SV given
volume_up
{melléknév}

given (és: förutsatt, fastställd)
Om det inte finns någon risk för människors hälsa eller för miljön är tillåtelsen given.
If there is no risk to human health and the environment, an authorisation is given.
Det är lagen om tillgång och efterfrågan som styr valutakurserna vid en given tidpunkt.
It is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
Det ursprungliga förslaget var begränsat till regler inom en given hamn.
The initial proposal was limited to rules applicable within a given port.

Szinonimák (svédül) a(z) given szóra:

given
giva

Szinonimák (angolul) a(z) given szóra:

given

Példamondatok a(z) "given" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishTraian Basescu och hans politiska sympatisörer har därför en given uppgift.
Mr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.
SwedishSlutsatsen är given. Det finns ingen anledning till självbelåtenhet i denna fråga.
The conclusion is clear: there is no room for complacency in the matter.
SwedishDen skotska labourväljaren - som så länge har tagits för given - har talat.
The Scottish Labour voter - for so long taken for granted - has spoken.
SwedishEn förhandlingslösning om Kosovos framtida status kan inte tas för given.
Achieving a negotiated solution on the Kosovo status issue cannot be taken for granted.
SwedishUtan arbetarna i denna näring skulle vi inte kunna njuta av den fisk som vi tar för given.
Without the workers in this industry we would not enjoy the fish we take for granted.
SwedishEn är att lägre befolkning på en given landyta gör investering i fastigheter till en dålig affär.
One: fewer people on a fixed amount of land make investing in property a bad bet.
SwedishDig, henne och 200 miljoner amerikaner som tar sin frihet för given.
You, your daughter...... and 200 million Americans who take their freedoms for granted.
SwedishDagens unga tar freden för given, och misstro har bytts mot ömsesidighet.
Today's young people take peace for granted, and mistrust has been exchanged for reciprocity.
SwedishFör många människor är kriget något som skedde för mycket länge sedan, och de tar freden för given.
For many people war was a very long time ago and they take peace for granted.
SwedishVid varje given tidpunkt är det svårt att förena helhetens intressen med sitt lands intressen.
This means that a Commissioner is simultaneously a representative of his or her country.
SwedishJag är överens med parlamentet om att man måste använda varje given möjlighet till dialog.
And here I agree with Parliament that we must grasp every available opportunity for a dialogue.
SwedishPå sista tiden har den ryska marknaden emellertid inte längre varit given för export av vinprodukter.
However, recently, the Russian market is no longer a certainty for wine product exports.
SwedishNödvändigheten av intensiv offentlig finansiering är följaktligen given.
The need for intensive public funding is therefore obvious.
SwedishDet luxemburgska ordförandeskapet kan ta åt sig äran av en framgång som på intet sätt var given.
The Luxembourg Presidency can pride itself on a success which was by no means straightforward.
SwedishDärmed tas ratificeringen av Nicefördraget för given.
Thus the ratification of the Treaty of Nice is regarded as a fait accompli.
SwedishTrots denna litania av problem förefaller Kroatiens tidiga anslutning att vara given på förhand.
Despite the litany of problems outlined here, Croatia's early accession seems a foregone conclusion.
SwedishVi kan inte längre ta vår förbindelse med Afrika för given.
We can no longer take our relationship with Africa for granted.
SwedishFör det första är alltså intäktssidan i stort sett given.
Firstly, the revenue side is essentially a predetermined amount.
SwedishKonceptet som är känt som ”den nya gröna given” uttalades av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.
The concept known as the 'Green New Deal' was articulated by the UN Secretary-General, Mr Ban Ki-moon.
SwedishDen parlamentariska demokratin får inte tas för given.
Parliamentary democracy must not be taken for granted.