svéd-angol fordítás erre a szóra: gå med

SV

"gå med" angol fordítás

SV gå med
volume_up
{ige}

Detta skulle vara ekonomiskt riktigt och kan bana väg för andra att med senare.
This would be economically sound and can pave the way for others to join later.
De vägrar mycket medvetet att med i NAFO, som Europeiska unionen tillhör.
They deliberately refuse to join NAFO, of which the European Union is a member.
– De nya medlemsstaterna skulle vilja med i Schengenområdet så snart som möjligt.
The new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
gå med (és: skjuta, ha, framföra, leda)
Kommer Georgien eller Ukraina att med i Nato när reformerna genomförts?
Will Georgia or Ukraine join NATO when its reforms have been carried out?
Kommissionen skall i förhandlingarna målmedvetet sträva efter att varje ansökarland skall kunna med i unionen snarast möjligt.
The Commission must carry on negotiations that are a decisive attempt to have each applicant country join the Union as soon as possible.
Detta är anledningen till att vi kunde med på att förlänga kommissionens mandat så att migreringen kan göras på tillbörligt sätt.
This is why we could agree to moving the calendar back and extending the Commission's mandate to carry out the migration properly.
gå med (és: ha, slita, nöta, bära)
Det är inte EU:s sak att säga till arbetstagare att de inte får med bar överkropp eller shorts.
It is no business of the EU to tell workers that they cannot go bare-chested or wear shorts.
Det är inte EU:s uppgift att tala om för arbetstagarna att de inte får med bar överkropp eller ha på sig shorts.
It is no business of the EU to tell workers that they cannot be bare-chested or wear shorts.
gå med (és: följa, , promenera, vandra)
En människa som inte kan med sina egna ben kan rida, det vill säga låna hästens ben.
Those who cannot walk using their own legs can ride, borrowing the legs of the horse, as it were.
Om ni vill visa ert mycket starka engagemang för skyddet av hbt-rättigheter inbjuder jag er att med i Gay Pride i Bukarest den 18 juni.
If you want to demonstrate your very strong commitment to the protection and promotion of LGBT rights, I would invite you to walk with Budapest Gay Pride on 18 June.

Hasonló fordítások a(z) "gå med" szóra angolul

ige
med főnév
English
med határozószó
English
med prepozíció
English
med-
English
med. főnév
English

Példamondatok a(z) "gå med" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishGrekland måste nu vidare med omfattande strukturreformer och privatiseringar.
Greece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
SwedishHur kan vi vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
How can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
Swedish med på att ”sanning” infogas: försoning som baseras på sanning och hågkomst.
Please agree that 'truth' be inserted: reconciliation with truth and remembrance.
SwedishDet är viktigt att hålla dessa i minnet, och vi bör vidare med detta förslag.
It is important to bear them in mind and we should move on with this proposal.
SwedishDet vi dock inte kan med på är en snäv tolkning av detta omfattande problem.
What we cannot agree to, however, is a narrow understanding of this whole problem.
SwedishVi anser att detta är oerhört viktigt, och vi vill verkligen vidare med det.
We believe that is really essential and we are very much in favour of pursuing it.
SwedishVi måste vidare med det sociala Europa.
For me the answer is a resounding yes, and we must move social Europe forward.
SwedishVåra ideal och principer tillåter oss dock inte att med på ett sådant synsätt.
However, our ideals and our principles do not allow us to accept such an approach.
SwedishJag vill vidare med frågan som togs upp av en tidigare talare.
   Mr President, I would like to take up the issue raised by a previous speaker.
SwedishJag skall vidare med att beskriva litet grand hur det ser ut i mina hemtrakter.
I shall continue by describing a little of how things look in my home district.
SwedishVi vet att vi kommer att till förlikning med direktivet om optisk strålning.
We know that we are going to conciliation on the optical radiation directive.
SwedishOm vi inte längre vill ha denna reserv, måste vi till botten med problemet.
If we no longer want this reservoir, we will need to tackle the problem at source.
SwedishVägen mot en varaktig fred måste hand i hand med nedrustning och utveckling.
The road to a durable peace must be coupled with disarmament and development.
SwedishDessa diplomatiska ansträngningar måste dock hand i hand med insatser i området.
However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
SwedishOm kommissionen kan med på detta kommer det att finnas en bred majoritet.
If the Commission is able to agree to this, a broad majority will be the result.
SwedishJag kan med på förändringar som ökar klarheten men inte ändrar innehållet.
I agree with changes that add clarity to texts but do not change the substance.
SwedishJag tror även att vi kommer att kunna vidare med beslutsfattandet i december.
I also believe that we will be ready to go forward with decision-making in December.
SwedishDet framstår som helt klart att WTO måste reformeras, att vi måste vidare med WTO.
It is clear that the WTO must be reformed, that we must go further with the WTO.
SwedishFem medlemsstater kunde inte med på det luxemburgska ordförandeskapets förslag.
Five Member States were unable to accept the Luxembourg Presidency proposals.
SwedishMan har svårt att se hur terrorister skulle kunna med på att låta sig skannas.
For it is difficult to suppose that terrorists will agree to being scanned.