svéd-angol fordítás erre a szóra: läget


Erre gondoltál: laget
SV

"läget" angol fordítás

EN
volume_up
låg {part.}
EN

SV läget
volume_up
{semlegesnem}

Communicator kommer ihåg senaste status och startar i det läget.
Communicator will remember the state it was in last and start in that mode.
Communicator kommer ihåg senaste status och startar i det läget nästa gång.
Communicator will remember what state it was in last and start in that mode.
Gemensamt resolutionsförslag om läget i den transatlantiska dialogen
Joint motion for a resolution on the state of transatlantic dialogue

Szinonimák (svédül) a(z) läget szóra:

läget
låg

Példamondatok a(z) "läget" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishLäget är följande: vi har ett mycket allvarligt humanitärt problem att hantera.
The situation is this: we have a very serious humanitarian problem on our hands.
SwedishHandelsförmåner för Pakistan i det här läget kan bidra till att förhindra detta.
Trade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
SwedishJag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
I do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
SwedishJag hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till det här geografiska läget.
I hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
SwedishI det här läget kan vi inte bara koncentrera oss på den ena av dessa båda frågor.
At this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
SwedishVi uppmanar inte till lagstiftning, utan bara till en analys av det rådande läget.
We are not calling for regulation, but simply for an analysis of the status quo.
SwedishParlamentet bör sända en delegation till Burma för att bedöma läget på plats.
Parliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
SwedishSom en avslutning på det jag har att säga, vill jag återgå till läget i Kosovo.
To conclude what I have to say, let me come back again to the situation in Kosovo.
SwedishVi anser inte att det är lämpligt med lagstiftningsförändringar i det här läget.
We do not believe that regulatory change is appropriate at the current time.
SwedishOm ledamoten anser att detta är läget i Serbien, så är vi klara över er inställning.
If that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
SwedishVi måste till exempel se på läget i de mer avlägsna delarna av Europeiska unionen.
We ought to look at, for example, the case of remoter parts of the European Union.
SwedishLäget på stora och små byggarbetsplatser runt om i Europa förtäljer något annat.
The situation on big and small building sites all over Europe tells a different tale.
SwedishI det här läget bör vi göra en interimsöversyn över stödinsatserna i Haiti.
It is now time for us to carry out an interim review of the aid effort in Haiti.
Swedish   – Handel är ett fundamentalt instrument i det rådande internationella läget.
   – Trade is a fundamental instrument in the current international context.
SwedishKorruptionen och läget inom rättsväsendet gör att kriterierna inte har uppfyllts.
Corruption and the rule of law are such that the criteria have not been met.
SwedishVad anser rådet om läget beträffande de mänskliga rättigheterna i dessa länder?
What is the Council's view of the human rights situation in these countries?
SwedishAtt välja att vara ideologisk i det här läget skulle vara ett allvarligt misstag.
Choosing to be ideological at this point in time would be a serious mistake.
SwedishI det här läget är man benägen att hänge sig år historiska och symboliska minnen.
At this juncture one is inclined to indulge in historical and symbolic reminiscences.
SwedishDe regionala och nationella räddningstjänsterna har dock läget under kontroll.
However, the regional and national emergency services have it under control.
SwedishLäget är allvarligt för Europeiska unionen som helhet och för euron i synnerhet.
The European Union as a whole and the euro area in particular are in a grave situation.