svéd-angol fordítás erre a szóra: händelseförlopp

SV

"händelseförlopp" angol fordítás

SV händelseförlopp
volume_up
{semlegesnem}

händelseförlopp
händelseförlopp
Tyvärr gjorde omständigheterna att vi fick ägna oss åt ett händelseförlopp, som vi aldrig skulle ha tillåtit inträffa.
Unfortunately, owing to circumstances, we were obliged to give consideration to a chain of events we would never have wished for.

Szinonimák (svédül) a(z) händelseförlopp szóra:

händelseförlopp
Swedish

Példamondatok a(z) "händelseförlopp" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKommer kommissionen att inhämta upplysningar som kan bekräfta detta bisarra händelseförlopp?
Will the Commission also obtain information to confirm this bizarre course of events?
SwedishDet är det enda sättet att sätta stopp för detta ändlösa händelseförlopp med död och ödeläggelse.
It is the only way to end this endless sequence of death and destruction.
SwedishDenna sociala modell skadas i dag av tre olika händelseförlopp.
Three developments are today undermining this social model.
SwedishEuropas folk behöver inte styras av händelseförlopp.
The people of Europe need not be mastered by events.
SwedishDe har inte heller möjlighet att på ett verkligt aktivt sätt blanda sig i ett händelseförlopp med en helt självständig åklagare.
Nor are they able to become really involved in a case through a completely independent prosecutor.
SwedishKan detta tragiska händelseförlopp stoppas?
Can this tragic course of events be halted?
SwedishMen det händelseförlopp som ni just har beskrivit borde senast på toppmötet EU-USA i juni bli föremål för diskussion.
But this course of events you have just described ought also to be considered at the EU-USA summit in June at the latest.
SwedishDet är ett mycket troligt händelseförlopp.
SwedishDet är ett skandalöst händelseförlopp!
SwedishHerr kommissionär, med hänsyn till dessa tidsmässiga händelseförlopp är det oseriöst att kräva att nu inga ändringar skall antas av parlamentet.
Commissioner, given the time periods involved, you cannot seriously call on Parliament not to adopt any amendments.
SwedishDet råder inget tvivel om att man i alla medlemsstater kommer att kritiskt granska hur detta parlament förhåller sig till detta händelseförlopp.
There is no doubt that all Member States will look critically at the way in which Parliament deals with this procedure.
SwedishUtskottets slutsatser angående förenligheten hos ett system av Echelon-typen med EU:s lagstiftning skiljer på två händelseförlopp.
The findings of the committee concerning the compatibility of a system of the Echelon type with EU law distinguish between two scenarios.
SwedishUtskottets slutsatser angående förenligheten hos ett system av Echelon-typen med EU: s lagstiftning skiljer på två händelseförlopp.
The findings of the committee concerning the compatibility of a system of the Echelon type with EU law distinguish between two scenarios.
SwedishNi gör anspråk på rätten att avgöra om det ligger i Europeiska unionens intresse eller inte att parlamentet informeras om ett händelseförlopp.
You are claiming for yourself the right to decide whether informing Parliament about a procedure is in the European Union's interest or not.
SwedishNi gör anspråk på rätten att avgöra om det ligger i Europeiska unionens intresse eller inte att parlamentet informeras om ett händelseförlopp.
You are claiming for yourself the right to decide whether informing Parliament about a procedure is in the European Union' s interest or not.
SwedishEuropaparlamentet spelade en oerhört viktig roll under det händelseförlopp som nu kallas den orangefärgade revolutionen.
      Mr President, ladies and gentlemen, the European Parliament played an extremely significant role in the set of events now known as the Orange Revolution.
SwedishVisar inte hela detta händelseförlopp att försöken att göra gällande att ekologiska och konventionella livsmedel kan skyddas mot GMO-kontamination är föga övertygande?
Does this whole episode not go to show the attempts to pretend that organic and conventional food can be protected from GM contamination to be utterly unconvincing?
SwedishEuropaparlamentet, som i sina avtal med AVS-partner ställer stränga krav på mänskliga rättigheter och demokrati, kan och får inte acceptera ett sådant händelseförlopp.
The European Parliament which, in its agreements with the ACP partners, makes strict demands regarding democracy and human rights, can and must condemn such a course of events.
SwedishMan har begärt en FN-resolution, men vi behöver föra fram bevis inför världens folk för att förändra uppfattningen om varför ett sådant händelseförlopp är nödvändigt.
A UN resolution is required but we need the evidence to be brought up front, in front of the peoples of the world, to alter the perception of why this course of action is required.
SwedishJag anser att det är ett mycket anmärkningsvärt händelseförlopp, som jag också under lång tid inte har varit positiv till, och som nu kommer att beslutas av oss i morgon med stor majoritet.
I consider this a quite extraordinary course of action, one which has not enjoyed my support for a long time, and one that, tomorrow, we will adopt by a large majority.