SV gör
volume_up
{ige}

gör (és: skapas)
volume_up
makes {i.} (third pers. sing. simple present)
Det sägs alltid överallt att Europa gör allting sämre, det gör vår mat sämre etc.
They will all keep saying: Europe makes everything worse, it makes our food worse, etcetera.
Det nuvarande förfarandet för förvaltning av solidaritetsfonden gör detta svårt.
The current procedure for managing the Solidarity Fund makes this difficult.
Begreppen verklig sammanhållning och social integration gör detta nödvändigt.
The concept of real cohesion and social inclusion makes this necessary.

Szinonimák (svédül) a(z) gör szóra:

gör
göra

Példamondatok a(z) "gör" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishBoeings klagomål mot Airbus i WTO gör att Boeing framstår som en dålig förlorare.
Boeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
SwedishMen ni är säkert medveten om att vi knappt gör några framsteg alls i denna fråga.
However, you will be aware that we are making hardly any progress on this issue.
SwedishOm man gör detta kommer till och med folket att ge grönt ljus för konstitutionen.
If it does this, even the public will give the green light for the Constitution.
SwedishDet gör sig av sig självt att det då uppstår ett regionalt ekonomiskt samarbete.
It is obvious that some form of regional economic cooperation will then emerge.
SwedishTill sist vill jag säga att Kathy Sinnott som vanligt gör en felaktig tolkning.
Finally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
SwedishOm ingen gör något kommer den utvidgning som alla önskar tillfälligt att bromsas.
If no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
SwedishOrganbristen gör att vissa personer är snabba med att använda kriminella metoder.
Because of the shortage of organs, some people are quick to use criminal methods.
SwedishJag tyckte att de innehöll många saker som är i linje med vad vi tänker och gör.
I found in them a lot of things that resonate with what we are thinking and doing.
SwedishDet saknas befogenheter eftersom varje medlemsstat fortfarande gör som den vill.
There is a lack of power because each Member State is still doing as it likes.
SwedishVilken skada gör man inte dessa människor, och hur orättvist behandlas de inte!
What harm is being done to these people, and how unjustly they are being treated!
SwedishNu förväntar jag mig att vi i morgondagens omröstning gör en tydlig markering.
In that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
SwedishEn annan fråga som gör systemet instabilt är de bristande straffbegränsningarna.
Another cause of destabilisation of the system is the lack of a penalty limit.
SwedishJust det, det som ingen verkar vilja, men som ingen gör något för att förhindra.
This seems to be something no-one wants, but which no-one is doing anything about.
SwedishDe aktuella olyckorna i Chile och Nya Zeeland gör att vi inte får glömma detta.
The recent accidents in Chile and New Zealand will not allow us to forget this.
SwedishVi kan endast gå framåt om vi återigen gör en noggrann analys av våra intressen.
We can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
SwedishDärför ska vi ha en öppenhet som gör att Europa kan vara en världsledande ekonomi.
We thus need an openness that ensures that Europe can be a world-beating economy.
SwedishVi ska därför vara närvarande för att kontrollera vad Europeiska kommissionen gör.
We shall be present, therefore, to control what the European Commission is doing.
SwedishDet är nu dags att agera i Berlin, och således också att kommissionen gör det.
It is now time for action in Berlin and, consequently, also for the Commission.
SwedishInget av detta gör att miljön mår bra.
We dump waste and we incinerate it, neither of which is good for the environment.
SwedishDet som gör mig mest besviken är rådets inställning gentemot denna lagstiftning.
What I find most disappointing is the Council's attitude to this legislation.