svéd-angol fordítás erre a szóra: klart

SV

"klart" angol fordítás

SV klart
volume_up
{határozószó}

Jag hoppas att detta blivit så klart genom Morgans betänkande som det har blivit klart för mig.
I hope that the Morgan report has made that as clear to others as it is to me.
För det första finns det nu ett klart och ambitiöst miljömål i direktivet.
Firstly, the environmental objective of the Directive is now clear and ambitious.
Det står också klart vilka mål man har med förslagen i detta direktiv.
The merit of the directive that such proposals aim to achieve is also clear.
Helt klart finns ingen invändning mot detta eftersom fördraget klart uttalar detta.
Clearly there is no objection to that because the Treaty spelled it out.
Även i det regionala utvecklingsarbetet är kvinnorna klart underrepresenterade.
Furthermore, women are clearly under-represented in regional development.
Handläggningen strider klart mot Genèvekonventionens förpliktelser.
The practice clearly contravenes the obligations of the Geneva Convention.
klart
Vårt medvetande om de saker som vi har för handen blir extremt klart och tydligt, men allt annat faller liksom i mörker.
Our consciousness of that thing that we're attending to becomes extremely bright and vivid, and everything else sort of goes dark.
Och det häftiga med flourescens är att den inte bara lyser klart utan att den även kan lysa genom vävnad.
And the cool thing about fluorescence is that it's not only bright, it actually can shine through tissue.
Förenta staternas administration har klart uttalat sig emot detta.
The United States administration has unequivocally spoken up against this.
Därför måste ett avtal klart ta ställning till att miljömålen är de övergripande målen.
We must state unequivocally that our environmental objectives are of paramount importance.
Jag vill framföra detta åtagande tydligt och klart.
I want to make that commitment unequivocally.
klart (és: lugnt, fridfull)

Szinonimák (svédül) a(z) klart szóra:

klart

Példamondatok a(z) "klart" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDessa eventuella undantagsbestämmelser tar Europaparlamentet klart avstånd från.
The European Parliament flatly rejects this regulation on possible exceptions.
SwedishJag avser ett klart beslut angående ordförandeskapet i Europeiska centralbanken.
I mean here a positive decision about the presidency of the European central bank.
SwedishDet är nu också klart för alla att dessa i första hand krävs av kandidatländerna.
Indeed, everyone has now realised that this primarily means the applicant states.
SwedishFör arbetsgivarna inom transportsektorn går lönsamheten klart före säkerheten.
Where transport sector employers are concerned, profit comes well before safety.
SwedishDet är nu mycket viktigt för oss att klart fördöma den nya mauretanska regimen.
It is now vital for us to condemn the new Mauritanian regime without equivocation.
SwedishDå måste man klart och tydligt ställa frågan: Hur skall detta egentligen fortsätta?
We therefore have to ask in the clearest possible terms what should happen next.
SwedishÄr det helt klart att ECPAT kan fortsätta med sitt projekt under nästa år, 2001?
Is it certain that ECPAT can continue their project next year, i. e. in 2001?
SwedishPå nästan en fjärdedel av ytorna ligger den till och med klart över gränsvärdet.
In almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
SwedishVad föredraganden antydde i försiktiga ordalag är faktiskt ett klart problem.
The difficulty to which the rapporteur referred so diplomatically is a real one.
SwedishDet står klart att finansieringen för högre utbildning är för knapp här i Europa.
It is a fact that, in Europe, we have too little funding for higher education.
SwedishHelt klart är Europeiska centralbanken den centralbank som har agerat mest aktivt.
The European Central Bank has certainly been the most responsive central bank.
SwedishDet får de allra flesta människor i Georgien att känna sig helt klart osäkra.
This leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
SwedishMed detta står det klart att vi spelar ut vår trovärdighet och vår egen stabilitet.
In doing this, of course, we are staking our credibility and our own stability.
SwedishAllt det här sker med ett annat syfte än att främja ens egna gener, så klart.
This is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
SwedishFörra onsdagen var ministern inte i stånd att ge mig ett klart svar på min fråga.
Last Wednesday the minister was unable to give me a straight answer to my question.
SwedishDessa länder har en klart svagare produktivitet och lönsamhet än andra områden.
Agriculture there is significantly less productive and viable than elsewhere.
SwedishEtt meddelande från kommissionen kommer att ligga klart till nästa Ekofinråd.
A Communication of the Commission will be available at the next Ecofin Council.
SwedishFöljaktligen kommer vi helt klart att rösta för rådets förslag och anta detta.
Consequently, we shall support the Council' s proposal and vote in its favour.
SwedishDenna militära operations existensberättigande har aldrig framgått så klart som nu.
The raison d'être of this military operation has been ascertained as never before.
Swedish. ~~~ Klart att de blir påverkade."
We can say, "Oh, these funny Europeans, of course it would influence them."