SV höja
volume_up
[höjde|har höjt] {ige}

1. általános

Inget av detta bidrar till att höja tilltron till bedrägerikontrollernas tyngd.
None of this does anything to boost confidence in the seriousness of fraud control.
Jag menar att det krävs jordbruksforskning för att höja jordbrukens produktivitet.
I believe that agricultural research is required in order to boost farm productivity.
Avledningen av floden Ebro skulle höja de årliga avkastningarna med flera miljarder euro.
The Ebro transfer scheme will therefore boost current production by several billion euro.
Vi behöver även internationellt samarbete för att höja kvaliteten.
The second element needed in order to enhance efficiency is international cooperation.
Han är åtminstone inte här under dagens debatt, vilket naturligtvis kommer att höja kvaliteten.
At least he is not present for today's debate, which will obviously enhance its quality.
Seriös och öppen lobbyverksamhet hjälper till att höja effektiviteten i beslutsprocessen.
Serious and transparent lobbying activities help to enhance the efficiency of the decision-making process.
Det är omöjligt att höja köttförsäljningspriset proportionerligt för producenterna.
It is impossible to increase proportionally the sale price of meat to the producer.
För att höja sina referensvärden pumpade britterna upp sina kor med mjöl.
In order to increase their yield, the British stuffed their cows with bonemeal.
På detta sätt hoppas vi kunna höja ambitionsnivåerna i medlemsstaterna.
In this way, we hope to increase the ambition levels of the Member States.
EU vill höja nivån på samarbetet mellan EU och Ryssland, men detta måste gälla på alla områden.
The EU wants to lift the level of cooperation between the EU and Russia to a higher level, but this has to be across the board.
Den kan förbättra människors livsstil, hälsa och välbefinnande; den kan höja humöret och helt enkelt vara väldigt rolig.
It can improve people ’ s lifestyles, their health and wellbeing; it can lift up the spirits and it can be just great fun.
Den kan förbättra människors livsstil, hälsa och välbefinnande; den kan höja humöret och helt enkelt vara väldigt rolig.
It can improve people’s lifestyles, their health and wellbeing; it can lift up the spirits and it can be just great fun.
Det finns också ett trängande behov av att höja miljömedvetenheten i Ryssland.
There is also a pressing need to raise environmental awareness in Russia.
Vi måste höja målet och vi kommer att höja det, men först när förutsättningarna är de rätta.
We have to raise this target and we will raise it, but only when the circumstances are right.
Corien Wortmann-Kool frågade om kommissionen kunde höja tröskeln.
Mr Wortmann-Kool asked whether the Commission could raise the threshold.
höja (és: öka, resa sig upp)
Opec-staterna står vid sidan om, småler hult och kommer att höja priserna.
The OPEC States will watch from the sidelines, smile indulgently, and put the prices up.
Man kan inte höja exportsubventionerna, för det skulle vara en skandal.
It cannot push up export subsidies, because that would be a scandal.
Därför måste vi höja ribban för förebyggande och återställande åtgärder.
We must therefore step up measures aimed at prevention and cure.
Vi vet att medlemsstaterna för en tid sedan beslutade att inte höja den europeiska flaggan och hymnen till fördragsstatus.
We know that the Member States decided some time ago not to elevate the European flag and anthem to Treaty status.
Vägen är utstakad: nu måste vi finna viljan och den politiska styrkan att nå ända fram genom att höja rättssäkerheten till den högsta möjliga nivån.
The course has been traced out; now we need to find the will and the political strength to press on to the end, elevating the guarantee system to the highest possible level.
Endast genom att söka inspiration i korset kan Europa höja sig över kaos och moraliskt förfall.
Only by seeking inspiration in the Cross can Europe rise above chaos and moral degradation.
Jag tror att vårt resonemang bör höja sig över ett förhållningssätt och en behandling som bara har ekonomiska utgångspunkter.
I think that in our reasoning, we should rise above a purely economics-orientated approach and reading.
Låt oss höja oss över allt sådant.
Let us rise above all of that.

