svéd-angol fordítás erre a szóra: knappast någon

SV

"knappast någon" angol fordítás

EN

SV knappast någon
volume_up
{melléknév}

knappast någon (és: förbjuden, inte någon, mycket litet)
volume_up
no {mn}
Det har ju hittills knappast någon verkligen bekymrat sig om.
Up until now virtually no one has really bothered about this.
Det misslyckade resultatet av regeringskonferensen förvånar knappast någon.
   – Mr President, the disappointing outcome of the Intergovernmental Conference is a surprise to no one.
Det sker knappast någon effektivitetsprövning utifrån politiska målsättningar som på ett tydligt sätt kan uttryckas i kvantiteter.
There has been little or no testing of effectiveness on the basis of clearly measurable policy objectives.

Hasonló fordítások a(z) "knappast någon" szóra angolul

knappast határozószó
Knappast!
English
någon névmás
någon névelő
English

Példamondatok a(z) "knappast någon" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishBiotekniken är en mycket ung sektor som knappast har någon praktisk erfarenhet ännu.
Biotechnology is a very young sector and has had hardly any practical experience.
SwedishKnappast någon annan näringsgren är lika komplex som turismen.
   . Mr President, scarcely any other sector of the economy is as complex as tourism.
SwedishKlimatförändringarna vi står inför innebär knappast något positivt för någon av oss.
The climate changes we face are hardly positive in their implications for any of us.
SwedishFör övrigt är vår kansler ändå knappast känd som någon vän till de tyska jordbrukarna!
Incidentally, our Chancellor is not renowned for being the German farmers' friend!
SwedishLandet kommer knappast att bli någon större oljeexportör på minst fem år ännu.
The country is unlikely to become a major oil exporter for at least another five years.
SwedishDe som förnekar sina egna rötter förtjänar knappast respekt från någon annan.
Those who deny their own roots deserve little respect from anyone else.
SwedishDet förekommer emellertid knappast någon samordning mellan medlemsstaterna.
There is, however, scarcely any coordination between the Member States.
SwedishDet är ju gott och väl, men det är ju knappast någon nyhet att vi förväntar oss detta.
That is all well and good, but this expectation of ours is hardly new.
SwedishDet är därför vi befinner oss i den här situationen, som det knappast finns någon väg ut från.
That has brought us to this situation, in which there is hardly any way out.
SwedishMen romerna fick knappast någon behållning och så snart de tilläts göra det flyttade de till väst.
But Roma hardly benefited, and moved to the West as soon as they were allowed to.
SwedishDet torde knappast vara oklart för någon att direktivet om nya livsmedel är misslyckat.
As almost everyone now knows, the novel foods regulation has failed.
SwedishInvandring och integration av invandrare är ämnen som knappast lämnar någon oberörd.
Immigration and the integration of immigrants are subjects that rarely leave people indifferent.
SwedishVem bryr sig väl om att biodlarna knappast har någon som efterträder dem i deras yrke?
Who cares that there are hardly any young beekeepers to take over?
SwedishVi kommer knappast att få se någon större minskning av vad som redan är prioriterade förfrågningar.
We are unlikely to see a huge reduction in what are already targeted requests.
SwedishMänniskor som en gång blivit beskyllda har knappast någon chans att komma undan en fällande dom.
Once people are accused, they have little chance of escaping a conviction.
SwedishDet är knappast någon tvekan om att det är förnuftigt med en samordnad hållning på det här området.
There is little doubt that a coordinated approach in this area makes sense.
SwedishDet är knappast någon munter utsikt eftersom både problem och rädsla finns i dagens Europa.
This is without doubt hardly a cheerful outlook, as today in Europe, problems and fears exist.
SwedishBeslutet om ratificering behöver knappast någon ytterligare presentation.
The decision on ratification hardly needs further elaboration.
SwedishPå global nivå finns det knappast någon som motsätter sig denna skatt.
At a global level, there is scarcely anyone who opposes this tax.
SwedishDen starka kopplingen mellan upprorsmän och narkotikahandel kommer knappast som någon överraskning.
The strong link between the insurgency and the drug economy hardly comes as a surprise.