svéd-angol fordítás erre a szóra: höra efter

SV

"höra efter" angol fordítás

SV höra efter
volume_up
{ige}

höra efter (és: fråga, be, efterhöra, anhålla)
Vi måste höra efter vad som försiggår, och vi kommer att underrätta er, herr Coelho.
We will have to ask what is happening, and we will let you know, Mr Coelho.

Hasonló fordítások a(z) "höra efter" szóra angolul

höra ige
efter melléknév
efter határozószó
efter prepozíció
hora főnév
hora ige
English

Példamondatok a(z) "höra efter" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishOm vi inte lyssnar på de signaler som det sociala världsforumet nu skickar ut kommer vi att höra dem långt efter Mumbai.
In fact, we have the means to cure these diseases or to significantly reduce the death rate.
SwedishJag ser fram emot att lägga fram det inför er och att höra era närmare kommentarer efter det att meddelandet väl har antagits.
I am looking forward to presenting it to you and hearing your detailed comments once that communication has been adopted.
SwedishOm vi inte lyssnar på de signaler som det sociala världsforumet nu skickar ut kommer vi att höra dem långt efter Mumbai.
It reminds us that the absolute priority has to be access to medicines for all sufferers, in accordance with the Doha Declaration.
SwedishDet är relativt liten mening med om jag får en återblick på det senaste sammanträdet nu; jag hade gärna velat höra det efter sammanträdets slut.
A review of the last meeting is of little use to me right now; I would have been very keen to hear it once the meeting was over.
SwedishKommissionen borde höra efter hos samtliga institutioner om det fortfarande går att få tag på ett belopp på cirka 48 miljoner som kan besparas.
The Commission should check with all institutions whether it is still possible to find an amount of around 48 million that can be saved elsewhere.
SwedishJag rekommenderar detta till andra som befinner sig i samma situation, eftersom de i hög grad uppskattade att vi talade med dem för att höra efter vad de tyckte.
I commend this to others who find themselves in the same position because they very much appreciated that we were talking to them to get their opinions.
SwedishMan förstår att varken kommissionen eller Europaparlamentet har lust att höra dessa sanningar efter att ha gett sitt stöd till Uruguay-rundans slutsatser.
It is understandable that after upholding the conclusions of the Uruguay Round, neither the Commission nor the European Parliament wished to hear these truths.
SwedishPå motsvarande sätt, för att svara på ombudsmannens anmärkningar, strävar kommissionen alltid efter att höra den klagandes hemställan innan den beslutar att lägga ner ett fall.
Similarly, in response to remarks made by the Ombudsman, the Commission always endeavours to secure the opinion of the complainant before deciding to close a case.
Swedish(EN) Jag måste säga att det är en besvikelse och ibland rentav deprimerande att höra talare efter talare här i Strasbourg och Bryssel tala om misslyckandet med Lissabonstrategin.
I must say it is disappointing and sometimes depressing to hear speaker after speaker here in Strasbourg and in Brussels talk about the failure of the Lisbon Strategy.
SwedishJag har undersökt frågan och det visar sig att 75 procent av alla frågestunder i år har avbrutits eller skjutits upp, och ändå får vi gång efter annan höra att det rör sig om undantagsfall.
I have looked into this. The reality is that, of all Question Times this year, 75% were cut short or deferred, yet we are told, again and again, that this is exceptional.
SwedishJag vill inte att EU-medborgarna skall få höra att vi efter tre års diskussioner inte har lyckats bekräfta den grundläggande principen att rasism inte får tillåtas inom EU.
I do not want the citizens of Europe to be told that after three years of debate we have not succeeded in duly affirming the fundamental principle that racism must not be allowed into Europe.
SwedishInte om " management " och driftsfrågor, det hör hemma i en debatt som den här i kväll, utan för att dra upp de stora linjerna och för att höra efter vilken inställning parlamentet har till det.
Not management and operational matters, the place for that is a debate such as the one we have had this evening, but to trace the broad lines and hear what Parliament thinks.