svéd-angol fordítás erre a szóra: konstatera

SV

"konstatera" angol fordítás

SV konstatera
volume_up
[konstaterade|har konstaterat] {ige}

1. általános

konstatera (és: , skaffa, anse, påträffa)
Återigen får man konstatera att konsumenternas önskningar ignoreras.
Once again, we find that the wishes of consumers are being ignored.
Vi kan inte konstatera något sådant formellt felaktigt handlande alls.
We cannot find any such formal mispractice at all.
Vi kan i dag konstatera, att det var rätt att inrätta ett uppföljningsutskott.
Mr President, we find today that it was right to set up a monitoring committee.
Jag vet att ni kan konstatera att ett stort samförstånd finns om ett flertal förslag.
I know that you will notice that a wide consensus has been reached on many proposals.
Samtidigt kan vi konstatera att andelen kvinnor som deltar i programmet har sjunkit.
At the same time, we notice a drop in the percentage of young women taking part in the programme.
Jag kan likväl konstatera att det när man talar om mänskliga rättigheter inte alltid handlar om rättigheter för kvinnor.
Nevertheless, I notice that when human rights are discussed, this does not always include women's rights.
Jag kan alltså konstatera att syftet med Sammanhållningsfonden uppnåtts.
I would therefore observe that this objective of the Cohesion Fund has been attained.
Det är bara att konstatera att en kompromiss är en kompromiss.
It only remains to observe that a compromise is a compromise.
Idag tvingas vi konstatera att det inte är många av dessa löften som verkligen har uppfyllts.
Today, we are forced to observe that not many of these promises have actually been fulfilled.
Jag vill därför uttryckligt konstatera att situationen är oacceptabel.
I would like to state explicitly that this is an intolerable situation.
Jag kan konstatera att kommissionen välkomnar den resolution som ni i dag debatterar.
I can state that the Commission welcomes the resolution that you are debating today.
I stort sett kan vi konstatera att Afrika är en världsdel med outnyttjad potential.
Generally speaking, we can state that Africa is a continent with untapped potential.

2. "skriva upp"

Jag kan framför allt konstatera det brittiska ordförandeskapets undanskymda plats.
I note especially the obliteration of the British Presidency, Mr President-in-Office.
Och i det sammanhanget kan vi konstatera att kommissionen gör avsevärda ansträngningar.
In this connection, we note that the Commission is making a considerable effort.
Det gläder mig att konstatera att Europaparlamentet i kammaren instämt i denna klokhet.
I am happy to note that the European Parliament proved equally wise in plenary.

Szinonimák (svédül) a(z) konstatera szóra:

konstatera

Példamondatok a(z) "konstatera" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSlutligen kan jag konstatera att mer behöver göras för att bekämpa bedrägerier.
Finally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
SwedishMen man måste konstatera att vi sannolikt också kommer att behöva detta verktyg.
But we have to acknowledge that undoubtedly we will also need this instrument.
SwedishVi tvingas tyvärr konstatera att det konkreta reformarbetet har gått långsamt.
Unfortunately, we have to say that the practical reforms have made slow progress.
SwedishTyvärr måste vi konstatera att dessa ansträngningar ännu inte krönts med framgång.
However, I regret that I have to say that such efforts have still not borne fruit.
SwedishVi kan redan i dag se en positiv utveckling och konstatera mindre bränsleåtgång.
Already today, we can see a positive development and lower fuel consumption.
SwedishVi måste konstatera att det finns en dubbel besvikelse i dagens debatt.
Mr President, in today's debate I believe we are faced with a double frustration.
SwedishMan måste konstatera att Europeiska unionen är medansvarig för denna situation.
We must recognise that the European Union is jointly responsible for this situation.
SwedishJag kan konstatera att det egentligen finns en majoritet för att opt-outen ska bort.
I can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.
SwedishJag kan konstatera att den fördelningen inte är helt i balans på vissa punkter.
I have noticed that these are not evenly distributed on a number of counts.
SwedishMan kan alltså konstatera framsteg och sannolikt en politisk vilja att gå framåt.
So we can see some progress and certainly a political will to move forward.
SwedishMed denna målsättning för ögonen kan man konstatera att programmet varit ett fiasko.
Judged against this aim, one is bound to say that the programme has been a fiasco.
SwedishÄndå måste man konstatera att antalet ligger kvar på en oacceptabelt hög nivå.
However, it must be admitted that the number is still at an unacceptably high level.
SwedishMan bör kanske också konstatera att därefter har man också gjort Ioanninas kompromiss.
Perhaps we should also mention that after that the Ioannina compromise was made.
SwedishFör politiker är frågor om barn oprioriterade, vilket vi återigen kan konstatera.
For politicians, children's issues are also-ran issues, as we can see again here, too.
SwedishDet känns därför bra att konstatera att avtalen med Guinea börjar gå i den riktningen.
So it is good to see that the Guinean agreement begins to move in that direction.
SwedishTyvärr måste vi även i år konstatera att medelutflödet inte är tillfredsställande.
This year, once again, it has to be said that the outflow of funds is unsatisfactory.
SwedishJag tycker att man lugnt kan konstatera att även våra förväntningar har överträffats.
In my view, we can be reassured that our own expectations have also been exceeded.
SwedishDessutom kan jag konstatera att det finns få initiativ på miljölagstiftningens område.
I do not in fact see many initiatives in the area of environmental legislation.
SwedishJag måste tyvärr konstatera att Dessbetänkandet innehåller ett sådant förslag.
Unfortunately, I have to say that the Dess report contains such a proposal.
SwedishMan har kunnat konstatera stora brister i utredningar av religiösa brott.
There has also been negligence in the investigation of crimes against churches.