svéd-angol fordítás erre a szóra: fundera över

SV

"fundera över" angol fordítás

SV fundera över
volume_up
{ige}

fundera över (és: anse, betänka, beakta, tänka efter)
Kommissionen bör fundera över om det inte borde vara omvänt.
The Commission should consider whether it should not be exactly the opposite.
Detta kan vara långt borta men är en intressant punkt att fundera över.
This may be a long way off, but it is an interesting point to consider.
Från början kan man alltså fundera över hur kontakten kommer att blir med klasskompisarna.
From the beginning, one can consider how contact will be with your classmates.
fundera över (és: tänka, fundera, överväga, fundera på)
För stunden måste vi fundera över framtida debattmetoder.
In the short term, we must consider the method of the future debate.
Jag ber er att använda er talartid till att fundera över det ni har sagt.
Although I personally believe that anything goes in political debate, I do not believe that slander is acceptable.
Jag tror att vi gemensamt borde fundera över tidsplanen för offentliggörandet och den parlamentariska debatten.
I think that we should reflect together on the timetable for publication and the debate in Parliament.
fundera över (és: fundera, undra, bli förvånad, förundra)
Man kan inte undgå att börja fundera över hans motiv till att ta upp det här i kammaren.
One has to wonder at his motives for raising it on the floor.
Därför är det också meningslöst att fundera över om det hade kunnat undvikas.
This also means that it is otiose to wonder whether it might perhaps have been possible to prevent it.
Men att utvidga unionen i dag, det är också att fundera över den här utvidgningens konsekvenser.
But to enlarge our Union is also to wonder about the impact of enlargement.

Hasonló fordítások a(z) "fundera över" szóra angolul

fundera ige
över melléknév
English
över határozószó
över prepozíció
över- melléknév
över-
English
over főnév
English

Példamondatok a(z) "fundera över" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishÅterigen kan det också finnas anledning att fundera över problemen med barnarbete.
Again, the problems relating to child labour might also be cause for reflection.
SwedishKommissionen måste fundera över det bästa sättet att gå vidare på detta område.
The Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.
SwedishOch vi bör slutligen fundera över sådana reformer som kräver en fördragsändring.
We must also think about the reforms we would need in order to amend the Treaties.
SwedishVi måste fundera över hur jordbruket och livsmedelssektorn kan bidra till detta.
We must reflect on how agriculture and the agri-food sector can contribute to this.
SwedishMitt i detta började jag fundera över vad mer de skulle kunna vilja veta om mig.
So in the process, I start thinking, well what else might they know about me?
SwedishDet förefaller mycket viktigt att fundera över förordningens tillämpningsområde.
It would seem to me absolutely essential to reflect on the scope of the regulation.
SwedishDärför måste vi inte bara fundera över artikel 202, utan den måste också ändras.
For this reason, it is not enough merely to review Article 202; it must be amended.
SwedishDe polska myndigheterna har haft tid på sig att fundera över platsen för ringvägen.
The Polish authorities have had time to reconsider the location of the bypass.
SwedishDet finns trots det mycket i det här betänkandet som kommissionen bör fundera över.
Nevertheless, there is much in this report on which the Commission should reflect.
SwedishDärefter måste vi fundera över hur vi går vidare med frågan om ett handelsavtal.
Then we have to see how we take the idea of a free trade agreement forward.
SwedishLåt oss fundera över detta och titta på hur våra europeiska politiker agerar i dag.
Let us think about that and look at how our European policies are operating today.
SwedishNi måste be kommissionär Liikanen att fundera över saken.
Commissioner, you must go back and say to Mr Liikanen that he should think again.
SwedishAvslutningsvis vill jag därför be alla fundera över hur paketet ska genomföras.
To conclude, I therefore ask everyone to think about the transposition of the package.
SwedishJag vill därför komma med några tankar som kommissionen kan fundera över.
I would therefore like to suggest some ideas for the Commission to think about.
SwedishDet är någonting som vi måste fundera över under tiden fram till den andra behandlingen.
That is something that we need to reflect on between now and the second reading.
SwedishLåt oss fundera över vad som är gemensamt och vad vi vill uppnå tillsammans.
Let us just think about what we have in common and what we want to achieve together.
SwedishVi kommer att fundera över hur detta kan göras och vad kommissionen kan bidra med.
We will reflect on how this can be done and what contribution the Commission can make.
SwedishDå bör man först fundera över om det verkligen är lösningen på det hela.
This needs some thought before we can say whether it is really the ideal answer.
SwedishDet tvingar varje kommissionsledamot att fundera över sina visioner och idéer.
It forces each Commissioner to reflect upon his or her visions and ideas.
SwedishÖversynen av denna förordning har gett oss mycket att fundera över.
   Mr President, the revision of this regulation has given us plenty to think about.