svéd-angol fordítás erre a szóra: kalla


Erre gondoltál: källa
SV

"kalla" angol fordítás

SV kalla
volume_up
[kallade|har kallat] {ige}

Fråga fyra: det som jag skulle kalla " förvanskningen av Schengen ".
Fourthly, there is what I might call the 'perversion of Schengen '.
Vi behöver inte kalla det ett europeiskt FBI, men det är ett logiskt nästa steg.
We do not have to call it a European FBI, but that is the logical next step.
Jag brukar kalla vårt laboratorium den kallaste platsen i Centralafrika.
I like to call our laboratory the coldest place in Central Africa -- it might be.
Fråga fyra: det som jag skulle kalla " förvanskningen av Schengen ".
Fourthly, there is what I might call the 'perversion of Schengen '.
Vi behöver inte kalla det ett europeiskt FBI, men det är ett logiskt nästa steg.
We do not have to call it a European FBI, but that is the logical next step.
Jag brukar kalla vårt laboratorium den kallaste platsen i Centralafrika.
I like to call our laboratory the coldest place in Central Africa -- it might be.
Dagens uttalande av kommissionen är vad jag skulle vilja kalla ett ”gult kort”.
Today’s statement by the Commission is what I would describe as a ‘yellow card’.
Men att kalla det en handlingsplan vore kanske att överdriva en aning.
However, it may be exaggerating slightly to describe it in that way.
Jag förstår verkligen inte hur Albert Jan Maat kan kalla detta ett mycket stort framsteg.
I really cannot understand how Mr Maat can describe this as tremendous progress.
Kalla in alla stridsdugliga till Dune Harv.
Summon every able-bodied man to Dunharrow.
Det borde ha skett genom att kalla Marta Andreasen till budgetkontrollutskottet.
This should have been carried out by summoning Mrs Andreasen to appear before the Committee on Budgetary Control.
Under talmanskonferensen har vi beslutat att kalla in ombudsmannen och Prodi till ett samtal om öppenhet.
At the Conference of the Presidents, we decided to summon the ombudsman and Mr Prodi to a discussion concerning transparency.
kalla (és: benämna)
Avtalet riktades sedan in på vad man kan kalla ” överbeståndet ”.
The agreement was then targeted on what one may term 'the excess stock '.
Avtalet riktades sedan in på vad man kan kalla ”överbeståndet”.
The agreement was then targeted on what one may term 'the excess stock'.
Det finns två grupper med vad vi skulle kunna kalla icke-officiella språk.
There are two groups of what we may term non-official languages.
Strukturfonderna har nämnts som en möjlig källa till bostadsfinansiering.
The structural funds have been cited as a potential source of housing finance.
Jag tycker dock att det inte spelar någon roll vad man kallar detta dokument, i vilket man anför syndarna och deras synder.
In my view, however, it does not matter what we call the document which cites the wrongdoers and their wrongdoings.
Han citerar källor inom den amerikanska underrättelsetjänsten som säger att det finns tjugotusen tomma hus och att många bosättare, också de mest fanatiska, ger sig av.
He cites sources of American intelligence which state that 20 000 houses have been emptied and that many settlers, even those who are most fanatical, are leaving.
kalla
volume_up
calleth {i.} [arch.]

Szinonimák (svédül) a(z) kalla szóra:

kalla

Példamondatok a(z) "kalla" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishI lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
In the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
SwedishEtt sådant språk hör hemma i kalla krigets Machtpolitik, inte i modern diplomati.
Such language belongs to the Machtpolitik Cold War era, not to modern diplomacy.
SwedishMånga har dessutom skyndat sig att kalla denna handelsattack en ”kinesisk feber”.
Many, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever'.
SwedishDet blev en suverän stat, och vi skulle kalla det att vara " liten men tapper" .
It has become a sovereign state and is, to use a Dutch expression, small but tough.
SwedishJag kan därför kalla det populism från er sida, om ni beskyller oss för hämnd.
That is why I see it as populism on your part to accuse us of seeking revenge.
SwedishUnder det kalla kriget var flyktingar från öst mycket välkomna i Västeuropa.
During the Cold War, refugees from the East were very welcome in Western Europe.
SwedishJag vill också gratulera er till vad man kan kalla att jämka ihop de tre önskemålen!
I also congratulate him on his ability, so to speak, to wear three hats at once!
SwedishEuropeiska unionen har saknat ett verkligt projekt ända sedan det kalla krigets slut.
The European Union has lacked a true project ever since the end of the Cold War.
SwedishDet verkliga kalla kriget i Europa som varade i nästan 50 år bekräftar detta.
The real cold war in Europe that lasted for nearly 50 years confirms what he said.
SwedishMan kan även kalla det för en konfederation, som president Chirac sade i dag.
It could even be termed confederation, as President Chirac said earlier today.
SwedishMan skall inte lura konsumenten genom att kalla vad som helst för "choklad".
We must not mislead the consumer by giving the name 'chocolate' to just anything.
SwedishNär Egypten varit täckt av mörker i tre dagar kommer dina ministrar att kalla på mig.
When darkness has covered Egypt for three days, your ministers will send for me.
SwedishJag anser inte att detta är ambitioner som vi skulle kunna kalla utvecklingspolitik.
I do not think those are aims which we can include in our development policies.
SwedishFormatera cellen med bakgrundsfärgen ljusröd och kalla mallen för " Under ".
Assign a different background color for the cell and a name (e.g., " Below ").
Swedish(NL) Under det kalla kriget var flyktingar från öst mycket välkomna i Västeuropa.
(NL) During the Cold War, refugees from the East were very welcome in Western Europe.
SwedishDet jag såg fram emot att höra var datum, statistik, tidsramar och kalla fakta.
What I was looking forward to hear were dates, statistics, timeframes and hard facts.
SwedishAndra kan kalla det något annat, men det för oss dit vi vill vid denna tidpunkt.
Others might give it another name, but it gets us to where we want to be at this point.
SwedishMänskliga individer har någon som vi skulle kunna kalla ett psykiskt immunförsvar.
Human beings have something that we might think of as a "psychological immune system."
SwedishKoldioxiden i troposfären håller värmen inne så att vi inte blir för kalla.
The CO2 in the tropospheric layer holds in the warmth so that we do not get too cold.
SwedishProcessen hölls bakom stängda dörrar, och man fick endast kalla in ett vittne.
The trial took place behind closed doors and the defendant was only allowed one witness.