svéd-angol fordítás erre a szóra: ge akt på

SV

"ge akt på" angol fordítás

SV ge akt på
volume_up
{ige}

Därför bör vi noga ge akt utvecklingen och efter en viss tid dra slutsatser av den och besluta om de materialströmmar som har utvecklats verkligen motsvarar våra målsättningar.
We should therefore observe developments closely and take stock after a certain time in order to determine whether the material streams that have developed really do match our objectives.
ge akt på (és: vänta på, vakta, avvakta, titta på)
Därför hoppas jag, herr kommissionsledamot, att ni verkligen gör vad ni har sagt, och vi kommer att ge akt att ni gör det.
I therefore hope, Commissioner, that you will actually do what you have said, and we shall watch that you do so.
Hur som helst kommer vi i framtida handlingar om järnvägen att noga ge akt huruvida kommissionen står fast vid sina medgivanden.
Nevertheless, when we examine future rail dossiers we will be watching very carefully to see if the Commission has honoured its promises.

Hasonló fordítások a(z) "ge akt på" szóra angolul

ge ige
akt főnév
melléknév
English
határozószó
English
prepozíció
äkt-
English

Példamondatok a(z) "ge akt på" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVi måste ha ett långsiktigt perspektiv och ge akt utmaningens enorma omfattning.
We must keep our eyes on the long term and the enormity of the challenge.
SwedishMan måste dock även ge akt vad som faller under subsidiaritetsprincipen.
It is also important, however, to consider the principle of subsidiarity.
SwedishVi kommer sannerligen att ge akt honom, ordförande Barroso, under de kommande åren.
We shall certainly keep him under observation, President Barroso, in the years to come.
SwedishVi röstar endast ja i denna omröstning och kommer att noga ge akt vad ni gör.
We are doing so merely for the purposes of this vote, and we will keep a close eye on your actions.
Swedish(DE) Donau är en flod och när det gäller floder måste man också ge akt hur rena de är.
(DE) The Danube is a river, and with rivers you also have to pay attention to how clean they are.
SwedishDet är inte endast undantagsklausuler som vi behöver ge akt på.
It is not only opt-outs we must guard against: it is also 'opt-ins'.
SwedishDen behöriga offentliga myndigheten bör ge akt förfarandet när skadan fastställs och avhjälps.
The competent public authority must comply with the procedure for ascertaining and restoring the damage.
SwedishDet ska vi ge akt i lagstiftningsprocessen.
We shall have to keep an eye on that in the legislative process.
SwedishEuropaparlamentet uppmanar EU att ge akt trovärdigheten i människorättsfrågor när man ratificerar avtal.
This House calls on the EU to pay attention to credibility on human rights issues when ratifying agreements.
SwedishHär måste vi verkligen ge akt att detta yttre värde inte bara får stå för ett minskat förtroende för euron.
With this in mind we must make sure that this factor alone, external value, does not weaken confidence in the euro.
SwedishRaschhofer använde ett ord som jag inte kan låta gå obemärkt förbi, eftersom man måste ge akt de ord man använder.
In your speech, you used a word that I cannot ignore, because we must be very careful with the words we use.
SwedishVi kommer att ge akt på, att ett sådant förnuftigt förslag läggs fram, och parlamentet kommer inte att godkänna någonting annat.
We will have to see to it that a motion as sensible as this is tabled, and Parliament will approve nothing less.
SwedishMitt andra påpekande är att vi särskilt måste ge akt risken för att den gemensamma jordbrukspolitiken åter blir en nationell angelägenhet.
The second is that we must pay particular attention to the danger of the renationalization of the CAP.
SwedishDärför måste världssamfundet, alla krafter som är indragna i denna process, ge akt båda parterna.
That is why the international community, everyone involved in this process, must look in both directions and not just at one side.
SwedishDetta måste vi ge akt gemensamt.
SwedishDet är lämpligt att ge akt de följder som kan visa sig vara särskilt katastrofala för sysselsättningen inom sektorn och för sektorns framtid.
We should be mindful of the consequences that may prove disastrous for jobs in this sector, indeed for its very future.
SwedishHur som helst kommer vi i framtida handlingar om järnvägen att noga ge akt huruvida kommissionen står fast vid sina medgivanden.
Nevertheless, when we examine future rail dossiers we will be watching very carefully to see if the Commission has honoured its promises.
SwedishDet är alltså en ståndpunkt som absolut och principiellt skiljer sig från herr Berlusconis, och man måste ge akt den här skillnaden.
As such, this is absolutely and fundamentally a different viewpoint from that adopted by Mr Berlusconi, and it should not be confused with his.
SwedishNu ber jag kommissionen: Ge akt att de organisationer och de befolkningsdelar som satsar sin kompetens också verkligen tas emot.
My request to the Commission is that it should make sure that the organisations and sections of the population which get involved really are accepted.
SwedishFör att använda en metafor bör Barrosos blankocheck på förtroende förnyas, men vi måste också noga ge akt vad han gör med denna check.
To use a metaphor, Mr Barroso’s blank cheque of confidence should be renewed, but we must also pay close attention to what he does with this cheque.