svéd-angol fordítás erre a szóra: iaktta

SV

"iaktta" angol fordítás

SV iaktta
volume_up
[iakttog|har iakttagit] {ige}

Tidigare var EU inte skyldig att iaktta de mänskliga rättigheterna.
The Union, that is to say, was not previously obliged to observe human rights.
Det är nödvändigt att iaktta försiktighetsprincipen och principen för ekosystemförvaltning.
It is essential to observe the precautionary principle and the principle of ecosystem management.
Då gick vi med på att iaktta den budgetdisciplin som behövs.
That implied a readiness to observe the necessary budgetary discipline.
iaktta (és: spionera, speja, se, få syn på)
Vi kommer att iaktta den brittiska regeringens agerande med stort intresse under de kommande veckorna.
We will watch with great interest the actions of the British Government in the weeks to come.
Vi bör under de närmaste åren iaktta och kritiskt granska utvecklingen och ingripa på lämpligt sätt.
We should watch and critically examine developments in the next few years and take action accordingly.
Alla bra advokater anstränger sig för att uppmärksamma och iaktta dessa tidsbegränsningar inom sina nationella system mycket noga.
All good lawyers are training in their national system to observe and watch these time limits very carefully.

Szinonimák (svédül) a(z) iaktta szóra:

iaktta

Példamondatok a(z) "iaktta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag ber kammaren och jag ber kommissionen och rådet att iaktta försiktighet.
I ask the House and I ask the Commission and the Council to proceed with caution.
SwedishVi måste också iaktta försiktighet om vi sluter ett energiavtal med Ryssland.
Caution is also a prime requirement in concluding an energy agreement with Russia.
SwedishVi måste koncentrera oss på att iaktta de mänskliga rättigheterna och främja friheterna.
We need to focus on respect for human rights and promoting fundamental freedoms.
SwedishEn ny punkt är att medlemsstaterna uppmanas att iaktta större disciplin.
A new feature is that Member States are being asked to exercise more discipline.
SwedishJag ber ledamöterna iaktta tystnad så att vi kan höra kommissionärens förklaringar.
Please be quiet, ladies and gentlemen, so that we can hear Mrs Cresson's explanations.
SwedishDet minskar inte deras skuld, men vore att iaktta de mänskliga rättigheterna.
That would not diminish their guilt, but it would be an act of respect for human rights.
SwedishVi har faktiskt kunnat iaktta den här metodens alla fördelar på sysselsättningsområdet.
Indeed, we can see all the benefits of this method in the employment field.
SwedishVi måste i större utsträckning iaktta direktiven från miljökonferensen i Kyoto.
We must take more account of the guidelines produced at the Kyoto environmental conference.
SwedishMan har inte tagit tillräcklig hänsyn till nödvändigheten av att iaktta affärshemligheter.
Insufficient account is taken of the need to guard commercial confidentiality.
SwedishVi behöver spelregler för demokratin och vi måste när allt kommer omkring också iaktta dem.
We need ground rules for democracy, and in the end we must also abide by them.
SwedishValet i Slovakien var, som jag själv kunde iaktta, rättvist och korrekt.
The elections in Slovakia were fair and correct, as I observed for myself.
SwedishI denna politiska process kan man i nuläget åtminstone iaktta ett antal hoppingivande tecken.
That political process is showing a few hopeful signs at the moment, at least.
SwedishVi har redan sagt att principen om skyldighet att iaktta försiktighet bör tillämpas här.
We have already said that the duty of care principle should apply here.
SwedishVi kommer att mycket noga iaktta vad som sker här.
Parliament will defend its rights, and we will monitor developments very closely.
SwedishVi, i synnerhet socialdemokraterna, vädjar till oppositionen att iaktta dessa uppfattningar.
We, the social democrats, would urge the opposition to back these ideas.
SwedishI denna fråga beträffande skattelättnader vill jag iaktta måttlighet.
I would therefore like to show moderation in this matter of tax relief.
SwedishDet var ämnat som en vädjan till medierna att iaktta en viss återhållsamhet i rapporteringen.
I meant that as an appeal to the media to show a measure of restraint in their reporting.
SwedishEftersom vi har för vana att arrogant iaktta andra inser vi inte hur obetydliga vi är.
Now, we are in the habit of looking at others arrogantly and we do not realise how small we are.
SwedishVi kommer såsom ordförandeskap att iaktta denna förpliktelse och lägga fram den skriftliga rapporten.
As the presidency, we will honour this undertaking to present a written report.
SwedishVad beträffar religionsfriheten, inget problem, men friheten att iaktta den, utan begränsningar?
As regards freedom of religion, no question, but freedom of observance, without limits?