från viseringskrav.
It refers to the threshold of visa rejections, which forms the basis for continuing to keep countries outside visa waiver.