SV grunda
volume_up
[grundade|har grundat] {ige}

1. általános

grunda (és: stödja, basera)
Vi vill grunda våra handlingar på, och agera utifrån, deras förväntningar och intressen.
We want to base our actions on and deliver on their expectations and concerns.
Så låt oss grunda vår kritik på fakta och inte inta en orättvis hållning gentemot kineserna.
So let us base our criticism on facts and not take unfair records against the Chinese.
Vi skall i stället grunda oss på vetenskapligt underbyggda riskbedömningar, anser jag.
In my opinion, we should instead base our assessments on scientifically substantiated risk assessments.
Man kan kanske fastställa ett visst samband för att i förekommande fall kunna grunda sin misstanke.
It may be possible to establish a link, which would become the basis of a suspicion.
Det skulle ligga i Europeiska unionens intresse att grunda en internationell organisation.
It would be to the European Union's benefit to establish an international organisation.
Det skulle ligga i Europeiska unionens intresse att grunda en internationell organisation.
It would be to the European Union' s benefit to establish an international organisation.
Vi är inte här för att grunda EU på nytt; låt oss använda en annan beräkningsmodell.
We are not here to re-found the EU. When we do, let us use different calculations.
Våra relationer måste de facto grunda sig på ömsesidigt förtroende.
Our relations have to be founded on mutual trust.
TED:aren Bill Gates säger, "Jag hade en idé -- att grunda det första mikrodator-mjukvaruföretaget."
TED-ster Bill Gates says, "I had an idea: founding the first micro-computer software company."
grunda (és: stödja, basera)
Vi vill grunda våra handlingar på, och agera utifrån, deras förväntningar och intressen.
We want to base our actions on and deliver on their expectations and concerns.
Låt oss ta itu med verkligheten och grunda våra beslut på vetenskapliga rön.
Let us face reality and base our decisions on scientific considerations.
Låt oss diskutera och debattera - och grunda våra argument på vetenskapliga fakta.
So let us discuss and debate, and base our arguments on science and facts.
grunda (és: stödja, basera)
Det är dessutom nödvändigt med en ingående utvärdering av dessa instrument, vilken måste grunda sig på en " nerifrån och upp " -metod.
Furthermore, a detailed evaluation of these instruments based on a bottom-up approach is needed.
Endast på detta sätt kan vi bygga den slags legitima struktur som viktiga lösningar som konstitutionsfördraget kan grunda sig på.
Only that way can we build the sort of legitimate structure on which major solutions like the Constitutional Treaty can rest.
Det finns ingen orsak till att grunda direktstödet på historiska produktionsnivåer och att de ska differentieras på det här sättet.
There are no grounds for basing direct subsidies on historic production levels and having them differentiated in this way.
Grunda kustområden, flodmynningar och andra övergångar mellan sötvatten och saltvatten som tidigare utgjorde fiskens lekområden har förändrats starkt till följd av människans ingripanden.
Shallow coastal regions, river mouths and other transitions between fresh and salt water, where fish used to have their spawning grounds, have been greatly altered as a result of human interference.

2. "målning"

grunda
volume_up
to clearcole {i.} (painting)

Szinonimák (svédül) a(z) grunda szóra:

grunda

Példamondatok a(z) "grunda" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet är ett viktigt val för samhället som borde grunda den europeiska identiteten.
This is a crucial choice of society which is fundamental to European identity.
SwedishKonsumentpolitiken bör grunda sig på att säkra en hög nivå på konsumentskyddet.
Consumer policy should be based on guaranteeing high levels of consumer protection.
SwedishDen måste växa och grunda sig på våra medborgares verkliga farhågor och uppfattningar.
It must grow and be rooted in the genuine fears and perceptions of our citizens.
SwedishMed distansarbete kan man grunda nya arbetstillfällen även i glesbygden.
Teleworking can also create new job opportunities in sparsely populated areas.
SwedishAlla debatter om invandring måste grunda sig på minst fyra faktorer.
- (ES) Mr President, any debate on immigration must be based on at least four facts.
SwedishDenna strategi måste grunda sig på erkännandet av mångfalden inom denna region.
This strategy must be based on recognition of the diversity which exists within the region.
SwedishIngen lagstiftning bör någonsin grunda sig på känslor, eftersom ingen vill ha det så.
No legislation should ever be based on emotions, because that is not what anyone wants.
SwedishI betänkandet presenteras en lovande idé om att grunda en europeisk diplomatutbildning.
The report raises the promising idea of the creation of a European diplomatic academy.
SwedishAtt grunda dessa åtgärder på etiska normer är ett steg i rätt riktning.
Basing these measures on a code of ethics is a step in the right direction.
SwedishLösningen på Vojvodina-frågan måste grunda sig på långsiktig acceptans och tolerans.
The solution to the Vojvodina question must be based on long-term acceptance and tolerance.
SwedishI första hand måste utnämningar grunda sig på kandidatens förtjänster.
First and foremost, appointments must be based on the candidate' s merits.
SwedishI vissa grunda sjöar i Alaska bubblar redan metangasen upp ur vattnet för.
Already in some shallow lakes in Alaska, methane is actively bubbling up out of the water.
SwedishPå så vis kommer vi inte att grunda vårt beslut på kön utan på kompetens.
And thus, we will decide not on the basis of gender, but on the basis of their competence.
SwedishUtvecklingen av dessa nätverk bör inte enbart grunda sig på frivilliga eller enstaka åtgärder.
What is missing is the recognition of their work, at both a legal and social level.
SwedishMan vill grunda Europaparlamentarikernas inkomst på en dryg tredjedel av en EG-domares inkomst.
It envisages basing MEPs’ income on a good third of the income of a European judge.
SwedishMan har torrlagt många grunda havsområden, Flevolandspoldern är det senaste exemplet.
Much land has been reclaimed from the sea, the Flevoland polder being the most recent example.
SwedishDe måste grunda sig på målen för hög kvalitet, god valuta för pengarna och allmän tillgång.
It must be based on the aims of high quality, good value for money and universal access.
SwedishSamarbetet med USA måste grunda sig på ett jämlikt förhållande och på djupt ömsesidigt samförstånd.
We must strengthen relations with third countries and with regional organisations.
SwedishDet verkar finnas ganska många bevis att grunda de här anklagelserna på.
There seems quite a lot of evidence to back up these allegations.
SwedishI första hand måste utnämningar grunda sig på kandidatens förtjänster.
This is how it was described in your document and I think that this clause should be retained.