svéd-angol fordítás erre a szóra: krav


Erre gondoltál: kräva
SV

"krav" angol fordítás

volume_up
krav {seml.}

SV krav
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

Konsumenternas krav befrämjar raffinaderier som tillverkar miljövänliga produkter.
Consumer demand favours those refineries which make environmentally friendly products.
Kommissionsledamot Günter Verheugen stödde detta krav under gårdagens debatt.
Commissioner Verheugen endorsed this demand during yesterday's debate.
Detta är inte något socialistiskt krav, inte något krav från PPE-gruppen, utan det är vår gemensamma önskan.
This is not a socialist demand, or a PPE Group demand; it is our common wish.
Detta krav är oåterkalleligt om man vill vara med i den europeiska gemenskapen.
This requirement is irrevocable for membership of the European Community.
En sådan flexibilitet är ett avgörande operativt krav för myndigheten.
Such flexibility is a critical operational requirement of the Authority.
Det blir inga konkreta krav på medlemsländerna att uppfylla minskningsmålen.
There will be no concrete requirement for Member States to meet reduction targets.
Därför har pågående fortbildning en nyckelroll när det gäller att ständigt anpassa yrkeskvalifikationer till ekonomins krav.
This is why ongoing training plays a key role in constantly adapting vocational qualifications to the demands of the economy.
Dvs. nya krav, likartade krav på kvalifikationerna för att söka arbete var som helst i Europa.
By which we mean new demands, identical demands regarding the quality of the qualifications of people looking for jobs throughout Europe.
Men medlemsstaterna är återigen fria att införa ytterligare krav när det gäller den " ansvariga personens " kvalifikationer.
But again Member States are free to impose further demands as to the qualifications of the 'responsible person '.
krav (és: anspråk)
Det andra kravet i punkt 4 är ett krav som kommissionen skall fundera på.
The second call in item 4 is a call for the Commission to reflect.
Här finns ett krav på skapandet av ett frihandelsområde med Förenta staterna 2015.
Here there is the call for the creation of a free-trade area with the US by 2015.
Jag stöder föredragandens krav på ökade investeringar i hälsovårdssystemen.
I support the rapporteur's call for investment in healthcare systems to be increased.
Vidare bör Maltas krav på sex mandat i Europaparlamentet stödjas.
We should also support Malta's claim to six seats in the European Parliament.
Det skulle vara nödvändigt att motivera varje krav på undantag till Europeiska kommissionen.
Any claim for exemption would have to be justified to the European Commission.
Detta måste ske innan FN:s kommitté börjar behandla Rysslands krav.
This has to happen before the UN committee finishes examining Russia's claim.
Det gynnar framför allt stora europeiska importörer genom att tillgodose de krav de länge haft.
This benefits the large European importers above all, as it fulfils their long-held pretensions.
En sådan inställning skulle totalt förstöra trovärdigheten till EU:s krav på mänskliga rättigheter och demokrati.
Such an attitude would completely destroy the credibility of Europe's pretensions with regard to human rights and democracy.
De uppfyller alla tre kraven på en energipolitik: miljöeffekt, säker tillgång och konkurrenskraft.
It meets all three requisites of an energy policy: environmental impact, security of supply and competitiveness.
Inga av dessa krav har uppfyllts; ni formulerar det först nu, och således kommer den utanför varje görlig kanal för att göra begäran möjlig.
Neither of those requisites has been met. This is the first time you have made this request, which means that neither of the channels for such requests is possible in this instance.

2. üzleti

krav (és: behov)
Detta krav är oåterkalleligt om man vill vara med i den europeiska gemenskapen.
This requirement is irrevocable for membership of the European Community.
En sådan flexibilitet är ett avgörande operativt krav för myndigheten.
Such flexibility is a critical operational requirement of the Authority.
Det blir inga konkreta krav på medlemsländerna att uppfylla minskningsmålen.
There will be no concrete requirement for Member States to meet reduction targets.

Szinonimák (svédül) a(z) krav szóra:

krav

Példamondatok a(z) "krav" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
I very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
SwedishDenna strategi ger tillräckligt manöverutrymme för att fastställa enskilda krav.
This approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
SwedishVi har inte glömt våra sju krav som antogs under den förra sammanträdesperioden.
We have not forgotten our seven demands adopted during the previous part-session.
SwedishJag anser att man genom kompromissförslaget har möjlighet att möta dessa krav.
I believe that the compromise proposal is capable of meeting these requirements.
SwedishAtt inte leva upp till krav innebär enligt min mening inte någon diskriminering.
A failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
SwedishVi kan godta ändringsförslag 7 om högre krav för att bibehålla luftkvaliteten.
We can accept Amendment No 7 on tightening requirements to maintain air quality.
SwedishJag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav på allvar.
I very much hope that the Commission will take Parliament’s demands seriously.
SwedishDessutom måste de välja ut och tillämpa ett antal krav på offentlig upphandling.
Furthermore, they must select and use a number of public procurement requirements.
SwedishJag har än en gång noterat ert upprepade krav på en plats för EU i säkerhetsrådet.
I have again noted your repeated appeal for an EU seat on the Security Council.
SwedishSå var snälla och ta hänsyn till våra krav på en hel rad delade omröstningar.
Please make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
SwedishFör övrigt behöver lagen från 1996 ändras för att nå upp till europeiska krav.
Moreover, the 1996 law needs to be amended to conform to European requirements.
SwedishVi har nu ett procentuellt krav på återbetalning, tror jag, om inte ens 16 procent.
I believe I am right in saying that our recovery rate has not even reached 16 %.
SwedishFöregående talare sade att han väntade sig lite fler krav från Europaparlamentet.
The previous speaker said he expected more demands by the European Parliament.
SwedishDet första avsnittet handlar om allmänna krav på konsekvensbedömningar på EU-nivå.
Firstly, there are general requirements for impact assessments at European level.
SwedishDärför är det naturligt att det finns sådana här krav från konsumenternas sida.
It is therefore natural that there are demands like this on the part of consumers.
SwedishVi måste uppfylla båda dessa krav, och basera vår reaktion på fakta och uppgifter.
We have to satisfy both those requirements, basing our response on facts and data.
SwedishFörst och främst uppfyller den deras krav om att förenkla hanteringen av fonderna.
Above all, it meets their demands for simplifying the management of the funds.
SwedishDetta är två grundläggande krav som har stöd av flera sakkunniga sedan länge.
These are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
SwedishEra krav kan därför hjälpa mig och hjälpa kommissionen att göra bättre ifrån oss.
Therefore, your demands can help me and can help the Commission to do better.
SwedishHan stod vid det, trots upprepade krav på förtydligande eller tillbakadragande.
He stood by it in the face of repeated calls for clarification or withdrawal.