2. pénzügy: "om pris"

Vi anser att det skulle vara effektivare att höja statusen för den europeiska företagsstadgan.
It is our belief that it would be more effective to advance the status of the European Companies Statute.
Det gynnar dem som förvaltar våra jordresurser, att de har gått i första ledet vad gäller tillämpningen av modern teknik som har bidragit till att höja livsmedelskvaliteten och -säkerheten.
It is to the credit of those who manage our land resource, that they have been at the forefront in the application of modern technology which has helped in advancing food quality and safety.

Szinonimák (svédül) a(z) höja szóra:

höja

Példamondatok a(z) "höja" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishTrots framgången med detta direktiv, vill jag ändå höja ett varningens finger.
In spite of the progress with this directive, I wish to sound a note of warning.
SwedishJag anser att vi måste höja oss över debatten om reglering kontra icke-reglering.
It is my opinion that we must move beyond the regulation/no regulation debate.
SwedishPresidiets slutsats är att höja ersättningen för assistenterna med tjugo procent.
The Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20 %.
SwedishFör det första, på att höja medvetenheten om problemet, vilket vi försöker göra.
First of all, raising awareness about the problem, which we are trying to do.
SwedishPresidiets slutsats är att höja ersättningen för assistenterna med tjugo procent.
The Bureau concludes that expenses for assistants should be increased by 20%.
SwedishDen bidrar på ett betydelsefullt sätt till att höja befolkningens levnadsstandard.
It contributes significantly towards raising the standard of living of the population.
SwedishBland annat vill man höja graden av förhandskontroll vad gäller utbetalningar.
Amongst other things, the preliminary checking level, on payments, is to be increased.
SwedishOm dessa principer påverkas har vi rätten och plikten att höja varningsflagg.
If these principles are at risk, we have the right - and the duty - to sound the alarm.
Swedish5.Kommer man i färdplanen att höja åldern för när boskapens testas för BSE?
4.Will the roadmap consider raising the age at which the vertebral column is removed?
SwedishVi har lyckats höja ambitionsnivån hos alla inblandade med hjälp av detta system.
We have succeeded in raising the aspirations of everyone involved by the use of this system.
SwedishDen moldaviska vinnäringen förväntas fortsätta att höja kvaliteten på sina viner.
It is expected that Moldova's wine sector will continue to improve the quality of its wines.
SwedishVi måste använda oss av alla medel för att höja tribunalens kvalitet.
We must do everything within our power to improve the quality of the tribunal.
SwedishVår församling måste därför bli mer disciplinerad och höja sin profil.
Our Assembly must therefore be more rigorous, and it needs a higher profile.
SwedishOm vi har tänkt på dessa saker, låt oss då höja vår röst klart och tydligt!
And if we have considered these things, then let us speak out with a big exclamation mark!
SwedishDet är ologiskt att höja punktskatterna med utgångspunkt i EU:s inflationsindex för 1993-2006.
Increasing excise duty based on EU inflation indices for 1993-2006 is not logical.
SwedishOm vi har tänkt på dessa saker, låt oss då höja vår röst klart och tydligt!
Have we considered that every instance of exclusion engenders hatred?
SwedishUnionen har ingen tid att förlora för att höja sammanhållningen inom dess förvaltning.
The Union cannot afford to lose any more time in coordinating its policy more effectively.
SwedishVi har i utskottet beslutat att tala för att höja budgeten för framtiden med fem procent.
In committee, we decided to recommend increasing the future budget by 5%.
SwedishAtt höja levnadsstandarden för dem som lever under fattigdomsgränsen är en prioritering.
Raising the living standards of those living beneath the poverty threshold is a priority.
SwedishAv ideologiska skäl kan man dämma upp konkurrensen eller höja den till himlen.
Ideologically, competition can be damned or praised to the skies.